Bắt đầu nhanh API Gemini

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu sử dụng API Gemini bằng SDK mà bạn chọn.


Điều kiện tiên quyết

Thiết lập khoá API

Để sử dụng API Gemini, bạn cần có một khoá API. Nếu bạn chưa có khoá, hãy tạo khoá trong Google AI Studio.

Lấy khoá API

Sau đó, hãy định cấu hình khoá của bạn.

Cài đặt SDK

Khởi động mô hình tạo sinh

Tạo văn bản

Bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với API Gemini, hãy xem hướng dẫn dành cho ngôn ngữ bạn chọn.

Bạn cũng có thể dùng các lệnh curl để dùng thử API Gemini:

Nếu mới sử dụng các mô hình AI tạo sinh, bạn nên xem hướng dẫn về khái niệmtổng quan về API Genmini trước khi thử hướng dẫn bắt đầu nhanh.