Zarejestruj się w konkursie

Zapoznaj się z poniższymi zasadami konkursu. Klikając „Zarejestruj się”, zgadzasz się na utworzenie profilu dewelopera w Google Play, który pozwoli Ci wziąć udział w konkursie.

Zasady konkursu

Tworząc profil dewelopera, akceptujesz politykę treści. Korzystanie z profilu dewelopera w Google Play podlega Warunkom korzystania z usługi i Polityce prywatności Google. Imię i nazwisko z Twojego konta Google oraz wybrane przez Ciebie zainteresowania będą używane w Twoim profilu dewelopera Google. Twoje imię i nazwisko może się wyświetlać przy opublikowanych przez Ciebie treściach. W każdej chwili możesz je zmienić.

Konkurs Gemini API dla programistów
Sponsorowane przez Google LLC
Oficjalne zasady

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ŻADNY ZAKUP ŻADNEGO ROKU. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST ZAKAZANA. ROZSZERZENIA.{0/} UCZESTNICTWO W TEJ PROMOCJI OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Oficjalny regulamin został opracowany w języku angielskim, ale może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niespójności między przetłumaczoną wersją Oficjalnych zasad a wersją angielską Regulaminu rozstrzygająca będzie wersja angielska, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo. Oferta jest nieważna poza wymienionymi krajami i w miejscach, w których jest to zabronione przez prawo, zasady lub przepisy.

Konkurs Gemini API dla deweloperów („Promocja”) to wyzwanie, w którym osoby, które spełniają wszystkie wymagania, mogą przesłać formularz zgłoszeniowy („formularz”) oraz film prezentujący aplikację („aplikacja”), w której zaprezentuje nową lub innowacyjną aplikację albo projekt. Aplikacja lub projekt integruje publicznie dostępny model Gemini* przez interfejs Gemini API.

* Aby wziąć udział w programie ani wygrać, nie musisz niczego kupować. Udział jest bezpłatny i wszyscy uczestnicy mają taką samą szansę na wygraną, niezależnie od tego, czy zdecydują się przejść na poziom płatny w dowolnym ogólnodostępnym modelu. Poziomy płatne mogą oferować korzyści, takie jak zwiększenie limitów stawki, ale nie mają wpływu na wybór zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie.

Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi zaakceptować ten Regulamin („Zasady”), Politykę prywatności Sponsora (https://policies.google.com/privacy) oraz warunki korzystania z usług Google. Każde zgłoszenie przesłane do Promocji zostanie ocenione, a zwycięzcy zostaną wybrani zgodnie z niniejszym Regulaminem. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w tym sposób udziału, wymagania i kryteria oceny.


1. WIĄŻĄCA UMOWA:

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik („Uczestnik” musi zaakceptować niniejszy Regulamin). Uczestnik potwierdza, że jego zgłoszenie oznacza akceptację niniejszych Zasad. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu i nie będzie go przestrzegać, nie może przesłać zgłoszenia do Promocji, nie będzie też kwalifikować się do otrzymania żadnej nagrody opisanej w niniejszym Regulaminie. Niniejsze Zasady stanowią wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikiem a Sponsorem (zdefiniowaną poniżej) w zakresie tej Promocji, należy więc uważnie przeczytać te zasady przed przystąpieniem do programu. Ta umowa bez ograniczeń wymaga od Użytkownika zabezpieczenia i zwolnienia wszystkich roszczeń przeciwko Podmiotom promocyjnym oraz wyrażenia zgody na arbitraż bez zadośćuczynienia zbiorowego oraz ograniczenia swoich praw i świadczeń. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu bez zadośćuczynienia zbiorowego, jak opisano poniżej.

POWIADOMIENIA O KONKRETNYCH KRAJACH:

Jeśli którekolwiek postanowienie tych zasad jest nieważne w świetle prawa, zasad lub przepisów danego kraju, będzie miało zastosowanie tylko w dozwolonym zakresie. Oprócz informacji o zobowiązaniu podatkowym podanych w niniejszych Oficjalnych zasadach zwycięzcy podlegają sprawozdawczości dochodów oraz, w stosownych przypadkach, zapłacą odpowiednie podatki, zgodne z przepisami, zasadami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju zamieszkania zwycięzcy. Przystępując do Promocji, Uczestnicy niniejszym wyraźnie zgadzają się i akceptują fakt, że w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z interpretacją, wykonywaniem i egzekwowaniem niniejszego Regulaminu każdy z nich jednoznacznie poddaje się prawu Stanów Zjednoczonych oraz jurysdykcji właściwych sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone, zrzeczając się w przyszłości jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać na mocy obowiązującej w przyszłości jurysdykcji.

PRAWO WŁAŚCIWE/JURYSDYKCJA:

Jeśli przepisy prawa właściwego dla miejsca zamieszkania Uczestnika nie stanowią inaczej, wszystkie problemy i pytania dotyczące tworzenia, ważności, interpretacji i wykonalności Regulaminu lub praw i zobowiązań Uczestników bądź Sponsora w związku z Promocją podlegają prawu obowiązującemu w Mountain View w Kalifornii, USA i będą interpretowane zgodnie z nimi.

2. SPONSORUJ

Promocja jest sponsorowana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google” lub „Sponsor”).

3. OKRES PROMOCYJNY:

Promocja rozpoczyna się po zaakceptowaniu przesłanych zgłoszeń i rozpoczyna się o:

12:00 czasu Greenwich
14 maja 2024 r.
do 23:59 czasu uniwersalnego Greenwich
12 sierpnia 2024 r.
(„Okres promocyjny”).

UCZESTNICY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OKREŚLANIE ODPOWIEDNIEJ STREFY CZASOWEJ WE WŁASNEJ JURYSDYKCJI.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

następujące kraje lub regiony; Obywatele krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych nie mogą wstępu do hotelu. Promocja nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Pracownicy Google, członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, stażyści, kontrahenci, przedstawiciele, agenci i osoby sprawujące oficjalne urząd w Google, ich firmy nadrzędne, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone oraz agencje reklamowe i promocyjne, a także wszelkie firmy zaangażowane w projekt, przeprowadzanie, produkcję lub ocenianie tych promocji (łącznie: „Podmioty zajmujące się promocją, podmioty świadczące usługi lub ich oceny) oraz ich bliskie rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci i ich współmałżonkowie, niezależnie od tego, czy korzystają z tej promocji) czy też ich współmałżonkowie lub rodzeństwo, bez względu na ich życie i organizacje

Sponsor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgodności z zasadami programu i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnej chwili.

5. JAK Wpisać:

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ŻADNY ZAKUP ŻADNEGO ROKU. Aby wziąć udział w Promocji, musisz spełniać wszystkie wymienione powyżej wymagania. W okresie obowiązywania promocji wejdź na stronę https://ai.google.dev/competition („Witryna promocji”) i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby przygotować film prezentujący aplikację, która przedstawia nowy lub innowacyjny projekt, który integruje publicznie dostępny model Gemini za pomocą interfejsu Gemini API oraz opcjonalnie co najmniej jedną z tych usług Google: Flutter, Android, Chrome, ARCore lub Firebase. Następnie prześlij następujące informacje: (1) imię, (2) nazwisko, (3) adres e-mail, (4) kraj lub region zamieszkania, (5) prześlij swój film wideo oraz (6) kod pomocniczy (łącznie nazywany „Zgłoszeniem”).

Zgłoszenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Utwórz nową i innowacyjną usługę, która integruje publicznie dostępny model Gemini za pomocą interfejsu Gemini API.
  • Prześlij formularz zgłoszeniowy oraz film prezentujący aplikację, która integruje dostępny publicznie model Gemini* przez interfejs Gemini API.
  • Uwaga: aby wziąć udział w konkursie ani wygrać, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów. Udział jest bezpłatny i wszyscy uczestnicy mają równe szanse na wygraną, niezależnie od tego, czy zdecydują się przejść na poziom płatny w dowolnym publicznie dostępnym modelu. Poziomy płatne mogą oferować korzyści, takie jak zwiększenie limitów stawki, ale nie mają wpływu na wybór zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie kryteriów opisanych w niniejszych Oficjalnych zasadach.
 • Opcjonalnie: w połączeniu z interfejsem Gemini API można używać co najmniej jednej z tych technologii Google dla programistów: Flutter, Android, Chrome/Web, ARCore lub Firebase.
 • Maksymalna długość filmu to 3 minuty. Minimalna długość filmu to 30 sekund.
  • Osoby, które przesłały filmy dłuższe niż 3 minuty, będą oceniane tylko pierwsze 3 minuty.
  • Przesłane filmy krótsze niż 30 sekund będą zdyskwalifikowane.
 • Możesz wykorzystać oryginalne podkłady głosowe lub głosy zmodyfikowane przez AI lub utworzyć głosy wygenerowane przez AI. Nie ma wymagań dotyczących typu głosu, który należy uwzględnić.
 • Kod należy przesłać wraz ze Zgłoszeniem. Brak kodu może skutkować zdyskwalifikacją Zgłoszenia.

Użyj strony Zgłoszenie, aby przesłać swój film. Jeśli rozmiar filmu przekracza 50 MB, prześlij go w niskiej rozdzielczości, a w formularzu zgłoszeniowym podaj link umożliwiający pobranie pełnej wersji. Zgłoszenia przesłane pocztą e-mail nie będą akceptowane.

Przesyłając film wraz z odpowiednim kodem, Uczestnik zapewnia, że: • nie zawiera żadnych treści, które na podstawie licencji lub warunków korzystania z innych funkcji komputerowych naruszały prawa własności intelektualnej (IP), oraz że Użytkownik jest właścicielem lub w inny sposób posiada wszystkie prawa niezbędne do Przesłanego Zgłoszenia, w tym wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej; • nie ujawnia żadnych informacji, które naruszałyby zobowiązania do zachowania poufności; • nie zawiera żadnych wirusów, robaków ani innych programów szpiegowskich, nie zawiera wirusów lub instrukcji szpiegowskich, nie zawiera ich

Przesłane treści zawierające niedozwolone elementy lub naruszające przepisy prawa lub w inny sposób uznane przez Sponsora za według własnego uznania za krzywdzące dla Sponsora lub jakiejkolwiek innej osoby albo osoby powiązanej z Promocją, mogą zostać w jakikolwiek sposób nieodpowiednie. Sponsor może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego Uczestnika odpowiedzialnego za Zgłoszenie, które uważa za naruszenie warunków Zgłoszenia lub niniejszego Regulaminu. Sponsor może także, według własnego uznania, zdyskwalifikować Uczestnika, który zachowuje się w sposób uwłaczający lub poniżający wobec Sponsora, członków zespołu jurorów lub dowolnej innej osoby albo osoby związanej z tą Promocją, a także dowolnego innego Uczestnika, który zostanie uznany przez Sponsora za niesportowy.

Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym momencie Okresu obowiązywania promocji, ale nie później niż 23:59 godziny czasu Greenwich 12 sierpnia 2024 r. Zgłoszenia są nieważne, jeśli w całości lub w części, spóźnione, nieczytelne, niepełne, zmienione, podrobione, naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), uszkodzone, uzyskane przez oszustwo, przesłane przy użyciu jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, takich jak skrypt, makro, bot, przesłane w oszukańczy sposób lub w jakikolwiek sposób, który podważa proces Zgłoszenia, według własnego uznania Sponsora.

Obowiązuje limit 1 zgłoszenia na osobę, niezależnie od liczby adresów e-mail. Zgłoszenia przesłane przez dowolną osobę lub adres e-mail przekraczające określone ograniczenie będą nieważne. Wszystkie Zgłoszenia będą uznawane za dokonane przez upoważnionego właściciela konta e-mail podanego w momencie przesyłania Zgłoszenia, który musi przestrzegać niniejszych Zasad. W stosownych przypadkach potencjalny zwycięzca Promocji może zostać poproszony o udowodnienie, że jest upoważnionym właścicielem konta powiązanego z danym adresem e-mail. „Upoważniony właściciel konta” to osoba przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisywanie adresu e-mail w domenie.

