Samouczek: wywoływanie funkcji za pomocą interfejsu Gemini API


Wywoływanie funkcji ułatwia uzyskiwanie uporządkowanych danych wyjściowych z modeli generatywnych. Następnie możesz użyć tych danych wyjściowych, aby wywoływać inne interfejsy API i zwracać odpowiednie dane odpowiedzi do modelu. Inaczej mówiąc, wywołania funkcji pomagają połączyć modele generatywne z systemami zewnętrznymi, aby generowane treści zawierały aktualne i dokładne informacje.

Modelom Gemini możesz podawać opisy funkcji. Są to funkcje, które piszesz w języku swojej aplikacji (nie należą one do Google Cloud Functions). Model może poprosić Cię o wywołanie funkcji i odesłanie wyniku, aby model mógł lepiej obsłużyć zapytanie.

Więcej informacji znajdziesz w wprowadzeniu do wywoływania funkcji.

Konfigurowanie projektu

Zanim wywołasz interfejs Gemini API, musisz skonfigurować projekt, który obejmuje skonfigurowanie klucza interfejsu API, dodanie pakietu SDK do zależności wydawcy i zainicjowanie modelu.

Konfigurowanie wywołania funkcji

W tym samouczku model będzie wchodzić w interakcje z hipotetycznym interfejsem API wymiany walut, który obsługuje te parametry:

Parametr Typ Wymagane Opis
currencyDate string, tak Data pobrania kursu wymiany dla
(musi zawsze mieć format RRRR-MM-DD lub wartość latest, jeśli nie określono przedziału czasu)
currencyFrom string, tak Waluta, z której chcesz przeliczyć
currencyTo string, nie Waluta do przeliczenia

Przykładowe żądanie do interfejsu API

{
 "currencyDate": "2024-04-17",
 "currencyFrom": "USD",
 "currencyTo": "SEK"
}

Przykładowa odpowiedź interfejsu API

{
 "base": "USD",
 "date": "2024-04-17",
 "rates": {"SEK": 0.091}
}

Krok 1. Utwórz funkcję, która wysyła żądanie do interfejsu API

Zacznij od utworzenia funkcji, która wysyła żądanie do interfejsu API.

Na potrzeby demonstracji w tym samouczku zamiast wysyłania rzeczywistego żądania do interfejsu API będziesz zwracać wartości zakodowane na stałe w tym samym formacie, w jakim jest zwrócony interfejs API.

Future<Map<String, Object?>> findExchangeRate(
 Map<String, Object?> arguments,
) async =>
  // This hypothetical API returns a JSON such as:
  // {"base":"USD","date":"2024-04-17","rates":{"SEK": 0.091}}
  {
   'date': arguments['currencyDate'],
   'base': arguments['currencyFrom'],
   'rates': <String, Object?>{arguments['currencyTo'] as String: 0.091}
  };

Krok 2. Utwórz deklarację funkcji

Utwórz deklarację funkcji, którą przekażesz do modelu generatywnego (następny krok tego samouczka).

W opisach funkcji i parametrów podaj jak najwięcej szczegółów. Model generatywny wykorzystuje te informacje do określenia, którą funkcję wybrać i jak podać wartości parametrów w jej wywołaniu.

final exchangeRateTool = FunctionDeclaration(
  'findExchangeRate',
  'Returns the exchange rate between currencies on given date.',
  Schema(SchemaType.object, properties: {
   'currencyDate': Schema(SchemaType.string,
     description: 'A date in YYYY-MM-DD format or '
       'the exact value "latest" if a time period is not specified.'),
   'currencyFrom': Schema(SchemaType.string,
     description: 'The currency code of the currency to convert from, '
       'such as "USD".'),
   'currencyTo': Schema(SchemaType.string,
     description: 'The currency code of the currency to convert to, '
       'such as "USD".')
  }, requiredProperties: [
   'currencyDate',
   'currencyFrom'
  ]));

Krok 3. Określ deklarację funkcji podczas inicjowania modelu

Podczas inicjowania modelu generatywnego określ deklarację funkcji, przekazując ją do parametru tools modelu:

final model = GenerativeModel(
 // Use a model that supports function calling, like a Gemini 1.5 model
 model: 'gemini-1.5-flash',
 apiKey: apiKey,

 // Specify the function declaration.
 tools: [
  Tool(functionDeclarations: [exchangeRateTool])
 ],
);

Krok 4. Wygeneruj wywołanie funkcji

Teraz możesz wywołać dla modelu zdefiniowaną funkcję.

Zalecanym sposobem korzystania z wywołań funkcji jest korzystanie z interfejsu czatu, ponieważ wywołania funkcji dobrze pasują do wieloetapowej struktury czatu.

final chat = model.startChat();
final prompt = 'How much is 50 US dollars worth in Swedish krona?';

// Send the message to the generative model.
var response = await chat.sendMessage(Content.text(prompt));

final functionCalls = response.functionCalls.toList();
// When the model response with a function call, invoke the function.
if (functionCalls.isNotEmpty) {
 final functionCall = functionCalls.first;
 final result = switch (functionCall.name) {
  // Forward arguments to the hypothetical API.
  'findExchangeRate' => await findExchangeRate(functionCall.args),
  // Throw an exception if the model attempted to call a function that was
  // not declared.
  _ => throw UnimplementedError(
    'Function not implemented: ${functionCall.name}')
 };
 // Send the response to the model so that it can use the result to generate
 // text for the user.
 response = await chat
   .sendMessage(Content.functionResponse(functionCall.name, result));
}
// When the model responds with non-null text content, print it.
if (response.text case final text?) {
 print(text);
}