Method: models.generateContent

Generuje odpowiedź z modelu z danymi wejściowymi GenerateContentRequest.

Możliwości danych wejściowych różnią się w zależności od modelu, w tym modeli dostrojonych. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po modelach i przewodniku dostrajania.

Żądanie HTTP

POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1/{model=models/*}:generateContent

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
model

string

Wymagane. Nazwa obiektu Model, która ma być używana do wygenerowania ukończenia.

Format: name=models/{model}.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "contents": [
  {
   object (Content)
  }
 ],
 "safetySettings": [
  {
   object (SafetySetting)
  }
 ],
 "generationConfig": {
  object (GenerationConfig)
 }
}
Pola
contents[]

object (Content)

Wymagane. Treść bieżącej rozmowy z modelem.

W przypadku zapytań jednoetapowych jest to pojedyncze wystąpienie. W przypadku zapytań wieloetapowych jest to pole powtarzane z historią rozmowy + ostatnie żądanie.

safetySettings[]

object (SafetySetting)

Opcjonalnie. Lista unikalnych wystąpień SafetySetting do blokowania niebezpiecznych treści.

Ta zasada będzie egzekwowana w GenerateContentRequest.contents i GenerateContentResponse.candidates. Na każdy typ SafetyCategory może przypadać nie więcej niż 1 ustawienie. Interfejs API zablokuje treści i odpowiedzi, które nie osiągnęły progów określonych przez te ustawienia. Ta lista zastępuje domyślne ustawienia dla każdego obiektu SafetyCategory określonego w ustawieniach bezpieczeństwa. Jeśli na liście nie ma parametru SafetySetting dla danego elementu SafetyCategory, interfejs API użyje domyślnego ustawienia bezpieczeństwa dla tej kategorii. Obsługiwane są kategorie szkodliwych treści: HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH, HARM_CATEGORY_SEXUALLY_EXPLICIT, HARM_CATEGORY_DANGEROUS_CONTENT i HARM_CATEGORY_HARASSMENT.

generationConfig

object (GenerationConfig)

Opcjonalnie. Opcje konfiguracji generowania modelu i danych wyjściowych.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu GenerateContentResponse.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/generative-language
 • https://www.googleapis.com/auth/generative-language.tuning
 • https://www.googleapis.com/auth/generative-language.tuning.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/generative-language.retriever
 • https://www.googleapis.com/auth/generative-language.retriever.readonly

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie uwierzytelniania.