ZASADY I ZGODY PRACOWNIKÓW:

Jeśli Uczestnik prześle Zgłoszenie w ramach Promocji, co naruszyłoby jakiekolwiek zasady lub zasady pracodawcy Uczestnika, może on zostać natychmiast zdyskwalifikowany. Jeśli taki Uczestnik chce przesłać w imieniu tego Uczestnika Zgłoszenie, które w imieniu swojego Uczestnika, w imieniu jego właściciela, prawa do tajemnicy, zdobywcy innej własności intelektualnej, w imieniu swojego Uczestnika lub w imieniu jego pracodawcy, w związku z pracą lub z wykorzystaniem własności pracodawcy, przesłać swoje Zgłoszenie, informacje poufne lub tajemnice handlowe, potwierdzenie, że Zgłoszenie nie zawiera żadnych informacji poufnych, zastrzeżonych ani tajemnic handlowych, które potwierdza, że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich lub praw do tajemnicy handlowej, a także nie narusza praw autorskich ani tajemnicy handlowej. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Sponsor może w dowolnym momencie zażądać takiej dokumentacji od Uczestnika oraz w dowolnym momencie poinformować pracodawcę Uczestnika i/lub dowolną osobę trzecią o udziale Uczestnika w Promocji i/lub o możliwości otrzymania Nagrody. Jeśli Uczestnik nie będzie w stanie dostarczyć Sponsorowi dokumentów w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Sponsor może zdyskwalifikować go z udziału w Promocji i uzyskania nagrody.

RUNDA OCZEKUJĄCA

Sponsor oceni każdego Uczestnika i jego Zgłoszenie. Ocena Zgłoszenia, w tym Twój film i kod, zostanie oceniona na podstawie następujących kryteriów oceny („Kryteria oceny”):

  Zgłoszone zadania zostaną ocenione przez jurorów Google, którzy wyróżnią się w następujących 5 kategoriach związanych z tym wyzwaniem: wpływ, wyróżnienie, kreatywność, użyteczność i wykonanie. Każde kryterium jest przyznawane w skali od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie się zgadzam). Kryteria oceny:

 • Kategoria 1: oddziaływanie
   Czy to rozwiązanie jest łatwe i przyjemne w użyciu dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy to rozwiązanie może mieć istotny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska?(maksymalnie 5 punktów)
   Czy to rozwiązanie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 2: wiarygodność
   Czy zgłoszenie jest zaskakujące dla osób dobrze zorientowanych w dużych modelach językowych („LLM”)? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie jest zaskakujące dla osób, które nie są dobrze zaznajomione z LLM? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 3: kreatywność
   Czy zgłoszenie różni się od istniejących, dobrze znanych aplikacji pod względem funkcjonalności? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie różni się od istniejących, dobrze znanych aplikacji dostępnych dla użytkowników? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie jest realizowane poprzez kreatywne metody rozwiązywania problemów? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 4: Przydatność
   Czy zgłoszenie zawiera dobrze sprecyzowaną osobowość lub segmentację docelowych użytkowników? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy w zgłoszeniu określono, w jaki sposób rozwiązanie zaspokaja konkretne potrzeby użytkownika? (maksymalnie 5 punktów)
   W jakim stopniu wdrożone rozwiązanie pomaga użytkownikom zaspokajać te potrzeby? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 5: Realizacja
   Czy rozwiązanie jest dobrze zaprojektowane i zgodne z zasadami inżynierii oprogramowania? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy komponent LLM rozwiązania jest dobrze zaprojektowany i zgodny ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi systemów uczących się i LLM? (maksymalnie 5 punktów)

 • Maksymalna liczba punktów: 65
  W przypadku remisów Sponsor oceni Zgłoszenia pod kątem ogólnego wpływu na film, aby wyłonić zwycięzcę. Decyzje Sponsora są ostateczne i wiążące.

Na podstawie wyników Kryteriów oceny Sponsor wybierze 11 (11) potencjalnych zwycięzców jako potwierdzonych zwycięzców, którzy będą mogli otrzymać Nagrodę (zbiorczo w sekcji „Nagrody” poniżej) (łącznie „Potwierdzeni zwycięzcy”). Aby zostać potwierdzonym zwycięzcą, Sponsor powiadomi każdego potencjalnego zwycięzcę pocztą e-mail zgodnie z opisem w Zgłoszeniach (2 lub później – po zakończeniu Zgłoszenia 2 lub później). Każdy potencjalny zwycięzca będzie zobowiązany: (a) odpowiedzieć na powiadomienie Sponsora, (b) podpisać i odesłać Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych i Udzielenie praw, a także wypełnić formularz W9 (tylko rezydenci USA), WBEN (tylko mieszkańcy Kanady) lub wszelkie dokumenty podatkowe wymagane przez potencjalnego zwycięzcę w zależności od miejsca zamieszkania oraz (c) dostarczyć wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty, które mogą być wymagane przez Sponsora lub jego przedstawicieli lub przedstawicieli biznesowych, w ciągu trzech (3) dni od otrzymania powiadomienia. Jeśli Potencjalny Zwycięzca nie odpowie w wyznaczonym terminie albo nie dostarczy wymaganych informacji i dokumentów lub nie przestrzega Regulaminu, uznaje się, że taki Potencjalny Zwycięzca zrzeka się Nagrody i zostanie zdyskwalifikowany, a spośród pozostałych uprawnionych Uczestników o najwyższej pozycji na podstawie kryteriów wyboru określonych w niniejszym dokumencie zostanie wybrany inny Potencjalny Zwycięzca. Powiadomienie telefoniczne uznaje się za dostarczone, gdy Potencjalny zwycięzca odbędzie rozmowę na żywo ze Sponsorem (albo jego przedstawicielami lub przedstawicielami) albo gdy wiadomość zostanie pozostawiona w usłudze poczty głosowej lub automatycznej sekretarce potencjalnego Zwycięzcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Powiadomienie to zostanie uznane za doręczone, gdy Potencjalny zwycięzca odpowie na wiadomość e-mail Sponsora. Wszystkie wymagania dotyczące powiadomień oraz inne wymagania opisane w niniejszym Regulaminie będą ściśle egzekwowane.

* Najlepsze Zgłoszenie ogólne zostanie wybrane przez Uczestnika, który uzyska najwyższy wynik w połączonych kategoriach w kategoriach Wpływ, Kreatywność i Przydatność. W przypadku remisu Sponsor wybierze najlepszą ogólną Nagrodę za zgłoszenie. Decyzja Sponsora jest ostateczna i wiążąca.

**Nagroda People’s Choice Award zostanie wyłoniona w głosowaniu online. Aby wyświetlić przesłane treści i zagłosować, otwórz stronę promocji (https://ai.google.dev/competition) i kliknij link do nagrody People’s Choice Award. Przesłane treści będą dostępne do publicznego głosowania od 16 sierpnia 2024 r. do co najmniej 26 sierpnia 2024 r. Głosowanie zakończy się 26 sierpnia 2024 r. lub później. Zgłoszenia z największą liczbą głosów zostaną wybrane zwycięzcą. W przypadku remisu zwycięzcą jest Sponsor. Decyzja Sponsora jest ostateczna i wiążąca.

7. NAGRODY:

Zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym artykule Nagrody są zbiorczo nazywane („Nagrodami”):

 • Najwyższa ocena ogólna: 1 zwycięzca: Classic DeLorean przekształcił się w samochód elektryczny,a dodatkowo 60 tys. USD (zrealizowano na rzecz zwycięzcy czekiem lub przelewem bankowym). Szacunkowa wartość detaliczna nagrody: 260 tys. USD.
 • Najlepsza aplikacja Flutter w ramach zgłoszenia: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsza aplikacja na Androida w ramach zgłoszenia: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsza aplikacja internetowa w przesłanej aplikacji: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsze wykorzystanie aplikacji ARCore podczas przesyłania: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsze wykorzystanie aplikacji Firebase podczas przesyłania: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najbardziej twórcza aplikacja do obsługi kreacji: 1 zwycięzca: 200 tys. USD
 • Najlepsza gra: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najbardziej przydatna aplikacja: 1 zwycięzca: 200 tys. USD
 • Najbardziej skuteczna aplikacja: jeden zwycięzca: 300 tys. USD
 • **Nagroda People’s Choice Award: 1 zwycięzca: fizyczne trofeum (bez wartości detalicznej)

Łączna wartość nagrody: 1 260 000 USD
Uczestnicy mogą zdobyć więcej niż jedną (1) nagrodę.

Wszystkie szczegóły dotyczące Nagrody należą do Sponsora. Jeśli Zwycięzca nie może z jakiegokolwiek powodu odebrać, wykorzystać lub uzyskać dostępu do nagrody lub jej części (pojazd lub gotówka), zostanie zdyskwalifikowany, a Sponsor nie będzie ponosić odpowiedzialności za alternatywne wynagrodzenie. Przyjmując Nagrodę, Potwierdzeni zwycięzcy zgadzają się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała wynikających z winy, niedbalstwa lub zamiaru Sponsora, w tym jakiegokolwiek roszczenia, działania, odpowiedzialności, straty, obrażeń lub szkód spowodowanych przez niedbalstwo lub uszkodzenie Regulaminu, Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zniesławienie, zniesławienie, wykorzystanie lub utratę prywatności w związku z zawarciem takiego Regulaminu, zniesławienie, zniesławienie, wykorzystanie lub utratę pozwu w związku z zawarciem takiego Regulaminu, zniesławienie, zniesławienie lub utratę prawa do prywatności w wyniku ich zniesławienia, Nagroda (lub jakakolwiek jej część) jest dostarczana w stanie „w jakim jest” bez żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, przez Sponsora. W zależności od lokalizacji zamieszkania Zwycięzcy zgłoszenia głównego Nagroda za najlepszą ogólną ocenę („Pojazd”) może zostać rozłożona na potrzeby wysyłki i odbudowana w lokalizacji mieszkalnej Zwycięzcy pod nadzorem firmy, która zmodyfikowała pojazd, na koszt Sponsora.

Dodatkowe oświadczenia dotyczące nagród pieniężnych: zwycięzcy ze Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbii otrzymają nagrodę pieniężną w formie czeku (przesłaną na adres podany w procesie powiadomienia zgodnie z opisem w punkcie 6 powyżej). Zwycięzcy zagraniczni otrzymają nagrodę pieniężną przelewem bankowym i będą musieli podać dane przelewu. Środki zostaną przekazane w ciągu 4–6 tygodni po potwierdzeniu Zwycięzców.

Dodatkowe oświadczenia dotyczące nagrody głównej za najlepszą pracę: Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki federalne, stanowe i lokalne, a także za wszelkie opłaty i koszty związane z odbiorem nagrody, które nie zostały określone jako pokryte przez Sponsora, w tym koszty licencji, ubezpieczenia, tytułu i rejestracji ponoszone przez zwycięzcę w związku z przyjęciem, odbiorem/transportem lub wykorzystaniem Nagrody, dopłatą za paliwo i konserwacją, opłatami za transport i jego eksploatacją, opłatami za transport i konserwacją oraz wszelkie inne koszty związane z takimi opłatami. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu jako dochód, a Zwycięzca otrzyma formularz IRS 1099 (lub odpowiednik tej kwoty) o łącznej wartości wybranej nagrody, jak określono w niniejszym dokumencie. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty obsługi nagrody samochodowej. Zwycięzca musi mieć ważne prawo jazdy, które pozwala na prowadzenie pojazdu nagrody w stanie/prowincji/kraju zamieszkania zwycięzcy, a także przedstawić dokumenty potwierdzające prawnie wymagane ubezpieczenie przed odbiorem nagrody. Przed otrzymaniem zwycięzcy może zostać poproszone przedstawienie takiego dokumentu oraz numeru identyfikacyjnego podatnika.

Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać nagrody lub z jakiegokolwiek powodu nie będzie się kwalifikować, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany i zostanie wybrany inny zwycięzca. Sponsor zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody o takiej samej lub większej wartości (jeśli jest to zgodne z prawem) według własnego uznania. Nagroda nie może zostać zastąpiona, przydzielona, przekazana ani wymieniona na gotówkę. Sponsor zastrzega sobie jednak prawo do dokonania równoważnych zamienień według uznania Sponsora. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienie lub anulowanie dostawy nagrody z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub osób pozostających poza kontrolą Sponsora. Jeśli sprzedawca anuluje zamówienie z przyczyn niezależnych od Sponsora, a nagroda nie może zostać dostarczona, nie zostanie przyznane żadne dodatkowe wynagrodzenie, a w przypadku wymiany nagrody różnica w wartości między nagrodą zastępczą a reklamowaną nagrodą nie zostanie przekazana w gotówce. Zdobywca nagrody ponosi wszelkie ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży nagrody i/lub czek na nagrodę jest wypłacany bez pozwolenia po uzyskaniu własności, a Sponsor nie zastąpi jej. Nagrody nie można wykorzystać w połączeniu z inną promocją lub ofertą.

Wszelkie informacje i ograniczenia dotyczące nagród nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zostaną określone przez Sponsora według własnego uznania.

W ZAKRESIE WYJĄTKÓW POWYŻSZYCH, W TYM WYŁĄCZENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYRAŹNIKA LUB SPRZEDAWCY, WSZYSTKICH DANYCH W RAMACH TEJ PROMOCJI, W TYM WYJĄTKU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYRAŹNIKA LUB SPRZEDAWCY FIRMA WIADOMOŚCI POTWIERDZA, ŻE PRZEDSTAWICIEL BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRATOR NIE MA W żaden inny sposób ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W JAKICH INNYCH WARUNKACH PRAKTYCZNYCH, WYMAGAJĄCYCH I DOROZUMIENNIU W JAKOLWIEK SPRAWDZONYCH PRZEDSTAWICIELI I PRZYPUSZCZALNOŚCI. ZWYCIĘSTWO JEST ODPOWIEDZIALNE DO SPRAWDZENIA STANU, województwa/jurysdykcji pod kątem OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCEGO EMISJI I INSPIGANIA BEZPIECZEŃSTWA, PRZED AKCEPTACJĄ NAGRODY ORAZ MUSI KORZYSTAĆ Z NAGRANICZENIA ZGODNIE Z REGUŁĄ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST DOZWOLONE OGRANICZENIA ANI WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE LUB WYKLUCZENIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, KTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ NIE MOGĄ BYĆ. SPRAWDŹ PRAWO STANOWE I LOKALNE pod kątem JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH TYCH OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ.

8. PODATKI (JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE):

POTWIERDZONO ZWYCIĘZCY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WSZYSTKIE RAPORTY I DOKUMENTY PODATKOWE. Każdy potwierdzony zwycięzca ma obowiązek upewnić się, że spełnia wymagania dotyczące wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i wymogów zgłoszenia, co może obejmować m.in. wypełnienie formularza podatkowego W-9 (tylko w Stanach Zjednoczonych) oraz formularzy wymaganych przez rząd kraju lub terytorium zamieszkania zwycięzcy. Firma Google, jej firma nadrzędna, podmiot stowarzyszony, przedstawiciel i partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odliczenia podatkowe.

9. WARUNKI OGÓLNE:

Obowiązują wszystkie przepisy i regulacje federalne, stanowe, prowincjonalne/terytorialne i lokalne. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z Promocji, jeśli według własnego uznania Sponsora lub jego wyznaczonej osoby stwierdzi, że Uczestnik próbował naruszyć legalne działanie Promocji przez oszukiwanie, oszustwo lub inne nieuczciwe praktyki albo denerwowanie, wykorzystywanie, grożenie lub nękanie innych Uczestników, widzów bądź Google (lub ich rodziców).

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Uczestnik zachowuje prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym autorskie prawa osobiste) do informacji w związku z Treścią użytkownika. Każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, że w miarę możliwości nie będzie wykorzystywać „praw osobistych” do treści wideo, Projektów wideo, esejów ani innych materiałów ani innych nagrań utworzonych podczas korzystania z dowolnych komponentów programu (w tym do materiałów i funkcji, nazw, lokalizacji, występów i podobieństw).

Powyższa licencja jest przyznawana w celach opisanych powyżej, w tym w stopniu nieograniczonym, po to, aby umożliwić Sponsorowi ocenę Zgłoszeń. Oprócz powyższego Deweloper zgadza się, że w przypadku wybrania potwierdzonego zwycięzcy współpracuje z Google w dobrej wierze, aby udostępnić część lub całość Filmu wideo bezterminowego, ogólnoświatowego i bezpłatnego do użytku we wszystkich znanych obecnie lub później opracowanych mediach do celów niekomercyjnych promowania Promocji i przyszłych jej powtórzeń.

11. PRYWATNOŚĆ:

Uczestnik akceptuje fakt, że dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, mogą być zbierane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w inny sposób do przeprowadzenia Promocji i zarządzania nią. Dane te mogą także zostać użyte przez Sponsora w celu potwierdzenia tożsamości, adresu pocztowego i numeru telefonu Uczestnika na wypadek, gdy Uczestnik kwalifikuje się do otrzymania odpowiedniej nagrody, a także w celu dostarczenia odpowiedniej nagrody. Podając jakiekolwiek dane w związku z Promocją, Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się na takie przekazywanie swoich danych do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów. Uczestnik ma prawo do sprawdzenia, poprawienia lub anulowania wszelkich danych osobowych przechowywanych przez firmę Google lub jej przedstawiciela, które zostały dostarczone w zgłoszeniu, pisząc do Google (Attention: YouTube THE-IQ Privacy) pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA. W przeciwnym razie wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach Zgłoszenia Uczestnika podlegają Polityce prywatności Google, która jest dostępna na stronie https://policies.google.com/privacy.

12. ROZPOCZĘCIE:

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo, każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, aby Sponsor, jego podmiot nadrzędny, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele i firmy partnerskie mogli wykorzystywać (w całości lub w części) Przesłane zgłoszenie filmu do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że zabrania tego prawo lub wymaga odrębnej umowy między potwierdzonym zwycięzcą a Sponsorem. Każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, aby jego imię i nazwisko oraz zdjęcie przedstawiały się na całym świecie w formie reklam cyfrowych i cyfrowych, materiałów promocyjnych oraz na stronie internetowej Sponsora w celach marketingowych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na całym świecie i przez pięć (5) lat od przystąpienia do Promocji.

13. GWARANCJA I ODSZKODOWANIE:

Uczestnik gwarantuje, że Przesłane zgłoszenie jest oryginalnym dziełem Użytkownika, w związku z tym jest jedynym i wyłącznym właścicielem i właścicielem praw do niego oraz że ma prawo do przesłania Zgłoszenia w ramach Promocji. Uczestnik zgadza się nie przesyłać Zgłoszenia, które (a) naruszają jakiekolwiek prawa własności, prawa własności intelektualnej, przemysłowej, prawa osobiste lub osobiste albo jakiekolwiek inne prawa, w tym w stopniu nieograniczonym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności, rozgłosu lub zobowiązań dotyczących poufności; lub (b) w inny sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, prowincjonalne/terytorialne lub federalne lub narusza niniejsze Regulamin. Uczestnik zobowiązuje się bronić i zabezpieczać firmę Google, jej podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, przedstawicieli i partnerów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z (i) naruszenia Regulaminu przez (i) naruszenia Regulaminu przez (i) firmy Google, jej podmiotów nadrzędnych, podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli i partnerów, jeśli narusza on wszelkie prawa autorskie, w tym w stopniu nieograniczonym, wszelkie roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej, bez ograniczeń związanych z tymi prawami własności intelektualnej

14. ELIMINACJA:

Uczestnik może wycofać Zgłoszenie w dowolnym momencie, powiadamiając Sponsora. W przypadku wycofania Zgłoszenia Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody. Podanie przez Uczestnika w związku z Promocją (lub w jego imieniu przez przedstawicieli lub przedstawicieli) fałszywych informacji dotyczących tożsamości, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, własności praw lub zgodności z niniejszymi Zasadami lub tym podobnych może doprowadzić do natychmiastowego usunięcia Promocji z Promocji, a także do wykluczenia możliwości otrzymania przez Uczestnika nagrody (w całości lub w części).

15. INTERNET:

Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowe działanie, w całości ani w części, za nieprawidłowe działanie urządzeń telekomunikacyjnych w Witrynie promocyjnej lub w ich części, za błędy w połączeniach telekomunikacyjnych lub związanych z innymi usługami w Witrynie, Gemini, produktów Google, spóźnione, utracone, uszkodzone, błędnie skierowane, niepełne, nieczytelne, niedostarczone do dostarczenia, zniszczone lub za nieprawidłowe działanie Reklam, głosów i innych materiałów w wyniku błędów systemu, niedostępności, niepełnego lub niepełnego działania sieci bądź innych awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii sprzętu lub oprogramowania telekomunikacyjnego, awarii sieci telekomunikacyjnych lub innych awarii sieci telekomunikacyjnych.

16. PRAWO do ANULOWANIA, ZMIANY LUB DYSKWALIFIKACJI:

Ponadto Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który ingeruje w proces Zgłoszenia lub inną część Witryny Promocji lub Promocji. Wszelkie próby wyrządzenia szkody na stronie internetowej lub stronie, w tym w Witrynie Promocyjnej przez Uczestnika, bądź zakłócenia prawidłowego przebiegu Promocji, stanowią naruszenie prawa karnego lub cywilnego. W przypadku podjęcia takiej próby, Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Uczestnika zgodnie z obowiązującym prawem.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w żadnych okolicznościach nie będzie można wziąć udziału w Promocji, przyznania ani otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który jest potwierdzonym zwycięzcą, ani że jakiekolwiek postanowienia Regulaminu mogą być interpretowane jako oferta, umowa o pracę lub inny związek prawny z firmą Google, jej podmiotem nadrzędnym, podmiotami stowarzyszonymi, przedstawicielami i firmami partnerskimi. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje fakt, że przesyła Zgłoszenie dobrowolnie, nie poufnie i nie zaufanym, oraz potwierdza, że pomiędzy nim, a firmą Google, jej podmiotami nadrzędnymi, podmiotami stowarzyszonymi, przedstawicielami i partnerami nie zostaje nawiązana żadna relacja o charakterze poufnym, powierniczym, agencyjnym lub innym, ani umowa dorozumiana, i że w związku z niniejszymi Zasadami lub jakimikolwiek innymi działaniami lub zaniechaniami w związku z Promocją nie zostaje nawiązana taka relacja między Uczestnikiem a firmą nadrzędną, podmiotami stowarzyszonymi i partnerami.

18. SĄD I ODWOŁANIE DO PROCEDURY SĄDOWEJ:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Regulamin będą podlegać prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się prawo do wszczęcia procesu sądowego, zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub w inny sposób poddania sprawy pod rozstrzygnięcie na drodze postępowania sądowego lub innego w razie wystąpienia sporów lub roszczeń wynikających z Promocji lub w związku z nią. Wszyscy Uczestnicy wyraźnie zrzekają się takich praw.

