เริ่มต้นใช้งาน Gemini API

Google AI Studio เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มสร้างด้วย Gemini ซึ่งเป็นกลุ่มโมเดล Generative AI แบบหลายโมดัลรุ่นใหม่ของเรา