Eğitim: Gemini API'yi kullanmaya başlama


Bu eğiticide, Google AI JavaScript SDK'yı kullanarak Gemini API'ye doğrudan web uygulamanızdan nasıl erişileceği gösterilmektedir. Web uygulamanızdaki Gemini modellerine erişmek için doğrudan REST API'leriyle veya sunucu tarafı kodla (Node.js gibi) çalışmak istemiyorsanız bu SDK'yı kullanabilirsiniz.

Bu eğiticide aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

Ayrıca bu eğitim, gelişmiş kullanım alanları (ör. jetonları sayma) ve içerik oluşturmayı denetleme seçenekleri hakkında bölümler içerir.

Ön koşullar

Bu eğiticiye başlamadan önce, web uygulamaları geliştirmek için JavaScript'i kullanmayı bildiğiniz varsayılmaktadır. Bu kılavuz, çerçeveden bağımsızdır.

Bu eğiticiyi tamamlamak için geliştirme ortamınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • (İsteğe bağlı) Node.js
 • Modern web tarayıcısı

Projenizi oluşturun

Gemini API'yi çağırmadan önce projenizi ayarlamanız gerekir. Bu adımda API anahtarı edinme, SDK'yı içe aktarma ve modeli başlatma adımları yer alır.

API anahtarınızı oluşturma

Gemini API'yi kullanmak için API anahtarı gerekir. Anahtarınız yoksa Google AI Studio'da bir anahtar oluşturun.

API anahtarı alma

API anahtarınızın güvenliğini sağlama

Sürüm kontrol sisteminizde bir API anahtarını kontrol etmemeniz kesinlikle önerilir. Bunun yerine, modeli başlatmadan hemen önce API anahtarınızı uygulamanıza iletmeniz gerekir.

Bu eğitimdeki tüm snippet'lerde, API anahtarınıza genel bir sabit değer olarak eriştiğiniz varsayılır.

SDK'yı içe aktarma ve üretken modeli başlatma

Herhangi bir API çağrısı yapabilmeniz için SDK'yı içe aktarmanız ve üretken modeli ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

<html>
 <body>
  <!-- ... Your HTML and CSS -->

  <script type="importmap">
   {
    "imports": {
     "@google/generative-ai": "https://esm.run/@google/generative-ai"
    }
   }
  </script>
  <script type="module">
   import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

   // Fetch your API_KEY
   const API_KEY = "...";
   // Reminder: This should only be for local testing

   // Access your API key (see "Set up your API key" above)
   const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

   // ...

   // The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
   const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

   // ...
  </script>
 </body>
</html>

Bir model belirtirken aşağıdakilere dikkat edin:

 • Kullanım alanınıza özel bir model kullanın (örneğin, gemini-1.5-flash çok modlu giriş içindir). Bu kılavuzda, her uygulamaya ilişkin talimatlarda, her kullanım alanı için önerilen model listelenmiştir.

Yaygın kullanım alanlarından yararlanın

Projeniz hazır olduğuna göre farklı kullanım alanları uygulamak için Gemini API'yi nasıl kullanabileceğinizi keşfedebilirsiniz:

Yalnızca metin girişinden metin oluştur

İstem girişi yalnızca metin içeriyorsa metin çıkışı oluşturmak için generateContent ile Gemini 1.5 modelini veya Gemini 1.0 Pro modelini kullanın:

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

 const prompt = "Write a story about a magic backpack."

 const result = await model.generateContent(prompt);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

Metin ve resim girişinden metin oluşturma (çok modlu)

Gemini, çok modlu girişleri (Gemini 1.5 modelleri ve Gemini 1.0 Pro Vision) işleyebilen çeşitli modeller sunar. Böylece hem metin hem de resim girebilirsiniz. İstemler için resim gereksinimlerini incelediğinizden emin olun.

