API reference

Tài liệu tham khảo API cung cấp thông tin chi tiết cho từng lớp và phương thức có trong API Gemini và các SDK tương ứng.

Chúng tôi cung cấp hai phiên bản API Gemini: v1 và v1beta. Chúng hỗ trợ các tính năng tương tự nhưng đi kèm với độ ổn định khác của API.