Eğitim: Gemini API'yi kullanmaya başlama


Bu eğiticide, Google AI Dart SDK'sını kullanarak Dart veyaFlutter uygulamanız için Gemini API'ye nasıl erişileceği gösterilmektedir. Uygulamanızdaki Gemini modellerine erişmek için doğrudan REST API'lerle çalışmak istemiyorsanız bu SDK'yı kullanabilirsiniz.

Bu eğitimde aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

Ayrıca bu eğitim, gelişmiş kullanım alanları (ör. yerleştirme ve sayma jetonları) ve içerik oluşturmayı kontrol etme ile ilgili bölümler de içerir.

Ön koşullar

Bu eğiticide Dart ile uygulama oluşturma konusunda bilgi sahibi olduğunuz varsayılır.

Bu eğiticiyi tamamlamak için geliştirme ortamınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • Dart 3.2.0+

Projenizi oluşturun

Gemini API'yi çağırmadan önce projenizi ayarlamanız gerekir. Bu işlemler arasında API anahtarınızı oluşturma, SDK'yı yayıncı bağımlılıklarınıza ekleme ve modeli başlatma yer alır.

API anahtarınızı oluşturma

Gemini API'yi kullanmak için API anahtarına ihtiyacınız vardır. Henüz yoksa Google AI Studio'da bir anahtar oluşturun.

API anahtarı alma

API anahtarınızın güvenliğini sağlayın

API anahtarınızı güvende tutun. API anahtarını doğrudan kodunuza eklememenizi veya anahtarı içeren dosyaları sürüm kontrol sistemlerine kontrol etmemenizi önemle tavsiye ederiz. Bunun yerine, API anahtarınız için bir gizli anahtar deposu kullanmanız gerekir.

Bu eğitimdeki tüm snippet'ler, API anahtarınıza bir işlem ortamı değişkeni olarak eriştiğiniz varsayılır. Flutter uygulaması geliştiriyorsanız uygulama çalıştırılırken işlem ortamı farklı olacağından API anahtarıyla derlemek için String.fromEnvironment kullanabilir ve --dart-define=API_KEY=$API_KEY öğesini flutter build veya flutter run öğesine iletebilirsiniz.

SDK paketini yükleyin

Gemini API'yi kendi uygulamanızda kullanmak için google_generative_ai paketini Dart veya Flutter uygulamanıza add yüklemeniz gerekir:

Dart

dart pub add google_generative_ai

Flutter

flutter pub add google_generative_ai

Üretken modeli başlatma

API çağrısı yapabilmek için üretken modeli içe aktarıp ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

import 'dart:io';
import 'package:google_generative_ai/google_generative_ai.dart';

void main() async {

 // Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
 final apiKey = Platform.environment['API_KEY'];
 if (apiKey == null) {
  print('No \$API_KEY environment variable');
  exit(1);
 }

 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
 final model = GenerativeModel(model: 'gemini-1.5-flash', apiKey: apiKey);
}

Bir model belirtirken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Kullanım alanınıza özel bir model kullanın (örneğin, gemini-1.5-flash çok modlu giriş içindir). Bu kılavuzda, her uygulamaya ait talimatlarda her kullanım alanı için önerilen modeller listelenmiştir.

Yaygın kullanım alanlarını hayata geçirin

Artık projeniz hazır olduğuna göre Gemini API'yi kullanarak farklı kullanım alanları uygulayabilirsiniz:

Gelişmiş kullanım alanları bölümünde Gemini API ve yerleştirmeler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yalnızca metin girişinden metin oluştur

İstem girişi yalnızca metin içeriyorsa metin çıkışı oluşturmak için Gemini 1.5 modelini veya generateContent özelliğine sahip Gemini 1.0 Pro modelini kullanın:

import 'dart:io';

import 'package:google_generative_ai/google_generative_ai.dart';

void main() async {
 // Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
 final apiKey = Platform.environment['API_KEY'];
 if (apiKey == null) {
  print('No \$API_KEY environment variable');
  exit(1);
 }
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 final model = GenerativeModel(model: 'gemini-1.5-flash', apiKey: apiKey);
 final content = [Content.text('Write a story about a magic backpack.')];
 final response = await model.generateContent(content);
 print(response.text);
}

Metin ve resim girişlerinden metin oluşturma (çok modlu)

Gemini, hem metin hem de resim girebilmeniz için çok modlu girişleri (Gemini 1.5 modelleri) işleyebilen çeşitli modeller sunar. İstemler için resim şartlarını incelemeyi unutmayın.

