מדריך: תחילת העבודה עם Gemini API


במדריך הזה נדגים איך לגשת ל-Gemini API ישירות מאפליקציית האינטרנט שלכם באמצעות Google AI JavaScript SDK. אפשר להשתמש ב-SDK הזה אם אתם לא רוצים לעבוד ישירות עם ממשקי API ל-REST או עם קוד בצד השרת (כמו Node.js) כדי לגשת למודלים של Gemini באפליקציית האינטרנט שלכם.

במדריך הזה תלמדו איך לבצע את הפעולות הבאות:

בנוסף, המדריך כולל קטעים על תרחישים מתקדמים לדוגמה (כמו ספירת אסימונים) ואפשרויות לשליטה ביצירת תוכן.

דרישות מוקדמות

המדריך הזה מבוסס על ההנחה שאתם מכירים את השימוש ב-JavaScript לפיתוח אפליקציות אינטרנט. מדריך זה אינו תלוי-מסגרת.

כדי להשלים את המדריך הזה, צריך לוודא שסביבת הפיתוח עומדת בדרישות הבאות:

 • (אופציונלי) Node.js
 • דפדפן אינטרנט מודרני

הגדרת הפרויקט

לפני שליחת קריאה ל-Gemini API, צריך להגדיר את הפרויקט, כולל קבלת מפתח API, ייבוא ה-SDK והפעלת המודל.

הגדרה של מפתח API

כדי להשתמש ב-Gemini API, צריך מפתח API. אם עדיין אין לכם מפתח, צרו מפתח ב-Google AI Studio.

קבלת מפתח API

אבטחה של מפתח ה-API

מומלץ מאוד לא לבדוק מפתח API במערכת לניהול גרסאות. במקום זאת, צריך להעביר את מפתח ה-API לאפליקציה ממש לפני הפעלת המודל.

כל קטעי הקוד במדריך הזה מניחים שאתם ניגשים למפתח ה-API כקבוע גלובלי.

ייבוא ה-SDK והפעלת המודל הגנרטיבי

כדי לבצע קריאות ל-API, צריך לייבא את ה-SDK ולהפעיל את המודל הגנרטיבי.

<html>
 <body>
  <!-- ... Your HTML and CSS -->

  <script type="importmap">
   {
    "imports": {
     "@google/generative-ai": "https://esm.run/@google/generative-ai"
    }
   }
  </script>
  <script type="module">
   import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

   // Fetch your API_KEY
   const API_KEY = "...";
   // Reminder: This should only be for local testing

   // Access your API key (see "Set up your API key" above)
   const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

   // ...

   // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
   const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

   // ...
  </script>
 </body>
</html>

כשמציינים מודל, חשוב לשים לב לנקודות הבאות:

 • כדאי להשתמש במודל ספציפי לתרחיש לדוגמה שלכם (לדוגמה, gemini-1.5-flash מיועד לקלט מרובה מצבים). במדריך הזה מופיעות ההוראות לכל הטמעה, יחד עם רשימת המודל המומלץ לכל תרחיש לדוגמה.

הטמעת תרחישים נפוצים לדוגמה

אחרי שהפרויקט מוגדר, אתם יכולים להשתמש ב-Gemini API כדי להטמיע תרחישים לדוגמה שונים:

יצירת טקסט מקלט טקסט בלבד

כשהקלט של ההנחיה כולל רק טקסט, צריך להשתמש במודל Gemini 1.5 או במודל Gemini 1.0 Pro עם generateContent כדי ליצור פלט טקסט:

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

 const prompt = "Write a story about a magic backpack."

 const result = await model.generateContent(prompt);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

יצירת טקסט מקלט טקסט ותמונה (multimodal)

ב-Gemini יש כמה מודלים שיכולים לטפל בקלט מרובה מצבים (מודלים של Gemini 1.5) כדי להזין גם טקסט וגם תמונות. חשוב לבדוק את הדרישות לתמונות של הנחיות.

כשהקלט של ההנחיה כולל גם טקסט וגם תמונות, צריך להשתמש במודל Gemini 1.5 עם השיטה generateContent כדי ליצור פלט טקסט:

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

// Converts a File object to a GoogleGenerativeAI.Part object.
async function fileToGenerativePart(file) {
 const base64EncodedDataPromise = new Promise((resolve) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.onloadend = () => resolve(reader.result.split(',')[1]);
  reader.readAsDataURL(file);
 });
 return {
  inlineData: { data: await base64EncodedDataPromise, mimeType: file.type },
 };
}

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash" });

 const prompt = "What's different between these pictures?";

 const fileInputEl = document.querySelector("input[type=file]");
 const imageParts = await Promise.all(
  [...fileInputEl.files].map(fileToGenerativePart)
 );

 const result = await model.generateContent([prompt, ...imageParts]);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

יצירת שיחות עם ריבוי פניות (צ'אט)

בעזרת Gemini אפשר ליצור שיחות בפריסה גמישה בכמה תורות. ה-SDK מפשט את התהליך בכך שהוא מנהל את מצב השיחה, כך שבניגוד ל-generateContent, לא צריך לאחסן את היסטוריית השיחות בעצמכם.

כדי ליצור שיחה במספר תורות (כמו צ'אט), צריך להשתמש במודל Gemini 1.5 או מודל Gemini 1.0 Pro, ולהתחיל את השיחה דרך startChat(). לאחר מכן משתמשים ב-sendMessage() כדי לשלוח הודעה חדשה למשתמש, והפעולה הזו תגרום גם לצירוף של ההודעה ושל התשובה להיסטוריית הצ'אט.

יש שתי דרכים אפשריות לשייך את role לתוכן בשיחה:

 • user: התפקיד שמספק את ההנחיות. הערך הזה הוא ברירת המחדל לקריאות sendMessage, והפונקציה תחריג תפקיד אם יועבר תפקיד אחר.

