מעבר מ-PaLM API ל-Gemini API

במדריך הזה מוסבר איך להעביר את קוד Python משימוש ב-PaLM API ל-Gemini API. באמצעות Gemini אפשר ליצור גם הודעות טקסט וגם שיחות מרובות פניות (צ'אט), אבל חשוב לבדוק את התשובות, כי יכול להיות שהן יהיו שונות מהפלט של PaLM.

סיכום ההבדלים בממשק ה-API

 1. שמות השיטות השתנו. במקום להשתמש בשיטות נפרדות ליצירת טקסט וצ'אט, יש שיטה אחת generate_content שיכולה לבצע את שתי הפעולות.
 2. ל-Chat יש שיטת עזר start_chat שמאפשרת צ'אט פשוט יותר.
 3. במקום להשתמש בפונקציות עצמאיות, ממשקי ה-API החדשים הם שיטות מהמחלקה GenerativeModel.
 4. מבנה תגובות הפלט השתנה.
 5. הקטגוריות של הגדרות הבטיחות השתנו. לפרטים נוספים, אפשר לעיין במדריך בנושא הגדרות בטיחות.

יצירת טקסט: בסיסי

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

response = palm.generate_text(
  prompt="The opposite of hot is")
print(response.result) # 'cold.'
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')

response = model.generate_content(
     'The opposite of hot is')
print(response.text)
  # The opposite of hot is cold.'
    

יצירת טקסט: פרמטרים אופציונליים

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

prompt = """
You are an expert at solving word
problems.

Solve the following problem:

I have three houses, each with three
cats. Each cat owns 4 mittens, and a hat.
Each mitten was knit from 7m of yarn,
each hat from 4m. How much yarn was
needed to make all the items?

Think about it step by step, and show
your work.
"""

completion = palm.generate_text(
  model=model,
  prompt=prompt,
  temperature=0,
  # The maximum length of response
  max_output_tokens=800,
)

print(completion.result)
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')

prompt = """
You are an expert at solving word
problems.

Solve the following problem:

I have three houses, each with three
cats. Each cat owns 4 mittens, and a hat.
Each mitten was knit from 7m of yarn,
each hat from 4m. How much yarn was
needed to make all the items?

Think about it step by step, and show
your work.
"""

completion = model.generate_content(
  prompt,
  generation_config={
    'temperature': 0,
    'max_output_tokens': 800
  }
)

print(completion.text)
    

Chat: בסיסי

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

chat = palm.chat(
  messages=["Hello."])
print(chat.last)
  # 'Hello! What can I help you with?'
chat = chat.reply(
  "Just chillin'")
print(chat.last)
  # 'That's great! ...'
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')
chat = model.start_chat()

response = chat.send_message(
     "Hello.")
print(response.text)
response = chat.send_message(
     "Just chillin'")
print(response.text)
    

Chat: היסטוריית השיחות

PaLM Gemini
chat.messages

[{'author': '0', 'content': 'Hello'},
 {'author': '1', 'content': 'Hello! How can I help you today?'},
 {'author': '0', 'content': "Just chillin'"},
 {'author': '1',
 'content': "That's great! I'm glad you're able to relax and
   take some time for yourself. What are you up to today?"}]
    
chat.history

[parts {
  text: "Hello."
 }
 role: "user",
 parts {
  text: "Greetings! How may I assist you today?"
 }
 role: "assistant",
 parts {
  text: "Just chillin\'"
 }
 role: "user",
 parts {
  text: "That\'s great! I\'m glad to hear
  you\'re having a relaxing time.
  May I offer you any virtual entertainment
  or assistance? I can provide
  you with music recommendations, play
  games with you, or engage in a
  friendly conversation.\n\nAdditionally,
  I\'m capable of generating
  creative content, such as poems, stories,
  or even song lyrics.
  If you\'d like, I can surprise you with
  something unique.\n\nJust
  let me know what you\'re in the mood for,
  and I\'ll be happy to oblige."
 }
 role: "assistant"]
    

Chat: טמפרטורה

PaLM Gemini
# Setting temperature=1 usually produces more zany responses!
chat = palm.chat(messages="What should I eat for dinner tonight? List a few options", temperature=1)
chat.last

'Here are a few ideas ...
    
model = genai.GenerativeModel(model_name='gemini-pro')
chat = model.start_chat()

# Setting temperature=1 usually produces more zany responses!
response = chat.send_message(
    "What should I eat for dinner tonight? List a few options",
     generation_config={
     'temperature': 1.0
    })

print(response.text)

'1. Grilled Salmon with Roasted Vegetables: ...'
    

השלבים הבאים