Tổng quan về hướng dẫn về API Gemini

API Gemini cho phép bạn sử dụng các mô hình AI tạo sinh mới nhất của Google. Các hướng dẫn về Gemini sẽ giúp bạn làm quen với Gemini bằng một ngôn ngữ lập trình do bạn chọn.

Tìm hiểu cách gọi API Gemini trong các ứng dụng phía máy chủ của bạn:

Tìm hiểu cách gọi API Gemini trực tiếp từ ứng dụng web hoặc ứng dụng di động của bạn:

Bạn cũng có thể dùng các lệnh curl để dùng thử API Gemini:

Nếu mới sử dụng các mô hình AI tạo sinh, bạn nên xem hướng dẫn về khái niệmtổng quan về API Genmini trước khi thử hướng dẫn bắt đầu nhanh.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu lập trình nhưng không chắc nên dùng ngôn ngữ nào, hãy thử xem hướng dẫn về Python. Trình duyệt này được cung cấp dưới dạng một sổ tay Colab, vì vậy, bạn có thể chạy mã trên trình duyệt với quy trình thiết lập ở mức tối thiểu.