API reference

مرجع API اطلاعات دقیقی را برای هر یک از کلاس ها و روش های موجود در Gemini API و SDK های مربوطه ارائه می دهد.

ما دو نسخه از Gemini API را ارائه می دهیم: v1 و v1beta. آنها از ویژگی های مشابه پشتیبانی می کنند اما با ثبات API متفاوتی همراه هستند.