Samouczek: wywoływanie funkcji za pomocą interfejsu Gemini API


Wywoływanie funkcji ułatwia uzyskiwanie uporządkowanych danych wyjściowych z modeli generatywnych. Następnie możesz użyć tych danych wyjściowych, aby wywoływać inne interfejsy API i zwracać odpowiednie dane odpowiedzi do modelu. Inaczej mówiąc, wywołania funkcji pomagają połączyć modele generatywne z systemami zewnętrznymi, aby generowane treści zawierały aktualne i dokładne informacje.

Modelom Gemini możesz podawać opisy funkcji. Są to funkcje, które piszesz w języku swojej aplikacji (nie należą one do Google Cloud Functions). Model może poprosić Cię o wywołanie funkcji i odesłanie wyniku, aby model mógł lepiej obsłużyć zapytanie.

Więcej informacji znajdziesz w wprowadzeniu do wywoływania funkcji.

Konfigurowanie projektu

Zanim wywołasz interfejs Gemini API, musisz skonfigurować projekt, który obejmuje uzyskanie klucza interfejsu API, zaimportowanie pakietu SDK i zainicjowanie modelu. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, rozwiń sekcje poniżej.

Konfigurowanie wywołania funkcji

W tym samouczku model będzie wchodzić w interakcje z hipotetycznym interfejsem API wymiany walut, który obsługuje te parametry:

Parametr Typ Wymagane Opis
currencyFrom string, tak Waluta, z której chcesz przeliczyć
currencyTo string, tak Waluta do przeliczenia

Przykładowe żądanie do interfejsu API

{
 "currencyFrom": "USD",
 "currencyTo": "SEK"
}

Przykładowa odpowiedź interfejsu API

{
 "base": "USD",
 "rates": {"SEK": 0.091}
}

Krok 1. Utwórz funkcję, która wysyła żądanie do interfejsu API

Zacznij od utworzenia funkcji, która wysyła żądanie do interfejsu API.

Na potrzeby demonstracji w tym samouczku zamiast wysyłania rzeczywistego żądania do interfejsu API będziesz zwracać wartości zakodowane na stałe w tym samym formacie, w jakim jest zwrócony interfejs API.

async function makeApiRequest(currencyFrom, currencyTo) {
 // This hypothetical API returns a JSON such as:
 // {"base":"USD","rates":{"SEK": 0.091}}
 return {
  base: currencyFrom,
  rates: { [currencyTo]: 0.091 },
 };
}

Krok 2. Utwórz deklarację funkcji

Utwórz deklarację funkcji, którą przekażesz do modelu generatywnego (następny krok tego samouczka).

W opisach funkcji i parametrów podaj jak najwięcej szczegółów. Model generatywny wykorzystuje te informacje do określenia, którą funkcję wybrać i jak podać wartości parametrów w jej wywołaniu.

// Function declaration, to pass to the model.
const getExchangeRateFunctionDeclaration = {
 name: "getExchangeRate",
 parameters: {
  type: "OBJECT",
  description: "Get the exchange rate for currencies between countries",
  properties: {
   currencyFrom: {
    type: "STRING",
    description: "The currency to convert from.",
   },
   currencyTo: {
    type: "STRING",
    description: "The currency to convert to.",
   },
  },
  required: ["currencyTo", "currencyFrom"],
 },
};

// Executable function code. Put it in a map keyed by the function name
// so that you can call it once you get the name string from the model.
const functions = {
 getExchangeRate: ({ currencyFrom, currencyTo }) => {
  return makeApiRequest( currencyFrom, currencyTo)
 }
};

Krok 3. Określ deklarację funkcji podczas inicjowania modelu

Podczas inicjowania modelu generatywnego określ deklarację funkcji, przekazując ją do parametru tools modelu:

<html>
 <body>
  <!-- ... Your HTML and CSS -->

  <script type="importmap">
   {
    "imports": {
     "@google/generative-ai": "https://esm.run/@google/generative-ai"
    }
   }
  </script>
  <script type="module">
   import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

   // Fetch your API_KEY
   const API_KEY = "...";

   // Access your API key (see "Set up your API key" above)
   const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

   // ...

   const generativeModel = genAI.getGenerativeModel({
    // Use a model that supports function calling, like a Gemini 1.5 model
    model: "gemini-1.5-flash",

    // Specify the function declaration.
    tools: {
     functionDeclarations: [getExchangeRateFunctionDeclaration],
    },
   });
  </script>
 </body>
</html>

Krok 4. Wygeneruj wywołanie funkcji

Teraz możesz wywołać dla modelu zdefiniowaną funkcję.

Zalecanym sposobem korzystania z wywołań funkcji jest korzystanie z interfejsu czatu, ponieważ wywołania funkcji dobrze pasują do wieloetapowej struktury czatu.

const chat = generativeModel.startChat();
const prompt = "How much is 50 US dollars worth in Swedish krona?";

// Send the message to the model.
const result = await chat.sendMessage(prompt);

// For simplicity, this uses the first function call found.
const call = result.response.functionCalls()[0];

if (call) {
 // Call the executable function named in the function call
 // with the arguments specified in the function call and
 // let it call the hypothetical API.
 const apiResponse = await functions[call.name](call.args);

 // Send the API response back to the model so it can generate
 // a text response that can be displayed to the user.
 const result = await chat.sendMessage([{functionResponse: {
  name: 'getExchangeRate',
  response: apiResponse
 }}]);

 // Log the text response.
 console.log(result.response.text());
}