 • model: התפקיד שמספק את התשובות. אפשר להשתמש בתפקיד הזה כשקוראים לפונקציה startChat() עם history קיים.

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

 const chat = model.startChat({
  history: [
   {
    role: "user",
    parts: [{ text: "Hello, I have 2 dogs in my house." }],
   },
   {
    role: "model",
    parts: [{ text: "Great to meet you. What would you like to know?" }],
   },
  ],
  generationConfig: {
   maxOutputTokens: 100,
  },
 });

 const msg = "How many paws are in my house?";

 const result = await chat.sendMessage(msg);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

שימוש בסטרימינג לאינטראקציות מהירות יותר

כברירת מחדל, המודל מחזיר תשובה אחרי כל תהליך היצירה. אפשר להשיג אינטראקציות מהר יותר אם לא מחכים לתוצאה כולה, ובמקום זאת משתמשים בסטרימינג כדי לטפל בתוצאות חלקיות.

הדוגמה הבאה מראה איך להטמיע סטרימינג באמצעות השיטה generateContentStream כדי ליצור טקסט מהנחיה לקלט של טקסט ותמונה.

// ...

const result = await model.generateContentStream([prompt, ...imageParts]);

let text = '';
for await (const chunk of result.stream) {
 const chunkText = chunk.text();
 console.log(chunkText);
 text += chunkText;
}

// ...

אתם יכולים להשתמש בגישה דומה גם בתרחישים לדוגמה של קלט טקסט בלבד ובצ'אט.

// Use streaming with text-only input
const result = await model.generateContentStream(prompt);

ראו דוגמה לצ'אט למעלה כדי ללמוד איך ליצור chat.

// Use streaming with multi-turn conversations (like chat)
const result = await chat.sendMessageStream(msg);

הטמעת תרחישים מתקדמים לדוגמה

התרחישים הנפוצים לדוגמה שמתוארים בקטע הקודם במדריך הזה יעזרו לכם להתרגל לשימוש ב-Gemini API. בקטע הזה מתוארים כמה תרחישים לדוגמה שעשויים להיחשב למתקדמים יותר.

שליחת פונקציות

שליחת פונקציות מאפשרת לקבל בקלות פלט של נתונים מובְנים ממודלים גנרטיביים. לאחר מכן אפשר להשתמש בפלט הזה כדי לקרוא לממשקי API אחרים ולהחזיר למודל את נתוני התגובות הרלוונטיים. כלומר, קריאה לפונקציות עוזרת לחבר מודלים גנרטיביים למערכות חיצוניות, כדי שהתוכן שנוצר יכלול את המידע הכי עדכני ומדויק. מידע נוסף מופיע במדריך להפעלת פונקציות.

ספירת אסימונים

כשמשתמשים בהנחיות ארוכות, כדאי לספור אסימונים לפני ששולחים תוכן למודל. הדוגמאות הבאות מראות איך להשתמש ב-countTokens() לתרחישים שונים לדוגמה:

// For text-only input
const { totalTokens } = await model.countTokens(prompt);
// For text-and-image input (multimodal)
const { totalTokens } = await model.countTokens([prompt, ...imageParts]);
// For multi-turn conversations (like chat)
const history = await chat.getHistory();
const msgContent = { role: "user", parts: [{ text: msg }] };
const contents = [...history, msgContent];
const { totalTokens } = await model.countTokens({ contents });

אפשרויות להגדרת יצירת תוכן

אפשר לשלוט ביצירת התוכן על ידי הגדרת הפרמטרים של המודל ובאמצעות שימוש בהגדרות הבטיחות.

הגדרת פרמטרים של מודל

כל הנחיה ששולחים למודל כוללת ערכי פרמטרים שקובעים איך המודל יוצר תשובה. המודל יכול ליצור תוצאות שונות לערכי פרמטרים שונים. מידע נוסף על פרמטרים של מודלים ההגדרות האישיות נשמרות כל עוד מכונת המודל.

const generationConfig = {
 stopSequences: ["red"],
 maxOutputTokens: 200,
 temperature: 0.9,
 topP: 0.1,
 topK: 16,
};

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash", generationConfig });

שימוש בהגדרות בטיחות

אפשר להשתמש בהגדרות הבטיחות כדי לשנות את הסבירות לקבלת תגובות שעלולות להיחשב מזיקות. כברירת מחדל, הגדרות הבטיחות חוסמות תוכן עם סבירות בינונית ו/או גבוהה להיות תוכן לא בטוח בכל המימדים. מידע נוסף על הגדרות בטיחות

כך קובעים הגדרת בטיחות אחת:

import { HarmBlockThreshold, HarmCategory } from "@google/generative-ai";

// ...

const safetySettings = [
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HARASSMENT,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_ONLY_HIGH,
 },
];

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash", safetySettings });

אפשר גם לקבוע יותר מהגדרת בטיחות אחת:

const safetySettings = [
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HARASSMENT,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_ONLY_HIGH,
 },
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE,
 },
];

מה עושים אחר כך

 • עיצוב הנחיות הוא התהליך של יצירת הנחיות שמעוררים את התשובה הרצויה ממודלים של שפה. חשוב לכתוב הנחיות עם מבנה נכון כדי להבטיח תשובות מדויקות ואיכותיות ממודל השפה. שיטות מומלצות לכתיבה של הנחיות

 • Gemini מציע כמה וריאציות של מודלים כדי לענות על הצרכים של תרחישי שימוש שונים, כמו סוגי הקלט ומורכבות, הטמעות ל-Chat או למשימות שפה אחרות עם דיאלוגים והגבלות גודל. מידע על המודלים הזמינים של Gemini