PRZECZYTAJ WAŻNE: WAŻNE POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA SPORÓW


WYBÓR PRAWA/JURYSDYKCJI I ROZWIĄZANIA SPORÓW: ROZSTRZYGANIE SPORÓW, OBOWIĄZKOWE ARBITRAŻ I WYBÓR PRAWA/JURYSDYKCJI:

ROZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZA Wszystkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu lub praw i zobowiązań Uczestników bądź Podmiotów promocyjnych w związku z Promocją podlegają prawu stanu Kalifornia lub USA oraz będą interpretowane zgodnie z nimi, bez narzucania mocy prawnej lub kolizyjnej (niezależnie od tego, czy prawa stanu Kalifornia, USA czy dowolna inna jurysdykcja) Brak egzekwowania przez Podmioty promocyjne jakiegokolwiek postanowienia zawartego w niniejszych Oficjalnych zasadach nie stanowi zrzeczenia się tego ani żadnego innego postanowienia. Zgłaszając Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na to, że w razie nieporozumienia z Organizatorem promocji (indywidualnie lub zbiorczo) wynikającego z Promocji, Regulaminu lub Polityki prywatności albo w jakikolwiek sposób z nim związany, Uczestnik prześle mu pisemne powiadomienie („Popyt”). Uczestnik akceptuje fakt, że przed zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygania sporów może obowiązywać nawet niniejszy Regulamin Uczestnik musi wysłać Zgłoszenie na następujący adres („Adres powiadomienia”): 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA, Attention; Dział prawny z kopią dla administratora firmy Marden-Kane, Inc., 575 Underhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416, USA. Uczestnik zgadza się, że nie podejmie żadnych działań prawnych, w tym złożenia pozwu sądowego ani żądania arbitrażu, do 10 dni roboczych od przesłania Żądania. To nieformalne rozwiązanie sporu jest uzupełnieniem i nie zwalnia, nie zwalnia ani nie zastępuje procesu rozstrzygania sporów przed pozewem wymaganym przez prawo stanowe lub federalne przed wniesieniem pozwu.

Jeśli spór przedstawiony w Zgłoszeniem nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący Uczestnika w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania, a Uczestnik zamierza podjąć działania prawne, Uczestnik zgadza się, że wniesie żądanie arbitrażu do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („Arbitrator”). Organizatorzy promocji zgadzają się również na zgłaszanie wszelkich sporów dotyczących arbitrażu przed Uczestnikiem. Niniejsze postanowienie arbitrażowe ogranicza możliwość rozstrzygania roszczeń w sądzie przez Uczestnika i Organizatora promocji w celu zrzeczenia się swoich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

W przypadku jakiegokolwiek takiego zgłoszenia żądania arbitrażu Uczestnik musi zapewnić odpowiednią obsługę zgodnie z regulaminem Arbitera, a powiadomienie na Adres powiadomienia może nie być wystarczające. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe nie będzie w stanie przeprowadzić arbitrażu, Uczestnik może zgłosić sprawę do dowolnej krajowej firmy arbitrażowej. Arbitraż będzie stosować Zasady arbitrażu konsumenta AAA w dniu 1 września 2014 roku, dostępne na stronie (https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer-Rules-Web_0.pdf)(oraz z późniejszymi zmianami) oraz z późniejszymi zmianami w ramach umowy dotyczącej arbitrażu zawartej w niniejszej Sekcji rozwiązywania sporów. Uczestnik wyraża zgodę, że Arbitr ma wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami powstałymi w wyniku Promocji lub z nimi związanych bądź z nimi, w tym między innymi w zakresie sporów dotyczących interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Sekcji rozstrzygania sporów bądź ważności niniejszej Umowy arbitrażowej. Arbitr ma prawo do podjęcia wszystkich środków zaradczych upoważnionych przez prawo, z wyjątkiem, że wszelkie wnioski o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego będą przekazywane przez sąd właściwej jurysdykcji. Federalna ustawa o arbitrażu umożliwia egzekwowanie umów arbitrażu oraz reguluje interpretację i egzekwowanie postanowień takiej umowy. Miejscem arbitrażu jest Mountain View, Kalifornia.

Uczestnik zgadza się, że nie wniesie pozwu zbiorowego ani pozwu zbiorowego przeciwko Organizatorom promocji, a także nie będzie uczestniczyć w pozwach zbiorowych ani pozwach zbiorowych przeciwko nim. Uczestnik zgadza się, że nie dołączy swoich roszczeń do roszczeń innych osób.

Niezależnie od pozostałych postanowień Oficjalnych zasad lub Polityki prywatności, jeśli właściwy sąd stwierdzi zrzeczenie się odstąpienia od pozwu zbiorowego za nieważne, umowa o arbitraż będzie nieważna, tak jak nigdy nie została podjęta, a wszelkie spory arbitrażowe w tym czasie zostaną rozpatrzone bez uszczerbku i będą ponownie rozpatrzone w sądzie. Uczestnicy nieodwołalnie wyrażają zgodę na wyłączną i wyłączną jurysdykcję sądów stanowych lub federalnych stanu Kalifornia z siedzibą w hrabstwie San Jose w Kalifornii dla wszelkich działań, pozwów lub postępowań powstałych w wyniku tej Promocji lub z nią związanych. W żadnym wypadku Uczestnik ani Organizatorzy promocji nie wyrażają zgody na stosowanie procedur zbiorowych lub zbiorowych w drodze postępowania arbitrażowego bądź łączenie roszczeń w ramach postępowania arbitrażowego.

19. LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Imiona i nazwiska Laureatów nagrody będą dostępne w e-mailu. Wyślij e-maila na adres (GoogleAI@mkpromosource.com)(wraz z prośbą o listę zwycięzców) w sprawie do ustalenia lub po weryfikacji zdobywców nagrody.

Producent pojazdów nie jest uczestnikiem ani sponsorem tej promocji.

Ikona potwierdzenia

Dziękujemy za przesłanie aplikacji.

Twoja aplikacja została przesłana do konkursu Gemini AI na aplikacje. Wkrótce otrzymasz e-maila z potwierdzeniem i przypomnieniem o rozpoczęciu głosowania.

Ważne daty

16 sierpnia – 14 września 2024 r.

Sprawdzanie przesłanych zadań

16 sierpnia 2024 r.

Rozpoczyna się głosowanie nadesłane przez użytkowników

Październik 2024

Ogłoszenie zwycięzców

Konkurs Gemini API dla programistów

Można przesyłać zgłoszenia do 12 sierpnia 2024 r.

Obracanie obrazu

Twórz niesamowite aplikacje za pomocą interfejsu Gemini API. Masz szansę, aby naprawdę coś zmienić lub po prostu dobrze się bawić.

Nagrody i nagrody

Przesłana aplikacja może zdobyć główną nagrodę lub nagrody w zakresie innowacji w zakresie wpływu, przydatności i kreatywności. Więcej informacji znajdziesz w .

Nagroda główna

Najlepsza aplikacja wygra klasyczną wersję elektryczną DeLorean

Informacje o samochodzie...

Naszą nagrodę główną jest jeden z niewielu samochodów na planecie, których nikt nie zna. DeLorean* to niezwykła odsłona legendarnej historii motoryzacji. Ten skrupulatnie odrestaurowany model z 1981 roku został przebudowany przez firmę DeLorean Środkowo-Zachodni z nowoczesną napędem elektrycznym, a jednocześnie zachowana charakterystyczną konstrukcję z drzwiami skrzydełowymi.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby wygrać najlepszą aplikację?

Zgłoszenia będą oceniane według 5 kluczowych kryteriów: Wpływ, Uznawalność, Kreatywność, Przydatność i Wykonanie. Poszukujemy aplikacji, które nie tylko wykorzystują interfejs Gemini API w innowacyjny sposób, ale też rozwiązują rzeczywiste problemy, są starannie zaprojektowane i zapewniają użytkownikom dobre wrażenia. Aplikacja, która uzyska najlepsze wyniki w tych 5 kategoriach, otrzyma specjalną nagrodę DeLorean z 1981 r. Aby wziąć udział w tym konkursie, musisz mieć ukończone 18 lat i mieszkać w odpowiednim kraju. Więcej informacji znajdziesz w oficjalnych zasadach i ograniczeniach.

*DeLorean nie jest powiązany z tą promocją. DeLorean jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DeLorean Motor Company.

Nagroda główna

Najlepsza aplikacja otrzyma niestandardową wersję elektryczną DeLorean w 1981 r.

Nagroda główna zostanie przyznana najlepszej aplikacji na podstawie wyników w kategorii innowacji.

KATEGORIE NAGRODY

Weź udział w rywalizacji o nagrody pieniężne o wartości 1 mln USD

Twoje zgłoszenie może zostać wygrane w wielu kategoriach – innowacyjność, technologia, nagroda główna, a nawet nagroda użytkowników. Szczegółowe informacje znajdziesz w regułach i ograniczeniach.

Innowacyjność

Możesz zdobyć tylko jedną z nagród w tej kategorii

Najpopularniejsza aplikacja

300 000 USD

Pokaż, jak Twoja innowacyjna aplikacja może wywrzeć trwały, pozytywny wpływ, stawiając czoła kluczowym wyzwaniom na świecie, takim jak zmiany klimatyczne, energia odnawialna, nierówności społeczno-ekonomiczne, spersonalizowana opieka zdrowotna czy badania medyczne.

Najbardziej przydatna aplikacja

200 000 USD

Pokaż namacalny pozytywny wpływ, jaki aplikacja może mieć na Twoje codzienne życie. Pokaż nam, jak automatyzuje powtarzalne zadania, usprawnia niezbędne działania i zapewnia dopasowane rozwiązania, które w wymierny sposób zwiększają produktywność, nauczanie i twórczy potencjał.

Najbardziej kreatywna aplikacja

200 000 USD

Zaskocz nas aplikacją, która przełamuje oczekiwania i zmienia granice możliwości. Poszukujemy aplikacji, które przesuwają granice kreatywności, AI, a nawet eksplorują nieznane obszary.

Technologia

Możesz zdobyć tylko jedną z nagród w tej kategorii

Najlepsza aplikacja Flutter

50 000 USD

Twórz wieloplatformowe aplikacje, które sprawdzą się na każdym urządzeniu. Może to być zarówno zupełnie nowa wersja aplikacji, jak i już istniejąca aplikacja wzbogacona o modele Gemini i możliwości wizualne platformy Flutter.

Najlepsza aplikacja na Androida

50 000 USD

Zaprojektuj aplikację na Androida, która pozwoli Ci zaprezentować swoją kreatywność i zapewnić użytkownikom wyjątkowe wrażenia. Bezproblemowo zintegruj modele Gemini, aby tworzyć innowacyjne funkcje zarówno w istniejącej aplikacji, jak i w zupełnie nowym wydaniu.

Najlepsza aplikacja internetowa

50 000 USD

Twórz aplikacje internetowe, które łączą, angażują i inspirują użytkowników na całym świecie. Szukamy aplikacji internetowych, które w połączeniu z interfejsem Gemini API zapewniają użytkownikom wyjątkowe wrażenia, niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne funkcje, czy atrakcyjny wygląd.

Najlepsze wykorzystanie ARCore

50 000 USD

Twórz wciągające funkcje AR, które pozwalają wejść w interakcję ze światem rzeczywistym na nowe i nieoczekiwane sposoby. Poznaj ARCore, eksperymentuj z narzędziem Geospatial Creator i dowiedz się, jak modele Gemini mogą przekształcić Twoją aplikację AR.

Najlepsze wykorzystanie Firebase

50 000 USD

Zaprezentuj różnorodną i imponującą gamę aplikacji, które możesz tworzyć, używając tej zaawansowanej platformy razem z interfejsem Gemini API. Poszukujemy aplikacji, które w innowacyjny sposób wykorzystują wszechstronne narzędzia i usługi Firebase – od uwierzytelniania i baz danych w czasie rzeczywistym po funkcje Cloud Functions i hosting.

