REST Resource: files

Tài nguyên: Tệp

Một tệp đã tải lên API.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "displayName": string,
 "mimeType": string,
 "sizeBytes": string,
 "createTime": string,
 "updateTime": string,
 "expirationTime": string,
 "sha256Hash": string,
 "uri": string,
 "state": enum (State),
 "error": {
  object (Status)
 },

 // Union field metadata can be only one of the following:
 "videoMetadata": {
  object (VideoMetadata)
 }
 // End of list of possible types for union field metadata.
}
Trường
name

string

Không thể thay đổi. Giá trị nhận dạng. Tên tài nguyên File. Mã nhận dạng (tên không bao gồm tiền tố "tệp/") có thể chứa tối đa 40 ký tự, bao gồm chữ và số hoặc dấu gạch ngang (-) viết thường. Mã không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu gạch ngang. Nếu bạn để trống tên khi tạo, hệ thống sẽ tạo một tên duy nhất. Ví dụ: files/123-456

displayName

string

Không bắt buộc. Tên hiển thị mà con người có thể đọc được của File. Tên hiển thị không được dài quá 512 ký tự, kể cả dấu cách. Ví dụ: "Hình ảnh chào mừng"

mimeType

string

Chỉ có đầu ra. Loại MIME của tệp.

sizeBytes

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Kích thước của tệp tính bằng byte.

createTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Dấu thời gian khi File được tạo.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

updateTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Dấu thời gian khi File được cập nhật lần gần đây nhất.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

expirationTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Dấu thời gian khi File sẽ bị xoá. Chỉ đặt nếu File được lên lịch hết hạn.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

sha256Hash

string (bytes format)

Chỉ có đầu ra. Hàm băm SHA-256 của các byte đã tải lên.

Một chuỗi được mã hoá base64.

uri

string

Chỉ có đầu ra. URI của File.

state

enum (State)

Chỉ có đầu ra. Trạng thái đang xử lý của Tệp.

error

object (Status)

Chỉ có đầu ra. Trạng thái lỗi nếu Xử lý tệp không thành công.

Trường hợp metadata. Siêu dữ liệu cho tệp. metadata chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
videoMetadata

object (VideoMetadata)

Chỉ có đầu ra. Siêu dữ liệu của video.

VideoMetadata

Siêu dữ liệu của video File.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "videoDuration": string
}
Trường
videoDuration

string (Duration format)

Thời lượng video.

Thời lượng tính bằng giây với tối đa 9 chữ số thập phân, kết thúc bằng "s". Ví dụ: "3.5s".

Tiểu bang

Các trạng thái cho vòng đời của một Tệp.

Enum
STATE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này được sử dụng nếu trạng thái bị bỏ qua.
PROCESSING Tệp đang được xử lý và chưa thể dùng để dự đoán.
ACTIVE Tệp đã được xử lý và sẵn sàng để dự đoán.
FAILED Không xử lý được tệp.

Phương thức

delete

Xoá File.

get

Lấy siêu dữ liệu của File đã cho.

list

Liệt kê siêu dữ liệu cho các File thuộc sở hữu của dự án yêu cầu.