İstem girişi hem metin hem de resimleri içeriyorsa metin çıkışı oluşturmak için generateContent yöntemiyle bir Gemini 1.5 modelini veya Gemini 1.0 Pro Vision modelini kullanın:

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

// Converts a File object to a GoogleGenerativeAI.Part object.
async function fileToGenerativePart(file) {
 const base64EncodedDataPromise = new Promise((resolve) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.onloadend = () => resolve(reader.result.split(',')[1]);
  reader.readAsDataURL(file);
 });
 return {
  inlineData: { data: await base64EncodedDataPromise, mimeType: file.type },
 };
}

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with both text-only and multimodal prompts
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash" });

 const prompt = "What's different between these pictures?";

 const fileInputEl = document.querySelector("input[type=file]");
 const imageParts = await Promise.all(
  [...fileInputEl.files].map(fileToGenerativePart)
 );

 const result = await model.generateContent([prompt, ...imageParts]);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

Çok dönüşlü görüşmeler yapma (sohbet)

Gemini'ı kullanarak birden fazla dönüş için serbest biçimli konuşmalar oluşturabilirsiniz. SDK, görüşmenin durumunu yöneterek süreci basitleştirir. Böylece, generateContent'den farklı olarak sohbet geçmişini sizin saklamanız gerekmez.

Çok dönüşlü bir görüşme (ör. sohbet) oluşturmak için Gemini 1.5 veya Gemini 1.0 Pro modelini kullanın ve startChat() yöntemini çağırarak sohbeti başlatın. Ardından, yeni bir kullanıcı mesajı göndermek için sendMessage() kullanın. Bu işlem, mesajı ve yanıtı da sohbet geçmişine ekler.

Bir görüşmedeki içerikle ilişkili role için iki olası seçenek vardır:

 • user: İstemleri sağlayan rol. Bu değer sendMessage çağrıları için varsayılan değerdir ve farklı bir rol aktarılırsa işlev bir istisna atar.

 • model: Yanıtları sağlayan rol. Bu rol, mevcut history ile startChat() çağrılırken kullanılabilir.

import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

// Access your API key (see "Set up your API key" above)
const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

async function run() {
 // The Gemini 1.5 models are versatile and work with multi-turn conversations (like chat)
 const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash"});

 const chat = model.startChat({
  history: [
   {
    role: "user",
    parts: [{ text: "Hello, I have 2 dogs in my house." }],
   },
   {
    role: "model",
    parts: [{ text: "Great to meet you. What would you like to know?" }],
   },
  ],
  generationConfig: {
   maxOutputTokens: 100,
  },
 });

 const msg = "How many paws are in my house?";

 const result = await chat.sendMessage(msg);
 const response = await result.response;
 const text = response.text();
 console.log(text);
}

run();

Daha hızlı etkileşimler için akış özelliğini kullanın

Varsayılan olarak model, tüm oluşturma işlemini tamamladıktan sonra bir yanıt döndürür. Tüm sonucu beklemeyip bunun yerine kısmi sonuçları işlemek için akışı kullanarak daha hızlı etkileşimler gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, metin ve resim giriş isteminden metin oluşturmak için generateContentStream yöntemiyle akışın nasıl uygulanacağı gösterilmektedir.

// ...

const result = await model.generateContentStream([prompt, ...imageParts]);

let text = '';
for await (const chunk of result.stream) {
 const chunkText = chunk.text();
 console.log(chunkText);
 text += chunkText;
}

// ...

Yalnızca metin girişi ve sohbet kullanım alanları için benzer bir yaklaşım kullanabilirsiniz.

// Use streaming with text-only input
const result = await model.generateContentStream(prompt);

chat örneğini nasıl göstereceğinizi öğrenmek için yukarıdaki sohbet örneğini inceleyin.

// Use streaming with multi-turn conversations (like chat)
const result = await chat.sendMessageStream(msg);

Gelişmiş kullanım alanları

Bu eğiticinin önceki bölümünde açıklanan yaygın kullanım alanları, Gemini API'yi kullanmaya alışmanıza yardımcı olur. Bu bölümde, daha ileri düzey olarak değerlendirilebilecek bazı kullanım alanları açıklanmaktadır.

