Bắt đầu nhanh API Gemini

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu sử dụng API Gemini bằng SDK mà bạn chọn.


Điều kiện tiên quyết

Thiết lập khoá API

Để sử dụng API Gemini, bạn cần có một khoá API. Nếu bạn chưa có khoá, hãy tạo khoá trong Google AI Studio.

Lấy khoá API

Sau đó, hãy định cấu hình khoá của bạn.

Cài đặt SDK

Khởi chạy mô hình

Trước khi có thể thực hiện bất kỳ lệnh gọi API nào, bạn cần nhập và khởi chạy mô hình. Các mô hình Gemini 1.5 rất linh hoạt và hoạt động với cả lời nhắc chỉ có văn bản và lời nhắc đa phương thức.

Tạo văn bản

Bước tiếp theo

Để tìm hiểu thêm về cách làm việc với API Gemini, hãy xem hướng dẫn bắt đầu sử dụng cho ngôn ngữ bạn chọn. Bạn cũng có thể đọc qua các hướng dẫn khác nhau và tìm hiểu về những tính năng mà chúng tôi cung cấp trong API Gemini.