İstem girişi hem metin hem de resim içerdiğinde metin çıkışı oluşturmak için generateContent yöntemiyle Gemini 1.5 modelini kullanın:

import 'dart:io';

import 'package:google_generative_ai/google_generative_ai.dart';

void main() async {
 // Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
 final apiKey = Platform.environment['API_KEY'];
 if (apiKey == null) {
  print('No \$API_KEY environment variable');
  exit(1);
 }
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 final model = GenerativeModel(model: 'gemini-1.5-flash', apiKey: apiKey);
 final (firstImage, secondImage) = await (
  File('image0.jpg').readAsBytes(),
  File('image1.jpg').readAsBytes()
 ).wait;
 final prompt = TextPart("What's different between these pictures?");
 final imageParts = [
  DataPart('image/jpeg', firstImage),
  DataPart('image/jpeg', secondImage),
 ];
 final response = await model.generateContent([
  Content.multi([prompt, ...imageParts])
 ]);
 print(response.text);
}

Çok dönüşlü görüşmeler (sohbet) oluşturun

Gemini'ı kullanarak birden fazla turne arasında serbest biçimli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. SDK, görüşmenin durumunu yöneterek süreci basitleştirir. Bu sayede, generateContent uygulamasının aksine, görüşme geçmişini sizin saklamanız gerekmez.

Çok dönüşlü bir sohbet (ör. sohbet) başlatmak için Gemini 1.5 veya Gemini 1.0 Pro modelini kullanın. Ardından, startChat() numaralı telefonu arayarak sohbeti başlatın. Ardından, yeni kullanıcı mesajı göndermek için sendMessage() öğesini kullanın. Bu mesaj, mesajı ve yanıtı da sohbet geçmişine ekler.

Bir görüşmedeki içerikle ilişkili role için iki olası seçenek vardır:

 • user: İstemleri sağlayan roldür. Bu değer, sendMessage çağrıları için varsayılandır ve farklı bir rol geçilirse işlev bir istisna atar.

 • model: yanıtları sağlayan rol. Bu rol, mevcut history ile startChat() çağrısı yapılırken kullanılabilir.

import 'dart:io';

import 'package:google_generative_ai/google_generative_ai.dart';

Future<void> main() async {
 // Access your API key as an environment variable (see "Set up your API key" above)
 final apiKey = Platform.environment['API_KEY'];
 if (apiKey == null) {
  print('No \$API_KEY environment variable');
  exit(1);
 }
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
 final model = GenerativeModel(
   model: 'gemini-1.5-flash',
   apiKey: apiKey,
   generationConfig: GenerationConfig(maxOutputTokens: 100));
 // Initialize the chat
 final chat = model.startChat(history: [
  Content.text('Hello, I have 2 dogs in my house.'),
  Content.model([TextPart('Great to meet you. What would you like to know?')])
 ]);
 var content = Content.text('How many paws are in my house?');
 var response = await chat.sendMessage(content);
 print(response.text);
}

Daha hızlı etkileşimler için akışı kullanın

Varsayılan olarak model, oluşturma sürecinin tamamını tamamladıktan sonra yanıt döndürür. Sonucun tamamını beklemeden, bunun yerine kısmi sonuçları işlemek için akışı kullanarak daha hızlı etkileşimler gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, metin ve resim giriş isteminden metin oluşturmak için generateContentStream yöntemiyle akışın nasıl uygulanacağı gösterilmektedir.

// ...

final response = model.generateContentStream([
 Content.multi([prompt, ...imageParts])
]);
await for (final chunk in response) {
 print(chunk.text);
}

// ...

Yalnızca metin girişi ve sohbet kullanım alanları için de benzer bir yaklaşım kullanabilirsiniz.

// Use streaming with text-only input
final response = model.generateContentStream(content);
// Use streaming with multi-turn conversations (like chat)
final response = chat.sendMessageStream(content);

Gelişmiş kullanım alanları uygulayın

Bu eğiticinin önceki bölümünde açıklanan yaygın kullanım alanları, Gemini API'yi rahatça kullanmanıza yardımcı olur. Bu bölümde, daha gelişmiş olarak değerlendirilebilecek bazı kullanım alanları açıklanmaktadır.

