Làm quen với API Gemini

Gooogle AI Studio cho phép bạn bắt đầu làm việc với API Gemini mà không cần phải thiết lập. Truy cập vào toàn bộ nhóm mô hình Gemini và đưa ý tưởng của bạn vào mã ngay bây giờ.

Dùng thử
Giải quyết các vấn đề suy luận phức tạp bằng mô hình được thiết kế để cân bằng tính linh hoạt, tốc độ và hiệu quả chi phí.
Giảm lượng dữ liệu lớn xuống quy mô con người. Phân tích và hiểu rõ dữ liệu qua các cửa sổ lớn theo bối cảnh của mã thông báo.
Kết hợp văn bản, hình ảnh, video và âm thanh để tạo ngữ cảnh dữ liệu phong phú và giải quyết các vấn đề suy luận phức tạp.

Khám phá các chức năng của API Gemini

Khám phá cách tạo hành vi AI tuỳ chỉnh, tương tác với các hệ thống hiện có và phân tích nội dung bằng API Gemini.
Sửa đổi hành vi của các mô hình Gemini điều chỉnh cho phù hợp với các nhiệm vụ cụ thể, nhận dạng dữ liệu và giải quyết vấn đề. Điều chỉnh mô hình bằng dữ liệu của riêng bạn cho phù hợp với nhu cầu cụ thể và chia sẻ các mô hình đó với nhóm của bạn.
Chuyển ngôn ngữ thuần tuý thành mã hoặc dữ liệu có cấu trúc bằng tính năng Sử dụng chức năng gọi hàm của API Gemini. Ánh xạ các yêu cầu đến lệnh gọi mã lập trình cụ thể bằng cách sử dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo để hiểu ngôn ngữ và chuyển đổi ý định.
Khai thác sức mạnh của phương thức mã hoá ngôn ngữ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm nội dung, trả lời câu hỏi, tăng cường tạo nội dung, phân loại dữ liệu và ánh xạ các yêu cầu ngẫu nhiên đến các hành động cụ thể. Sử dụng tính năng nhúng văn bản để nâng cao hiệu quả cho nhiều giải pháp cho tổ chức và khách hàng của bạn.
Hãy bắt đầu hành trình phát triển bằng hướng dẫn bắt đầu nhanh về API Gemini. Hãy lấy khoá API trong Google AI Studio và bắt đầu lập trình!