Najlepsza gra

50 000 USD

Poznaj nowy sposób grania dzięki interfejsowi Gemini API. Pokaż nam, jak za pomocą AI tworzyć m.in. wciągające światy, inteligentne postacie i przełomową mechanikę rozgrywki.

ULUBIONE TŁUM

Aplikacja z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę People’s Choice Award

Przygotuj się do głosowania na najlepsze zdjęcia po zakończeniu przesyłania zgłoszeń. Aplikacja z największą liczbą głosów zdobywa upragnione trofeum programisty interfejsu Gemini API. Obowiązują zasady i ograniczenia.

Jak wziąć udział w konkursie

Dołącz do konkursu w 3 krokach. Więcej informacji znajdziesz w oficjalnych zasadach i ograniczeniach.

Krok 01

Tworzenie aplikacji za pomocą interfejsu Gemini API

Krok 02

Utwórz film demonstracyjny o swojej aplikacji.

Krok 03

Opublikuj i prześlij go do konkursu.

Integracja interfejsu Gemini API z narzędziami Google dla programistów

Logo partnera do Android Studio
Android Studio
Logo partnera ARCore
ARCore
Logo partnera w Chrome
Chrome
Logo partnera dla Flutter
Flutter
Logo partnera dla Firebase
Firebase
Logo partnera na potrzeby stron internetowych
Sieć

Kryteria oceny

Zwycięzcy zostaną wybrani przez panel ekspertów Google

Wyróżnienie

Twoje zgłoszenie wspaniale prezentuje sztuczną inteligencję w sposób przekonujący, a jednocześnie przekonujący, zapewnia niesamowite wrażenia i wysoką jakość obrazu.

Kreatywność

Twoje zgłoszenie jest kreatywne, oryginalne, twórcze i uniwersalne. Nie jest to po prostu kopia czegoś, co już istnieje, lecz coś nowego i innowacyjnego.

Przydatność

W zgłoszeniu należy wyraźnie wskazać konkretną grupę osób, do których ma służyć projekt. Opisz problemy lub trudności tych osób, a następnie wyjaśnij, jak Twoje rozwiązanie bezpośrednio radzi sobie z tymi wyzwaniami. Podkreśl pozytywne zmiany, jakie Twoje rozwiązanie wnosi do ich życia lub do społeczeństwa jako całości.

Wpływ

Twoje zgłoszenie pokazuje wartość, przyczyniając się do rozwoju ułatwień dostępu, zrównoważonego rozwoju środowiska lub poprawy jakości życia.

Wykonanie

Przesłane przez Ciebie treści są znakomicie przygotowane, wysokiej jakości i skrupulatnie dbane o szczegóły. Nie ma w nich błędów ani usterek.

Szczegółowe kryteria oceny znajdziesz w .

Harmonogram konkursu

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie terminy obowiązują o 23:59 czasu UTC w poszczególnych dniach.

14 maja 2024 r.

Rozpoczęcie konkursu

Zacznij pracę nad aplikacją i filmem.

12 sierpnia 2024 r.

Termin przesyłania zgłoszeń

Prześlij aplikację zintegrowaną z interfejsem Gemini API i pogratuluj sobie.

16 sierpnia 2024 r.

Wybór użytkowników

Po przesłaniu aplikacji możesz zagłosować na swoje ulubione aplikacje. Aplikacja z największą liczbą głosów otrzyma trofeum programisty interfejsu Gemini API.

16 sierpnia – 4 września

Głosowanie na nagrody sędziów

Jurorzy sprawdzą wszystkie zgłoszenia i wybiorą zwycięzców w każdej kategorii.

Październik 2024

Wyniki

Ogłosimy zdobywców nagród laureatów nagrody i nagród sędziów.

Najczęstsze pytania

Ile osób składa się z każdego zespołu?

Zachęcamy do współpracy. W konkursie Gemini API dla programistów mogą brać udział zespoły każdej wielkości. Zespoły mogą współpracować ze sobą, ale tylko konto Google użyte do przesłania ostatecznego projektu kwalifikuje się do otrzymania nagrody. Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne umowy ani spory dotyczące podziału nagród między członków zespołu. Wyłączną odpowiedzialność za ustanowienie wszelkich wewnętrznych dystrybucji nagród i zarządzanie nimi ponosi zwycięski zespół.

Czy mogę wziąć udział w konkursie, jeśli mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi?

Każdy może wziąć udział w Konkursie dla programistów interfejsu Gemini API, jednak nagrodę otrzymają tylko uczestnicy z krajów, w których jest on legalnie. Pełną listę kwalifikujących się krajów znajdziesz w oficjalnych zasadach i ograniczeniach.

Czy musi to być aplikacja?

Konkurs zaprasza Cię do tworzenia innowacyjnych aplikacji, produktów lub prototypów integrujących interfejs Gemini API. Zachęcamy do przesyłania plików w innych formatach, np. Python lub Node.js.

Od czego zacząć?

Na początek zapoznaj się z pomysłami z naszej galerią z promptami lub przykładami kodu i innymi informacjami z książki kucharskiej interfejsu API Gemini.

Masz inne pytania?

Pytania techniczne możesz zadawać na forum Build with Google AI.

Zasady i ograniczenia

Konkurs Gemini API dla programistów
Sponsorowane przez Google LLC
Oficjalne zasady

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ŻADNY ZAKUP ŻADNEGO ROKU. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH JEST ZAKAZANA. ROZSZERZENIA.{0/} UCZESTNICTWO W TEJ PROMOCJI OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Oficjalny regulamin został opracowany w języku angielskim, ale może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku wystąpienia sprzeczności lub niespójności między przetłumaczoną wersją Oficjalnych zasad a wersją angielską Regulaminu rozstrzygająca będzie wersja angielska, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez obowiązujące prawo. Oferta jest nieważna poza wymienionymi krajami i w miejscach, w których jest to zabronione przez prawo, zasady lub przepisy.

Konkurs Gemini API dla deweloperów („Promocja”) to wyzwanie, w którym osoby, które spełniają wszystkie wymagania, mogą przesłać formularz zgłoszeniowy („formularz”) oraz film prezentujący aplikację („aplikacja”), w której zaprezentuje nową lub innowacyjną aplikację albo projekt. Aplikacja lub projekt integruje publicznie dostępny model Gemini* przez interfejs Gemini API.

* Aby wziąć udział w programie ani wygrać, nie musisz niczego kupować. Udział jest bezpłatny i wszyscy uczestnicy mają taką samą szansę na wygraną, niezależnie od tego, czy zdecydują się przejść na poziom płatny w dowolnym ogólnodostępnym modelu. Poziomy płatne mogą oferować korzyści, takie jak zwiększenie limitów stawki, ale nie mają wpływu na wybór zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie kryteriów opisanych w niniejszym Regulaminie.

Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi zaakceptować ten Regulamin („Zasady”), Politykę prywatności Sponsora (https://policies.google.com/privacy) oraz warunki korzystania z usług Google. Każde zgłoszenie przesłane do Promocji zostanie ocenione, a zwycięzcy zostaną wybrani zgodnie z niniejszym Regulaminem. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w tym sposób udziału, wymagania i kryteria oceny.


1. WIĄŻĄCA UMOWA:

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik („Uczestnik” musi zaakceptować niniejszy Regulamin). Uczestnik potwierdza, że jego zgłoszenie oznacza akceptację niniejszych Zasad. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje niniejszego Regulaminu i nie będzie go przestrzegać, nie może przesłać zgłoszenia do Promocji, nie będzie też kwalifikować się do otrzymania żadnej nagrody opisanej w niniejszym Regulaminie. Niniejsze Zasady stanowią wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikiem a Sponsorem (zdefiniowaną poniżej) w zakresie tej Promocji, należy więc uważnie przeczytać te zasady przed przystąpieniem do programu. Ta umowa bez ograniczeń wymaga od Użytkownika zabezpieczenia i zwolnienia wszystkich roszczeń przeciwko Podmiotom promocyjnym oraz wyrażenia zgody na arbitraż bez zadośćuczynienia zbiorowego oraz ograniczenia swoich praw i świadczeń. Wszystkie spory będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu bez zadośćuczynienia zbiorowego, jak opisano poniżej.

POWIADOMIENIA O KONKRETNYCH KRAJACH:

Jeśli którekolwiek postanowienie tych zasad jest nieważne w świetle prawa, zasad lub przepisów danego kraju, będzie miało zastosowanie tylko w dozwolonym zakresie. Oprócz informacji o zobowiązaniu podatkowym podanych w niniejszych Oficjalnych zasadach zwycięzcy podlegają sprawozdawczości dochodów oraz, w stosownych przypadkach, zapłacą odpowiednie podatki, zgodne z przepisami, zasadami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju zamieszkania zwycięzcy. Przystępując do Promocji, Uczestnicy niniejszym wyraźnie zgadzają się i akceptują fakt, że w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z interpretacją, wykonywaniem i egzekwowaniem niniejszego Regulaminu każdy z nich jednoznacznie poddaje się prawu Stanów Zjednoczonych oraz jurysdykcji właściwych sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, Stany Zjednoczone, zrzeczając się w przyszłości jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać na mocy obowiązującej w przyszłości jurysdykcji.

PRAWO WŁAŚCIWE/JURYSDYKCJA:

Jeśli przepisy prawa właściwego dla miejsca zamieszkania Uczestnika nie stanowią inaczej, wszystkie problemy i pytania dotyczące tworzenia, ważności, interpretacji i wykonalności Regulaminu lub praw i zobowiązań Uczestników bądź Sponsora w związku z Promocją podlegają prawu obowiązującemu w Mountain View w Kalifornii, USA i będą interpretowane zgodnie z nimi.

2. SPONSORUJ

Promocja jest sponsorowana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google” lub „Sponsor”).

3. OKRES PROMOCYJNY:

Promocja rozpoczyna się po zaakceptowaniu przesłanych zgłoszeń i rozpoczyna się o:

12:00 czasu Greenwich
14 maja 2024 r.
do 23:59 czasu uniwersalnego Greenwich
12 sierpnia 2024 r.
(„Okres promocyjny”).

UCZESTNICY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA OKREŚLANIE ODPOWIEDNIEJ STREFY CZASOWEJ WE WŁASNEJ JURYSDYKCJI.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

następujące kraje lub regiony; Obywatele krajów objętych embargiem Stanów Zjednoczonych nie mogą wstępu do hotelu. Promocja nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Pracownicy Google, członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, stażyści, kontrahenci, przedstawiciele, agenci i osoby sprawujące oficjalne urząd w Google, ich firmy nadrzędne, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone oraz agencje reklamowe i promocyjne, a także wszelkie firmy zaangażowane w projekt, przeprowadzanie, produkcję lub ocenianie tych promocji (łącznie: „Podmioty zajmujące się promocją, podmioty świadczące usługi lub ich oceny) oraz ich bliskie rodziny (rodzice, rodzeństwo, dzieci i ich współmałżonkowie, niezależnie od tego, czy korzystają z tej promocji) czy też ich współmałżonkowie lub rodzeństwo, bez względu na ich życie i organizacje

Sponsor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgodności z zasadami programu i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnej chwili.

5. JAK Wpisać:

DO UDZIAŁU I WYGRANEJ NIE JEST KONIECZNY ŻADNY ZAKUP ŻADNEGO ROKU. Aby wziąć udział w Promocji, musisz spełniać wszystkie wymienione powyżej wymagania. W okresie obowiązywania promocji wejdź na stronę https://ai.google.dev/competition („Witryna promocji”) i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby przygotować film prezentujący aplikację, która przedstawia nowy lub innowacyjny projekt, który integruje publicznie dostępny model Gemini za pomocą interfejsu Gemini API oraz opcjonalnie co najmniej jedną z tych usług Google: Flutter, Android, Chrome, ARCore lub Firebase. Następnie prześlij następujące informacje: (1) imię, (2) nazwisko, (3) adres e-mail, (4) kraj lub region zamieszkania, (5) prześlij swój film wideo oraz (6) kod pomocniczy (łącznie nazywany „Zgłoszeniem”).