İşlev çağırma

İşlev çağrısı, üretken modellerden yapılandırılmış veri çıkışları almanızı kolaylaştırır. Daha sonra bu çıkışları kullanarak diğer API'leri çağırabilir ve ilgili yanıt verilerini modele döndürebilirsiniz. Başka bir deyişle, işlev çağrısı, üretken modelleri harici sistemlere bağlamanıza yardımcı olur. Böylece, oluşturulan içerik en güncel ve doğru bilgileri içerir. İşlev çağrısı eğiticisinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Yerleştirmeleri kullanma

Yerleştirme, bilgileri bir dizideki kayan nokta sayılarının listesi olarak sunmak için kullanılan bir tekniktir. Gemini ile metinleri (kelimeler, cümleler ve metin blokları) vektörleştirilmiş biçimde temsil edebilirsiniz. Böylece yerleştirmeleri kolayca karşılaştırabilir ve ayırt edebilirsiniz. Örneğin, benzer bir konuyu veya düşünceyi paylaşan iki metin, benzer yerleştirmelere sahip olmalıdır. Bu yerleştirmeler, kosinüs benzerliği gibi matematiksel karşılaştırma teknikleriyle tanımlanabilir.

Yerleştirme oluşturmak için embedContent yöntemiyle (veya batchEmbedContent yöntemiyle) embedding-001 modelini kullanın. Aşağıdaki örnek, tek bir dize için bir yerleştirme oluşturur:

final model = GenerativeModel(model: 'embedding-001', apiKey: apiKey);
final content = Content.text('The quick brown fox jumps over the lazy dog.');
final result = await model.embedContent(content);
print(result.embedding.values);

Jetonları say

Uzun istemler kullanırken, modele herhangi bir içerik göndermeden önce jetonları saymak faydalı olabilir. Aşağıdaki örnekler, çeşitli kullanım alanları için countTokens() hizmetinin nasıl kullanılacağını gösterir:

// For text-only input
final tokenCount = await model.countTokens(Content.text(prompt));
print('Token count: ${tokenCount.totalTokens}');
// For text-and-image input (multimodal)
final tokenCount = await model.countTokens([
 Content.multi([prompt, ...imageParts])
]);
print('Token count: ${tokenCount.totalTokens}');
// For multi-turn conversations (like chat)
final prompt = Content.text(message);
final allContent = [...chat.history, prompt];
final tokenCount = await model.countTokens(allContent);
print('Token count: ${tokenCount.totalTokens}');

İçerik oluşturmayı kontrol etme seçenekleri

Model parametrelerini yapılandırarak ve güvenlik ayarlarını kullanarak içerik oluşturmayı kontrol edebilirsiniz.

Bir model istek yöntemine (generateContent gibi) generationConfig veya safetySettings iletilmesinin, getGenerativeModel içinde iletilen aynı adla yapılandırma nesnesini tamamen geçersiz kılacağını unutmayın.

Model parametrelerini yapılandırma

Modele gönderdiğiniz her istem, modelin yanıt oluşturma şeklini kontrol eden parametre değerleri içerir. Model, farklı parametre değerleri için farklı sonuçlar oluşturabilir. Model parametreleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Yapılandırma, model örneğinizin kullanım ömrü boyunca korunur.

final generationConfig = GenerationConfig(
 stopSequences: ["red"],
 maxOutputTokens: 200,
 temperature: 0.9,
 topP: 0.1,
 topK: 16,
);
final model = GenerativeModel(
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
 model: 'gemini-1.5-flash',
 apiKey: apiKey,
 generationConfig: generationConfig,
);

Güvenlik ayarlarını kullan

Zararlı olarak değerlendirilebilecek yanıtlar alma olasılığını ayarlamak için güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak güvenlik ayarları, güvenli olmayan içerik olma olasılığı orta ve yüksek olasılıklı içerikleri tüm boyutlarda engeller. Güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda, bir güvenlik ayarını nasıl yapacağınız açıklanmaktadır:

final safetySettings = [
 SafetySetting(HarmCategory.harassment, HarmBlockThreshold.high)
];
final model = GenerativeModel(
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
 model: 'gemini-1.5-flash',
 apiKey: apiKey,
 safetySettings: safetySettings,
);

Ayrıca, birden fazla güvenlik ayarı da belirleyebilirsiniz:

final safetySettings = [
 SafetySetting(HarmCategory.harassment, HarmBlockThreshold.high),
 SafetySetting(HarmCategory.hateSpeech, HarmBlockThreshold.high),
];

Sırada ne var?

 • İstem tasarımı, dil modellerinden istenen yanıtı üreten istem oluşturma sürecidir. İyi yapılandırılmış istemler yazmak, bir dil modelinden doğru ve yüksek kaliteli yanıtlar almanın önemli bir parçasıdır. İstem yazmayla ilgili en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin.

 • Gemini; giriş türleri ve karmaşıklığı, sohbet veya diğer iletişim dili görevlerine yönelik uygulamalar ve boyut kısıtlamaları gibi farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli model varyasyonları sunar. Mevcut Gemini modelleri hakkında bilgi edinin.