Przewodnik po konfiguracji witryn internetowych

Na tej stronie opisujemy, jak skonfigurować środowisko programistyczne, aby używać MediaPipe Tasks w aplikacjach internetowych JavaScript.

Obsługiwane platformy i wersje

Aby tworzyć aplikacje internetowe za pomocą zadań MediaPipe, w Twoim środowisku programistycznym muszą być:

 • Przeglądarka Chrome lub Safari
 • Aplikacja internetowa wykorzystująca Node.js i NPM. Aby uzyskać dostęp do zadań MediaPipe przez sieć dostarczania treści (CDN), możesz też użyć tagów skryptu.

Zależności zadań MediaPipe

MediaPipe Tasks zawiera 3 gotowe biblioteki do rozpoznawania obrazu, tekstu i dźwięku. W zależności od zadania MediaPipe, z którego korzysta aplikacja, zaimportuj wizję, tekst lub bibliotekę audio do projektu programistycznego.

Zadania generatywnej AI

Moduł MediaPipe Tasks z generatywną AI zawiera zadania, które obsługują generowanie obrazów lub tekstu. Aby zaimportować biblioteki generatywnej AI MediaPipe, zaimportuj te zależności do swojego projektu programistycznego.

Interfejs LLM Inference API

Zadanie MediaPipe LLM Inference jest zawarte w bibliotece tasks-genai.

npm install @mediapipe/tasks-genai

Jeśli chcesz przeprowadzić wdrożenie na serwerze, możesz użyć usługi sieci dostarczania treści (CDN), takiej jak jsDelivr, aby dodać kod bezpośrednio do strony HTML.

<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-genai/genai_bundle.cjs"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

Zadania związane z widocznością

Moduł widoku Zadań MediaPipe zawiera zadania obsługujące dane wejściowe graficzne lub wideo. Aby zaimportować bibliotekę wizji MediaPipe Tasks, zaimportuj do swojego projektu programistycznego podaną niżej zależność.

npm install @mediapipe/tasks-vision

Jeśli chcesz przeprowadzić wdrożenie na serwerze, możesz użyć usługi sieci dostarczania treści (CDN), takiej jak jsDelivr, aby dodać kod bezpośrednio do strony HTML.

<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision/vision_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

Zadania tekstowe

Moduł tekstowy Zadania MediaPipe zawiera zadania obsługujące dane wejściowe w postaci ciągów znaków. Aby zaimportować bibliotekę tekstową zadań MediaPipe, zaimportuj do swojego projektu programistycznego zależność podaną poniżej.

npm install @mediapipe/tasks-text

Jeśli chcesz przeprowadzić wdrożenie na serwerze, możesz użyć usługi sieci dostarczania treści (CDN), takiej jak jsDelivr, aby dodać kod bezpośrednio do strony HTML.

<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-text/text_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

Zadania związane z dźwiękiem

Moduł audio Listy zadań MediaPipe zawiera zadania obsługujące dane wejściowe dźwięku. Aby zaimportować bibliotekę audio Listy zadań MediaPipe, zaimportuj do swojego projektu programistycznego zależność podaną poniżej.

npm install @mediapipe/tasks-audio

Jeśli chcesz przeprowadzić wdrożenie na serwerze, możesz użyć usługi sieci dostarczania treści (CDN), takiej jak jsDelivr, aby dodać kod bezpośrednio do strony HTML.

<head>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-audio/audio_bundle.js"
  crossorigin="anonymous"></script>
</head>

Konfiguracja BaseOptions

BaseOptions pozwala na ogólną konfigurację interfejsów MediaPipe Task API.

Nazwa opcji Opis Akceptowane wartości
modelAssetBuffer Zawartość pliku zasobu modelu w postaci tablicy o typie Uint8Array. Uint8Array
modelAssetPath Ścieżka zasobu modelu do otwarcia i zmapowania w pamięci. TrustedResourceUrl
Delegate Włącza akcelerację sprzętową za pomocą przedstawiciela urządzenia, aby uruchomić potok MediaPipe. Wartość domyślna: CPU [CPU,
GPU]

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz pytania techniczne związane z MediaPipe, odwiedź grupę dyskusyjną lub Stack Overflow, aby uzyskać wsparcie od społeczności. Aby zgłosić błędy lub poprosić o dodanie funkcji, zgłoś problem na GitHubie.