Zgłoszenie musi spełniać następujące wymagania:

 • Utwórz nową i innowacyjną usługę, która integruje publicznie dostępny model Gemini za pomocą interfejsu Gemini API.
  • Prześlij formularz zgłoszeniowy oraz film prezentujący aplikację, która integruje dostępny publicznie model Gemini* przez interfejs Gemini API.
  • Uwaga: aby wziąć udział w konkursie ani wygrać, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów. Udział jest bezpłatny i wszyscy uczestnicy mają równe szanse na wygraną, niezależnie od tego, czy zdecydują się przejść na poziom płatny w dowolnym publicznie dostępnym modelu. Poziomy płatne mogą oferować korzyści, takie jak zwiększenie limitów stawki, ale nie mają wpływu na wybór zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie kryteriów opisanych w niniejszych Oficjalnych zasadach.
 • Opcjonalnie: w połączeniu z interfejsem Gemini API można używać co najmniej jednej z tych technologii Google dla programistów: Flutter, Android, Chrome/Web, ARCore lub Firebase.
 • Maksymalna długość filmu to 3 minuty. Minimalna długość filmu to 30 sekund.
  • Osoby, które przesłały filmy dłuższe niż 3 minuty, będą oceniane tylko pierwsze 3 minuty.
  • Przesłane filmy krótsze niż 30 sekund będą zdyskwalifikowane.
 • Możesz wykorzystać oryginalne podkłady głosowe lub głosy zmodyfikowane przez AI lub utworzyć głosy wygenerowane przez AI. Nie ma wymagań dotyczących typu głosu, który należy uwzględnić.
 • Kod należy przesłać wraz ze Zgłoszeniem. Brak kodu może skutkować zdyskwalifikacją Zgłoszenia.

Użyj strony Zgłoszenie, aby przesłać swój film. Jeśli rozmiar filmu przekracza 50 MB, prześlij go w niskiej rozdzielczości, a w formularzu zgłoszeniowym podaj link umożliwiający pobranie pełnej wersji. Zgłoszenia przesłane pocztą e-mail nie będą akceptowane.

Przesyłając film wraz z odpowiednim kodem, Uczestnik zapewnia, że: • nie zawiera żadnych treści, które na podstawie licencji lub warunków korzystania z innych funkcji komputerowych naruszały prawa własności intelektualnej (IP), oraz że Użytkownik jest właścicielem lub w inny sposób posiada wszystkie prawa niezbędne do Przesłanego Zgłoszenia, w tym wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej; • nie ujawnia żadnych informacji, które naruszałyby zobowiązania do zachowania poufności; • nie zawiera żadnych wirusów, robaków ani innych programów szpiegowskich, nie zawiera wirusów lub instrukcji szpiegowskich, nie zawiera ich

Przesłane treści zawierające niedozwolone elementy lub naruszające przepisy prawa lub w inny sposób uznane przez Sponsora za według własnego uznania za krzywdzące dla Sponsora lub jakiejkolwiek innej osoby albo osoby powiązanej z Promocją, mogą zostać w jakikolwiek sposób nieodpowiednie. Sponsor może według własnego uznania zdyskwalifikować każdego Uczestnika odpowiedzialnego za Zgłoszenie, które uważa za naruszenie warunków Zgłoszenia lub niniejszego Regulaminu. Sponsor może także, według własnego uznania, zdyskwalifikować Uczestnika, który zachowuje się w sposób uwłaczający lub poniżający wobec Sponsora, członków zespołu jurorów lub dowolnej innej osoby albo osoby związanej z tą Promocją, a także dowolnego innego Uczestnika, który zostanie uznany przez Sponsora za niesportowy.

Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym momencie Okresu obowiązywania promocji, ale nie później niż 23:59 godziny czasu Greenwich 12 sierpnia 2024 r. Zgłoszenia są nieważne, jeśli w całości lub w części, spóźnione, nieczytelne, niepełne, zmienione, podrobione, naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie), uszkodzone, uzyskane przez oszustwo, przesłane przy użyciu jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, takich jak skrypt, makro, bot, przesłane w oszukańczy sposób lub w jakikolwiek sposób, który podważa proces Zgłoszenia, według własnego uznania Sponsora.

Obowiązuje limit 1 zgłoszenia na osobę, niezależnie od liczby adresów e-mail. Zgłoszenia przesłane przez dowolną osobę lub adres e-mail przekraczające określone ograniczenie będą nieważne. Wszystkie Zgłoszenia będą uznawane za dokonane przez upoważnionego właściciela konta e-mail podanego w momencie przesyłania Zgłoszenia, który musi przestrzegać niniejszych Zasad. W stosownych przypadkach potencjalny zwycięzca Promocji może zostać poproszony o udowodnienie, że jest upoważnionym właścicielem konta powiązanego z danym adresem e-mail. „Upoważniony właściciel konta” to osoba przypisana do adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych, dostawcę usług online lub inną organizację odpowiedzialną za przypisywanie adresu e-mail w domenie.

ZASADY I ZGODY PRACOWNIKÓW:

Jeśli Uczestnik prześle Zgłoszenie w ramach Promocji, co naruszyłoby jakiekolwiek zasady lub zasady pracodawcy Uczestnika, może on zostać natychmiast zdyskwalifikowany. Jeśli taki Uczestnik chce przesłać w imieniu tego Uczestnika Zgłoszenie, które w imieniu swojego Uczestnika, w imieniu jego właściciela, prawa do tajemnicy, zdobywcy innej własności intelektualnej, w imieniu swojego Uczestnika lub w imieniu jego pracodawcy, w związku z pracą lub z wykorzystaniem własności pracodawcy, przesłać swoje Zgłoszenie, informacje poufne lub tajemnice handlowe, potwierdzenie, że Zgłoszenie nie zawiera żadnych informacji poufnych, zastrzeżonych ani tajemnic handlowych, które potwierdza, że Zgłoszenie nie narusza praw autorskich lub praw do tajemnicy handlowej, a także nie narusza praw autorskich ani tajemnicy handlowej. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Sponsor może w dowolnym momencie zażądać takiej dokumentacji od Uczestnika oraz w dowolnym momencie poinformować pracodawcę Uczestnika i/lub dowolną osobę trzecią o udziale Uczestnika w Promocji i/lub o możliwości otrzymania Nagrody. Jeśli Uczestnik nie będzie w stanie dostarczyć Sponsorowi dokumentów w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Sponsor może zdyskwalifikować go z udziału w Promocji i uzyskania nagrody.

RUNDA OCZEKUJĄCA

Sponsor oceni każdego Uczestnika i jego Zgłoszenie. Ocena Zgłoszenia, w tym Twój film i kod, zostanie oceniona na podstawie następujących kryteriów oceny („Kryteria oceny”):

  Zgłoszone zadania zostaną ocenione przez jurorów Google, którzy wyróżnią się w następujących 5 kategoriach związanych z tym wyzwaniem: wpływ, wyróżnienie, kreatywność, użyteczność i wykonanie. Każde kryterium jest przyznawane w skali od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (zdecydowanie się zgadzam). Kryteria oceny:

 • Kategoria 1: oddziaływanie
   Czy to rozwiązanie jest łatwe i przyjemne w użyciu dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy to rozwiązanie może mieć istotny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska?(maksymalnie 5 punktów)
   Czy to rozwiązanie może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 2: wiarygodność
   Czy zgłoszenie jest zaskakujące dla osób dobrze zorientowanych w dużych modelach językowych („LLM”)? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie jest zaskakujące dla osób, które nie są dobrze zaznajomione z LLM? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 3: kreatywność
   Czy zgłoszenie różni się od istniejących, dobrze znanych aplikacji pod względem funkcjonalności? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie różni się od istniejących, dobrze znanych aplikacji dostępnych dla użytkowników? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy zgłoszenie jest realizowane poprzez kreatywne metody rozwiązywania problemów? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 4: Przydatność
   Czy zgłoszenie zawiera dobrze sprecyzowaną osobowość lub segmentację docelowych użytkowników? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy w zgłoszeniu określono, w jaki sposób rozwiązanie zaspokaja konkretne potrzeby użytkownika? (maksymalnie 5 punktów)
   W jakim stopniu wdrożone rozwiązanie pomaga użytkownikom zaspokajać te potrzeby? (maksymalnie 5 punktów)

 • Kategoria 5: Realizacja
   Czy rozwiązanie jest dobrze zaprojektowane i zgodne z zasadami inżynierii oprogramowania? (maksymalnie 5 punktów)
   Czy komponent LLM rozwiązania jest dobrze zaprojektowany i zgodny ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi systemów uczących się i LLM? (maksymalnie 5 punktów)

 • Maksymalna liczba punktów: 65
  W przypadku remisów Sponsor oceni Zgłoszenia pod kątem ogólnego wpływu na film, aby wyłonić zwycięzcę. Decyzje Sponsora są ostateczne i wiążące.

Na podstawie wyników Kryteriów oceny Sponsor wybierze 11 (11) potencjalnych zwycięzców jako potwierdzonych zwycięzców, którzy będą mogli otrzymać Nagrodę (zbiorczo w sekcji „Nagrody” poniżej) (łącznie „Potwierdzeni zwycięzcy”). Aby zostać potwierdzonym zwycięzcą, Sponsor powiadomi każdego potencjalnego zwycięzcę pocztą e-mail zgodnie z opisem w Zgłoszeniach (2 lub później – po zakończeniu Zgłoszenia 2 lub później). Każdy potencjalny zwycięzca będzie zobowiązany: (a) odpowiedzieć na powiadomienie Sponsora, (b) podpisać i odesłać Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych i Udzielenie praw, a także wypełnić formularz W9 (tylko rezydenci USA), WBEN (tylko mieszkańcy Kanady) lub wszelkie dokumenty podatkowe wymagane przez potencjalnego zwycięzcę w zależności od miejsca zamieszkania oraz (c) dostarczyć wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty, które mogą być wymagane przez Sponsora lub jego przedstawicieli lub przedstawicieli biznesowych, w ciągu trzech (3) dni od otrzymania powiadomienia. Jeśli Potencjalny Zwycięzca nie odpowie w wyznaczonym terminie albo nie dostarczy wymaganych informacji i dokumentów lub nie przestrzega Regulaminu, uznaje się, że taki Potencjalny Zwycięzca zrzeka się Nagrody i zostanie zdyskwalifikowany, a spośród pozostałych uprawnionych Uczestników o najwyższej pozycji na podstawie kryteriów wyboru określonych w niniejszym dokumencie zostanie wybrany inny Potencjalny Zwycięzca. Powiadomienie telefoniczne uznaje się za dostarczone, gdy Potencjalny zwycięzca odbędzie rozmowę na żywo ze Sponsorem (albo jego przedstawicielami lub przedstawicielami) albo gdy wiadomość zostanie pozostawiona w usłudze poczty głosowej lub automatycznej sekretarce potencjalnego Zwycięzcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Powiadomienie to zostanie uznane za doręczone, gdy Potencjalny zwycięzca odpowie na wiadomość e-mail Sponsora. Wszystkie wymagania dotyczące powiadomień oraz inne wymagania opisane w niniejszym Regulaminie będą ściśle egzekwowane.

* Najlepsze Zgłoszenie ogólne zostanie wybrane przez Uczestnika, który uzyska najwyższy wynik w połączonych kategoriach w kategoriach Wpływ, Kreatywność i Przydatność. W przypadku remisu Sponsor wybierze najlepszą ogólną Nagrodę za zgłoszenie. Decyzja Sponsora jest ostateczna i wiążąca.