İşlev çağrısı

İşlev çağrısı, üretici modellerden yapılandırılmış veri çıkışları almanızı kolaylaştırır. Daha sonra bu çıkışları kullanarak diğer API'leri çağırabilir ve ilgili yanıt verilerini modele döndürebilirsiniz. Başka bir deyişle, işlev çağrısı, üretken modelleri harici sistemlere bağlamanıza yardımcı olarak oluşturulan içeriğin en güncel ve doğru bilgileri içermesini sağlar. İşlev çağrısı eğiticisinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Jetonları say

Uzun istemler kullanırken, modele içerik göndermeden önce jetonların sayılması yararlı olabilir. Aşağıdaki örneklerde countTokens() öğesinin çeşitli kullanım alanlarında nasıl kullanılacağı gösterilmektedir:

// For text-only input
const { totalTokens } = await model.countTokens(prompt);
// For text-and-image input (multimodal)
const { totalTokens } = await model.countTokens([prompt, ...imageParts]);
// For multi-turn conversations (like chat)
const history = await chat.getHistory();
const msgContent = { role: "user", parts: [{ text: msg }] };
const contents = [...history, msgContent];
const { totalTokens } = await model.countTokens({ contents });

İçerik oluşturmayı denetleme seçenekleri

Model parametrelerini yapılandırarak ve güvenlik ayarlarını kullanarak içerik oluşturmayı kontrol edebilirsiniz.

Model parametrelerini yapılandırma

Modele gönderdiğiniz her istem, modelin nasıl yanıt oluşturacağını kontrol eden parametre değerleri içerir. Model, farklı parametre değerleri için farklı sonuçlar oluşturabilir. Model parametreleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Yapılandırma, model örneğinizin kullanım ömrü boyunca korunur.

const generationConfig = {
 stopSequences: ["red"],
 maxOutputTokens: 200,
 temperature: 0.9,
 topP: 0.1,
 topK: 16,
};

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash", generationConfig });

Güvenlik ayarlarını kullan

Zararlı olarak değerlendirilebilecek yanıtlar alma olasılığını ayarlamak için güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz. Güvenlik ayarları, varsayılan olarak güvenli olmayan içerik olması orta ve/veya yüksek olasılıklı tüm içerikleri tüm boyutlarda engeller. Güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda, bir güvenlik ayarını nasıl belirleyeceğiniz açıklanmıştır:

import { HarmBlockThreshold, HarmCategory } from "@google/generative-ai";

// ...

const safetySettings = [
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HARASSMENT,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_ONLY_HIGH,
 },
];

// The Gemini 1.5 models are versatile and work with most use cases
const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash", safetySettings });

Birden fazla güvenlik ayarı da belirleyebilirsiniz:

const safetySettings = [
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HARASSMENT,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_ONLY_HIGH,
 },
 {
  category: HarmCategory.HARM_CATEGORY_HATE_SPEECH,
  threshold: HarmBlockThreshold.BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE,
 },
];

Sırada ne var?

 • İstem tasarımı, dil modellerinden istenen yanıtı alan istemler oluşturma sürecidir. İyi yapılandırılmış istemler yazmak, bir dil modelinden doğru, yüksek kaliteli yanıtlar almanın önemli bir parçasıdır. İstem yazmayla ilgili en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinin.

 • Gemini, giriş türleri ve karmaşıklık, sohbet veya diğer iletişim dili görevlerine yönelik uygulamalar ve boyut kısıtlamaları gibi farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli model varyasyonları sunuyor. Kullanılabilir Gemini modelleri hakkında bilgi edinin.

 • Gemini, hız sınırının artırılmasını isteme seçeneği sunar. Gemini Pro modelleri için hız sınırı dakikada 60 istektir (BGBG).