Samouczek dotyczący platform SDK z wywołaniami funkcji

Wywołania funkcji ułatwiają uzyskiwanie danych wyjściowych uporządkowanych danych z modeli generatywnych. Następnie możesz używać tych danych wyjściowych do wywoływania innych interfejsów API i zwracania odpowiednich danych odpowiedzi do modelu. Inaczej mówiąc, wywołanie funkcji pomaga połączyć modele generatywne z systemami zewnętrznymi, aby generowane treści zawierały najbardziej aktualne i dokładne informacje.

Modele Gemini możesz przesłać z opisami funkcji. Są to funkcje, które piszesz w języku aplikacji (czyli nie są to funkcje Google Cloud). Model może poprosić o wywołanie funkcji i odesłanie wyniku, aby ułatwić mu obsługę zapytania.

Więcej informacji znajdziesz we wprowadzeniu do wywoływania funkcji.

Przykładowy interfejs API do sterowania oświetleniem

Załóżmy, że masz podstawowy system sterowania oświetleniem z interfejsem programowania aplikacji (API) i chcesz umożliwić użytkownikom sterowanie oświetleniem za pomocą prostych żądań tekstowych. Możesz użyć funkcji wywołań funkcji, aby zinterpretować prośby użytkowników o zmianę oświetlenia i przełożyć je na wywołania interfejsu API w celu ustawienia wartości oświetlenia. Ten hipotetyczny system sterowania oświetleniem umożliwia kontrolowanie jasności światła oraz temperatury barwowej za pomocą 2 osobnych parametrów:

Parametr Typ Wymagane Opis
brightness Liczba tak Natężenie światła od 0 do 100. 0 jest wyłączone, a 100 to pełna jasność.
colorTemperature string, tak Temperatura kolorów oprawy oświetleniowej może wynosić daylight, cool lub warm.

Dla uproszczenia ten wymyślony system oświetleniowy ma tylko 1 światło, więc użytkownik nie musi określać pomieszczenia ani lokalizacji. Oto przykładowe żądanie JSON, które możesz wysłać do interfejsu API sterowania oświetleniem, aby zmienić poziom jasności na 50% z użyciem temperatury barwowej światła dziennego:

{
 "brightness": "50",
 "colorTemperature": "daylight"
}

Ten samouczek pokazuje, jak skonfigurować wywołanie funkcji dla interfejsu Gemini API, aby zinterpretować żądania dotyczące oświetlenia i mapować je na ustawienia interfejsu API w celu sterowania wartościami jasności i temperatury kolorów.

Zanim zaczniesz: skonfiguruj projekt i klucz interfejsu API

Zanim wywołasz Gemini API, musisz skonfigurować projekt i klucz interfejsu API.

Zdefiniuj funkcję interfejsu API

utworzyć funkcję, która wysyła żądanie do interfejsu API; Ta funkcja powinna być zdefiniowana w kodzie aplikacji, ale może wywoływać usługi lub interfejsy API poza nią. Interfejs Gemini API nie wywołuje tej funkcji bezpośrednio, więc możesz kontrolować, jak i kiedy ta funkcja jest wykonywana za pomocą kodu aplikacji. Dla celów demonstracyjnych ten samouczek definiuje przykładową funkcję interfejsu API, która zwraca żądane wartości oświetlenia:

async function setLightValues(brightness, colorTemp) {
 // This mock API returns the requested lighting values
 return {
  brightness: brightness,
  colorTemperature: colorTemp
 };
}

Utwórz deklaracje funkcji

Utwórz deklarację funkcji, którą przekażesz do modelu generatywnego. Deklarując funkcję do użycia przez model, podaj jak najwięcej szczegółów w opisach funkcji i parametrów. Na podstawie tych informacji model generatywny określa, którą funkcję wybrać i jak podać wartości dla parametrów w wywołaniu funkcji. Ten kod pokazuje, jak zadeklarować funkcję sterowania oświetleniem:

// Function declaration, to pass to the model.
const controlLightFunctionDeclaration = {
 name: "controlLight",
 parameters: {
  type: "OBJECT",
  description: "Set the brightness and color temperature of a room light.",
  properties: {
   brightness: {
    type: "NUMBER",
    description: "Light level from 0 to 100. Zero is off and 100 is full brightness.",
   },
   colorTemperature: {
    type: "STRING",
    description: "Color temperature of the light fixture which can be `daylight`, `cool` or `warm`.",
   },
  },
  required: ["brightness", "colorTemperature"],
 },
};

// Executable function code. Put it in a map keyed by the function name
// so that you can call it once you get the name string from the model.
const functions = {
 controlLight: ({ brightness, colorTemp }) => {
  return setLightValues( brightness, colorTemp)
 }
};

Deklarowanie funkcji podczas inicjowania modelu

Jeśli chcesz używać wywołań funkcji z modelem, musisz podczas inicjowania obiektu modelu przesłać deklaracje funkcji. Aby zadeklarować funkcje, ustaw parametr tools modelu:

<html>
 <body>
  <!-- ... Your HTML and CSS -->

  <script type="importmap">
   {
    "imports": {
     "@google/generative-ai": "https://esm.run/@google/generative-ai"
    }
   }
  </script>
  <script type="module">
   import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai";

   // Fetch your API_KEY
   const API_KEY = "...";

   // Access your API key (see "Set up your API key" above)
   const genAI = new GoogleGenerativeAI(API_KEY);

   // ...

   const generativeModel = genAI.getGenerativeModel({
    // Use a model that supports function calling, like a Gemini 1.5 model
    model: "gemini-1.5-flash",

    // Specify the function declaration.
    tools: {
     functionDeclarations: [controlLightFunctionDeclaration],
    },
   });
  </script>
 </body>
</html>

Wygeneruj wywołanie funkcji

Po zainicjowaniu modelu z deklaracjami funkcji możesz wyświetlić prompt za pomocą zdefiniowanej funkcji. Wywoływać funkcji należy używać za pomocą promptów na czacie (sendMessage()), ponieważ wywołanie funkcji zwykle korzysta z kontekstu poprzednich promptów i odpowiedzi.

const chat = generativeModel.startChat();
const prompt = "Dim the lights so the room feels cozy and warm.";

// Send the message to the model.
const result = await chat.sendMessage(prompt);

// For simplicity, this uses the first function call found.
const call = result.response.functionCalls()[0];

if (call) {
 // Call the executable function named in the function call
 // with the arguments specified in the function call and
 // let it call the hypothetical API.
 const apiResponse = await functions[call.name](call.args);

 // Send the API response back to the model so it can generate
 // a text response that can be displayed to the user.
 const result = await chat.sendMessage([{functionResponse: {
  name: 'controlLight',
  response: apiResponse
 }}]);

 // Log the text response.
 console.log(result.response.text());
}