**Nagroda People’s Choice Award zostanie wyłoniona w głosowaniu online. Aby wyświetlić przesłane treści i zagłosować, otwórz stronę promocji (https://ai.google.dev/competition) i kliknij link do nagrody People’s Choice Award. Przesłane treści będą dostępne do publicznego głosowania od 16 sierpnia 2024 r. do co najmniej 26 sierpnia 2024 r. Głosowanie zakończy się 26 sierpnia 2024 r. lub później. Zgłoszenia z największą liczbą głosów zostaną wybrane zwycięzcą. W przypadku remisu zwycięzcą jest Sponsor. Decyzja Sponsora jest ostateczna i wiążąca.

7. NAGRODY:

Zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym artykule Nagrody są zbiorczo nazywane („Nagrodami”):

 • Najwyższa ocena ogólna: 1 zwycięzca: Classic DeLorean przekształcił się w samochód elektryczny,a dodatkowo 60 tys. USD (zrealizowano na rzecz zwycięzcy czekiem lub przelewem bankowym). Szacunkowa wartość detaliczna nagrody: 260 tys. USD.
 • Najlepsza aplikacja Flutter w ramach zgłoszenia: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsza aplikacja na Androida w ramach zgłoszenia: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsza aplikacja internetowa w przesłanej aplikacji: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsze wykorzystanie aplikacji ARCore podczas przesyłania: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najlepsze wykorzystanie aplikacji Firebase podczas przesyłania: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najbardziej twórcza aplikacja do obsługi kreacji: 1 zwycięzca: 200 tys. USD
 • Najlepsza gra: 1 zwycięzca: 50 tys. USD
 • Najbardziej przydatna aplikacja: 1 zwycięzca: 200 tys. USD
 • Najbardziej skuteczna aplikacja: jeden zwycięzca: 300 tys. USD
 • **Nagroda People’s Choice Award: 1 zwycięzca: fizyczne trofeum (bez wartości detalicznej)

Łączna wartość nagrody: 1 260 000 USD
Uczestnicy mogą zdobyć więcej niż jedną (1) nagrodę.

Wszystkie szczegóły dotyczące Nagrody należą do Sponsora. Jeśli Zwycięzca nie może z jakiegokolwiek powodu odebrać, wykorzystać lub uzyskać dostępu do nagrody lub jej części (pojazd lub gotówka), zostanie zdyskwalifikowany, a Sponsor nie będzie ponosić odpowiedzialności za alternatywne wynagrodzenie. Przyjmując Nagrodę, Potwierdzeni zwycięzcy zgadzają się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała wynikających z winy, niedbalstwa lub zamiaru Sponsora, w tym jakiegokolwiek roszczenia, działania, odpowiedzialności, straty, obrażeń lub szkód spowodowanych przez niedbalstwo lub uszkodzenie Regulaminu, Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za zniesławienie, zniesławienie, wykorzystanie lub utratę prywatności w związku z zawarciem takiego Regulaminu, zniesławienie, zniesławienie, wykorzystanie lub utratę pozwu w związku z zawarciem takiego Regulaminu, zniesławienie, zniesławienie lub utratę prawa do prywatności w wyniku ich zniesławienia, Nagroda (lub jakakolwiek jej część) jest dostarczana w stanie „w jakim jest” bez żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, przez Sponsora. W zależności od lokalizacji zamieszkania Zwycięzcy zgłoszenia głównego Nagroda za najlepszą ogólną ocenę („Pojazd”) może zostać rozłożona na potrzeby wysyłki i odbudowana w lokalizacji mieszkalnej Zwycięzcy pod nadzorem firmy, która zmodyfikowała pojazd, na koszt Sponsora.

Dodatkowe oświadczenia dotyczące nagród pieniężnych: zwycięzcy ze Stanów Zjednoczonych lub Dystryktu Kolumbii otrzymają nagrodę pieniężną w formie czeku (przesłaną na adres podany w procesie powiadomienia zgodnie z opisem w punkcie 6 powyżej). Zwycięzcy zagraniczni otrzymają nagrodę pieniężną przelewem bankowym i będą musieli podać dane przelewu. Środki zostaną przekazane w ciągu 4–6 tygodni po potwierdzeniu Zwycięzców.

Dodatkowe oświadczenia dotyczące nagrody głównej za najlepszą pracę: Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki federalne, stanowe i lokalne, a także za wszelkie opłaty i koszty związane z odbiorem nagrody, które nie zostały określone jako pokryte przez Sponsora, w tym koszty licencji, ubezpieczenia, tytułu i rejestracji ponoszone przez zwycięzcę w związku z przyjęciem, odbiorem/transportem lub wykorzystaniem Nagrody, dopłatą za paliwo i konserwacją, opłatami za transport i jego eksploatacją, opłatami za transport i konserwacją oraz wszelkie inne koszty związane z takimi opłatami. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu jako dochód, a Zwycięzca otrzyma formularz IRS 1099 (lub odpowiednik tej kwoty) o łącznej wartości wybranej nagrody, jak określono w niniejszym dokumencie. Zwycięzca będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty obsługi nagrody samochodowej. Zwycięzca musi mieć ważne prawo jazdy, które pozwala na prowadzenie pojazdu nagrody w stanie/prowincji/kraju zamieszkania zwycięzcy, a także przedstawić dokumenty potwierdzające prawnie wymagane ubezpieczenie przed odbiorem nagrody. Przed otrzymaniem zwycięzcy może zostać poproszone przedstawienie takiego dokumentu oraz numeru identyfikacyjnego podatnika.

Jeśli Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać nagrody lub z jakiegokolwiek powodu nie będzie się kwalifikować, Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany i zostanie wybrany inny zwycięzca. Sponsor zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody o takiej samej lub większej wartości (jeśli jest to zgodne z prawem) według własnego uznania. Nagroda nie może zostać zastąpiona, przydzielona, przekazana ani wymieniona na gotówkę. Sponsor zastrzega sobie jednak prawo do dokonania równoważnych zamienień według uznania Sponsora. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienie lub anulowanie dostawy nagrody z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub osób pozostających poza kontrolą Sponsora. Jeśli sprzedawca anuluje zamówienie z przyczyn niezależnych od Sponsora, a nagroda nie może zostać dostarczona, nie zostanie przyznane żadne dodatkowe wynagrodzenie, a w przypadku wymiany nagrody różnica w wartości między nagrodą zastępczą a reklamowaną nagrodą nie zostanie przekazana w gotówce. Zdobywca nagrody ponosi wszelkie ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży nagrody i/lub czek na nagrodę jest wypłacany bez pozwolenia po uzyskaniu własności, a Sponsor nie zastąpi jej. Nagrody nie można wykorzystać w połączeniu z inną promocją lub ofertą.

Wszelkie informacje i ograniczenia dotyczące nagród nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zostaną określone przez Sponsora według własnego uznania.

W RAMACH WYMIENIENIA POWYŻSZEGO, W PRZYPADKU WYJĄTKÓW JAKICHKOLWIEK GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYRAŹNIKA LUB SPRZEDAWCY, WSZYSTKICH DANYCH W RAMACH TEJ PROMOCJI, W TYM WYJĄTKU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYRAŻENIE ZE SPRZEDAWCY LUB WYRAŹNYCH FIRMA WIADOMOŚCI POTWIERDZA, ŻE PRZEDSTAWICIEL BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRATOR NIE MA W żaden inny sposób ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W JAKICH INNYCH WARUNKACH PRAKTYCZNYCH, WYMAGAJĄCYCH I DOROZUMIENNIU W JAKOLWIEK SPRAWDZONYCH PRZEDSTAWICIELI I PRZYPUSZCZALNOŚCI. ZWYCIĘSTWO JEST ODPOWIEDZIALNE DO SPRAWDZENIA STANU, województwa/jurysdykcji pod kątem OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCEGO EMISJI I INSPIGANIA BEZPIECZEŃSTWA, PRZED AKCEPTACJĄ NAGRODY ORAZ MUSI KORZYSTAĆ Z NAGRANICZENIA ZGODNIE Z REGUŁĄ W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE JEST DOZWOLONE OGRANICZENIA ANI WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE LUB WYKLUCZENIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, KTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ NIE MOGĄ BYĆ. SPRAWDŹ PRAWO STANOWE I LOKALNE pod kątem JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH TYCH OGRANICZEŃ LUB WYKLUCZEŃ.

8. PODATKI (JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE):

POTWIERDZONO ZWYCIĘZCY SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WSZYSTKIE RAPORTY I DOKUMENTY PODATKOWE. Każdy potwierdzony zwycięzca ma obowiązek upewnić się, że spełnia wymagania dotyczące wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych i wymogów zgłoszenia, co może obejmować m.in. wypełnienie formularza podatkowego W-9 (tylko w Stanach Zjednoczonych) oraz formularzy wymaganych przez rząd kraju lub terytorium zamieszkania zwycięzcy. Firma Google, jej firma nadrzędna, podmiot stowarzyszony, przedstawiciel i partner nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odliczenia podatkowe.

9. WARUNKI OGÓLNE:

Obowiązują wszystkie przepisy i regulacje federalne, stanowe, prowincjonalne/terytorialne i lokalne. Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika z Promocji, jeśli według własnego uznania Sponsora lub jego wyznaczonej osoby stwierdzi, że Uczestnik próbował naruszyć legalne działanie Promocji przez oszukiwanie, oszustwo lub inne nieuczciwe praktyki albo denerwowanie, wykorzystywanie, grożenie lub nękanie innych Uczestników, widzów bądź Google (lub ich rodziców).

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Uczestnik zachowuje prawa własności intelektualnej i przemysłowej (w tym autorskie prawa osobiste) do informacji w związku z Treścią użytkownika. Każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, że w miarę możliwości nie będzie wykorzystywać „praw osobistych” do treści wideo, Projektów wideo, esejów ani innych materiałów ani innych nagrań utworzonych podczas korzystania z dowolnych komponentów programu (w tym do materiałów i funkcji, nazw, lokalizacji, występów i podobieństw).

Powyższa licencja jest przyznawana w celach opisanych powyżej, w tym w stopniu nieograniczonym, po to, aby umożliwić Sponsorowi ocenę Zgłoszeń. Oprócz powyższego Deweloper zgadza się, że w przypadku wybrania potwierdzonego zwycięzcy współpracuje z Google w dobrej wierze, aby udostępnić część lub całość Filmu wideo bezterminowego, ogólnoświatowego i bezpłatnego do użytku we wszystkich znanych obecnie lub później opracowanych mediach do celów niekomercyjnych promowania Promocji i przyszłych jej powtórzeń.

11. PRYWATNOŚĆ:

Uczestnik akceptuje fakt, że dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, mogą być zbierane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w inny sposób do przeprowadzenia Promocji i zarządzania nią. Dane te mogą także zostać użyte przez Sponsora w celu potwierdzenia tożsamości, adresu pocztowego i numeru telefonu Uczestnika na wypadek, gdy Uczestnik kwalifikuje się do otrzymania odpowiedniej nagrody, a także w celu dostarczenia odpowiedniej nagrody. Podając jakiekolwiek dane w związku z Promocją, Użytkownik niniejszym wyraźnie zgadza się na takie przekazywanie swoich danych do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów. Uczestnik ma prawo do sprawdzenia, poprawienia lub anulowania wszelkich danych osobowych przechowywanych przez firmę Google lub jej przedstawiciela, które zostały dostarczone w zgłoszeniu, pisząc do Google (Attention: YouTube THE-IQ Privacy) pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA. W przeciwnym razie wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach Zgłoszenia Uczestnika podlegają Polityce prywatności Google, która jest dostępna na stronie https://policies.google.com/privacy.

12. ROZPOCZĘCIE:

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo, każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, aby Sponsor, jego podmiot nadrzędny, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele i firmy partnerskie mogli wykorzystywać (w całości lub w części) Przesłane zgłoszenie filmu do celów reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że zabrania tego prawo lub wymaga odrębnej umowy między potwierdzonym zwycięzcą a Sponsorem. Każdy potwierdzony zwycięzca zgadza się, aby jego imię i nazwisko oraz zdjęcie przedstawiały się na całym świecie w formie reklam cyfrowych i cyfrowych, materiałów promocyjnych oraz na stronie internetowej Sponsora w celach marketingowych, bez dodatkowego wynagrodzenia, na całym świecie i przez pięć (5) lat od przystąpienia do Promocji.

13. GWARANCJA I ODSZKODOWANIE:

Uczestnik gwarantuje, że Przesłane zgłoszenie jest oryginalnym dziełem Użytkownika, w związku z tym jest jedynym i wyłącznym właścicielem i właścicielem praw do niego oraz że ma prawo do przesłania Zgłoszenia w ramach Promocji. Uczestnik zgadza się nie przesyłać Zgłoszenia, które (a) naruszają jakiekolwiek prawa własności, prawa własności intelektualnej, przemysłowej, prawa osobiste lub osobiste albo jakiekolwiek inne prawa, w tym w stopniu nieograniczonym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności, rozgłosu lub zobowiązań dotyczących poufności; lub (b) w inny sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, prowincjonalne/terytorialne lub federalne lub narusza niniejsze Regulamin. Uczestnik zobowiązuje się bronić i zabezpieczać firmę Google, jej podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, przedstawicieli i partnerów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z (i) naruszenia Regulaminu przez (i) naruszenia Regulaminu przez (i) firmy Google, jej podmiotów nadrzędnych, podmiotów stowarzyszonych, przedstawicieli i partnerów, jeśli narusza on wszelkie prawa autorskie, w tym w stopniu nieograniczonym, wszelkie roszczenia dotyczące praw własności intelektualnej, bez ograniczeń związanych z tymi prawami własności intelektualnej

14. ELIMINACJA:

Uczestnik może wycofać Zgłoszenie w dowolnym momencie, powiadamiając Sponsora. W przypadku wycofania Zgłoszenia Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody. Podanie przez Uczestnika w związku z Promocją (lub w jego imieniu przez przedstawicieli lub przedstawicieli) fałszywych informacji dotyczących tożsamości, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail, własności praw lub zgodności z niniejszymi Zasadami lub tym podobnych może doprowadzić do natychmiastowego usunięcia Promocji z Promocji, a także do wykluczenia możliwości otrzymania przez Uczestnika nagrody (w całości lub w części).

15. INTERNET:

Google nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowe działanie, w całości ani w części, za nieprawidłowe działanie urządzeń telekomunikacyjnych w Witrynie promocyjnej lub w ich części, za błędy w połączeniach telekomunikacyjnych lub związanych z innymi usługami w Witrynie, Gemini, produktów Google, spóźnione, utracone, uszkodzone, błędnie skierowane, niepełne, nieczytelne, niedostarczone do dostarczenia, zniszczone lub za nieprawidłowe działanie Reklam, głosów i innych materiałów w wyniku błędów systemu, niedostępności, niepełnego lub niepełnego działania sieci bądź innych awarii sieci telekomunikacyjnych, awarii sprzętu lub oprogramowania telekomunikacyjnego, awarii sieci telekomunikacyjnych lub innych awarii sieci telekomunikacyjnych.

16. PRAWO do ANULOWANIA, ZMIANY LUB DYSKWALIFIKACJI:

Ponadto Sponsor zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika, który ingeruje w proces Zgłoszenia lub inną część Witryny Promocji lub Promocji. Wszelkie próby wyrządzenia szkody na stronie internetowej lub stronie, w tym w Witrynie Promocyjnej przez Uczestnika, bądź zakłócenia prawidłowego przebiegu Promocji, stanowią naruszenie prawa karnego lub cywilnego. W przypadku podjęcia takiej próby, Sponsor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Uczestnika zgodnie z obowiązującym prawem.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w żadnych okolicznościach nie będzie można wziąć udziału w Promocji, przyznania ani otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który jest potwierdzonym zwycięzcą, ani że jakiekolwiek postanowienia Regulaminu mogą być interpretowane jako oferta, umowa o pracę lub inny związek prawny z firmą Google, jej podmiotem nadrzędnym, podmiotami stowarzyszonymi, przedstawicielami i firmami partnerskimi. Uczestnik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje fakt, że przesyła Zgłoszenie dobrowolnie, nie poufnie i nie zaufanym, oraz potwierdza, że pomiędzy nim, a firmą Google, jej podmiotami nadrzędnymi, podmiotami stowarzyszonymi, przedstawicielami i partnerami nie zostaje nawiązana żadna relacja o charakterze poufnym, powierniczym, agencyjnym lub innym, ani umowa dorozumiana, i że w związku z niniejszymi Zasadami lub jakimikolwiek innymi działaniami lub zaniechaniami w związku z Promocją nie zostaje nawiązana taka relacja między Uczestnikiem a firmą nadrzędną, podmiotami stowarzyszonymi i partnerami.

18. SĄD I ODWOŁANIE DO PROCEDURY SĄDOWEJ:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Regulamin będą podlegać prawu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki i będą interpretowane zgodnie z nim, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyklucza się prawo do wszczęcia procesu sądowego, zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub w inny sposób poddania sprawy pod rozstrzygnięcie na drodze postępowania sądowego lub innego w razie wystąpienia sporów lub roszczeń wynikających z Promocji lub w związku z nią. Wszyscy Uczestnicy wyraźnie zrzekają się takich praw.

PRZECZYTAJ WAŻNE: WAŻNE POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA SPORÓW


WYBÓR PRAWA/JURYSDYKCJI I ROZWIĄZANIA SPORÓW: ROZSTRZYGANIE SPORÓW, OBOWIĄZKOWE ARBITRAŻ I WYBÓR PRAWA/JURYSDYKCJI:

ROZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZA Wszystkie problemy i pytania dotyczące konstrukcji, ważności, interpretacji i wykonalności niniejszego Regulaminu lub praw i zobowiązań Uczestników bądź Podmiotów promocyjnych w związku z Promocją podlegają prawu stanu Kalifornia lub USA oraz będą interpretowane zgodnie z nimi, bez narzucania mocy prawnej lub kolizyjnej (niezależnie od tego, czy prawa stanu Kalifornia, USA czy dowolna inna jurysdykcja) Brak egzekwowania przez Podmioty promocyjne jakiegokolwiek postanowienia zawartego w niniejszych Oficjalnych zasadach nie stanowi zrzeczenia się tego ani żadnego innego postanowienia. Zgłaszając Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na to, że w razie nieporozumienia z Organizatorem promocji (indywidualnie lub zbiorczo) wynikającego z Promocji, Regulaminu lub Polityki prywatności albo w jakikolwiek sposób z nim związany, Uczestnik prześle mu pisemne powiadomienie („Popyt”). Uczestnik akceptuje fakt, że przed zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygania sporów może obowiązywać nawet niniejszy Regulamin Uczestnik musi wysłać Zgłoszenie na następujący adres („Adres powiadomienia”): 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA, Attention; Dział prawny z kopią dla administratora firmy Marden-Kane, Inc., 575 Underhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416, USA. Uczestnik zgadza się, że nie podejmie żadnych działań prawnych, w tym złożenia pozwu sądowego ani żądania arbitrażu, do 10 dni roboczych od przesłania Żądania. To nieformalne rozwiązanie sporu jest uzupełnieniem i nie zwalnia, nie zwalnia ani nie zastępuje procesu rozstrzygania sporów przed pozewem wymaganym przez prawo stanowe lub federalne przed wniesieniem pozwu.

Jeśli spór przedstawiony w Zgłoszeniem nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący Uczestnika w ciągu 10 dni roboczych od jego otrzymania, a Uczestnik zamierza podjąć działania prawne, Uczestnik zgadza się, że wniesie żądanie arbitrażu do Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („Arbitrator”). Organizatorzy promocji zgadzają się również na zgłaszanie wszelkich sporów dotyczących arbitrażu przed Uczestnikiem. Niniejsze postanowienie arbitrażowe ogranicza możliwość rozstrzygania roszczeń w sądzie przez Uczestnika i Organizatora promocji w celu zrzeczenia się swoich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

W przypadku jakiegokolwiek takiego zgłoszenia żądania arbitrażu Uczestnik musi zapewnić odpowiednią obsługę zgodnie z regulaminem Arbitera, a powiadomienie na Adres powiadomienia może nie być wystarczające. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe nie będzie w stanie przeprowadzić arbitrażu, Uczestnik może zgłosić sprawę do dowolnej krajowej firmy arbitrażowej. Arbitraż będzie stosować Zasady arbitrażu konsumenta AAA w dniu 1 września 2014 roku, dostępne na stronie (https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer-Rules-Web_0.pdf)(oraz z późniejszymi zmianami) oraz z późniejszymi zmianami w ramach umowy dotyczącej arbitrażu zawartej w niniejszej Sekcji rozwiązywania sporów. Uczestnik wyraża zgodę, że Arbitr ma wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami powstałymi w wyniku Promocji lub z nimi związanych bądź z nimi, w tym między innymi w zakresie sporów dotyczących interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Sekcji rozstrzygania sporów bądź ważności niniejszej Umowy arbitrażowej. Arbitr ma prawo do podjęcia wszystkich środków zaradczych upoważnionych przez prawo, z wyjątkiem, że wszelkie wnioski o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego będą przekazywane przez sąd właściwej jurysdykcji. Federalna ustawa o arbitrażu umożliwia egzekwowanie umów arbitrażu oraz reguluje interpretację i egzekwowanie postanowień takiej umowy. Miejscem arbitrażu jest Mountain View, Kalifornia.

Uczestnik zgadza się, że nie wniesie pozwu zbiorowego ani pozwu zbiorowego przeciwko Organizatorom promocji, a także nie będzie uczestniczyć w pozwach zbiorowych ani pozwach zbiorowych przeciwko nim. Uczestnik zgadza się, że nie dołączy swoich roszczeń do roszczeń innych osób.

Niezależnie od pozostałych postanowień Oficjalnych zasad lub Polityki prywatności, jeśli właściwy sąd stwierdzi zrzeczenie się odstąpienia od pozwu zbiorowego za nieważne, umowa o arbitraż będzie nieważna, tak jak nigdy nie została podjęta, a wszelkie spory arbitrażowe w tym czasie zostaną rozpatrzone bez uszczerbku i będą ponownie rozpatrzone w sądzie. Uczestnicy nieodwołalnie wyrażają zgodę na wyłączną i wyłączną jurysdykcję sądów stanowych lub federalnych stanu Kalifornia z siedzibą w hrabstwie San Jose w Kalifornii dla wszelkich działań, pozwów lub postępowań powstałych w wyniku tej Promocji lub z nią związanych. W żadnym wypadku Uczestnik ani Organizatorzy promocji nie wyrażają zgody na stosowanie procedur zbiorowych lub zbiorowych w drodze postępowania arbitrażowego bądź łączenie roszczeń w ramach postępowania arbitrażowego.

19. LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Imiona i nazwiska Laureatów nagrody będą dostępne w e-mailu. Wyślij e-maila na adres (GoogleAI@mkpromosource.com)(wraz z prośbą o listę zwycięzców) w sprawie do ustalenia lub po weryfikacji zdobywców nagrody.

Producent pojazdów nie jest uczestnikiem ani sponsorem tej promocji.

Zasady i wymagania