Trenowanie klasyfikatora tekstu przy użyciu elementów osadzonych

Zobacz na ai.google.dev Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHubie

Przegląd

Z tego notatnika dowiesz się, jak korzystać z reprezentacji właściwościowych utworzonych przez interfejs Gemini API, aby wytrenować model, który może klasyfikować różne typy postów w grupach dyskusyjnych na podstawie tematu.

W tym samouczku wytrenujesz klasyfikator określający, do której klasy należy post w grupie dyskusyjnej.

Wymagania wstępne

Możesz uruchomić to krótkie wprowadzenie w Google Colab.

Aby wykonać to krótkie wprowadzenie we własnym środowisku programistycznym, upewnij się, że spełnia ono te wymagania:

 • Python 3.9 lub nowszy
 • Instalacja pakietu jupyter do uruchamiania notatnika.

Konfiguracja

Najpierw pobierz i zainstaluj bibliotekę Gemini API w języku Python.

pip install -U -q google.generativeai
import re
import tqdm
import keras
import numpy as np
import pandas as pd

import google.generativeai as genai

# Used to securely store your API key
from google.colab import userdata

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

from keras import layers
from matplotlib.ticker import MaxNLocator
from sklearn.datasets import fetch_20newsgroups
import sklearn.metrics as skmetrics

Wygeneruj klucz interfejsu API

Aby korzystać z interfejsu Gemini API, musisz najpierw uzyskać klucz interfejsu API. Jeśli nie masz jeszcze klucza, utwórz go jednym kliknięciem w Google AI Studio.

Uzyskiwanie klucza interfejsu API

W Colab dodaj klucz do menedżera obiektów tajnych w sekcji „🔑” w panelu po lewej stronie. Nadaj mu nazwę API_KEY.

Przekaż klucz interfejsu API do pakietu SDK. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Umieść klucz w zmiennej środowiskowej GOOGLE_API_KEY (pakiet SDK automatycznie go stamtąd zabierze).
 • Przekaż klucz do: genai.configure(api_key=...)
# Or use `os.getenv('API_KEY')` to fetch an environment variable.
API_KEY=userdata.get('API_KEY')

genai.configure(api_key=API_KEY)
for m in genai.list_models():
 if 'embedContent' in m.supported_generation_methods:
  print(m.name)
models/embedding-001
models/embedding-001

Zbiór danych

Zbiór danych tekstowych 20 grup dyskusyjnych zawiera 18 000 postów na 20 tematów w grupach dyskusyjnych,które są podzielone na zbiory treningowe i testowe. Podział między zbiorem danych treningowych i testowych jest oparty na wiadomościach opublikowanych przed określoną datą i po niej. W tym samouczku będziesz używać podzbiorów zbiorów danych do trenowania i testowania. Wstępnie przetworzysz dane i uporządkujesz je w ramki danych Pandas.

newsgroups_train = fetch_20newsgroups(subset='train')
newsgroups_test = fetch_20newsgroups(subset='test')

# View list of class names for dataset
newsgroups_train.target_names
['alt.atheism',
 'comp.graphics',
 'comp.os.ms-windows.misc',
 'comp.sys.ibm.pc.hardware',
 'comp.sys.mac.hardware',
 'comp.windows.x',
 'misc.forsale',
 'rec.autos',
 'rec.motorcycles',
 'rec.sport.baseball',
 'rec.sport.hockey',
 'sci.crypt',
 'sci.electronics',
 'sci.med',
 'sci.space',
 'soc.religion.christian',
 'talk.politics.guns',
 'talk.politics.mideast',
 'talk.politics.misc',
 'talk.religion.misc']

Oto przykład punktu danych ze zbioru treningowego.

idx = newsgroups_train.data[0].index('Lines')
print(newsgroups_train.data[0][idx:])
Lines: 15

 I was wondering if anyone out there could enlighten me on this car I saw
the other day. It was a 2-door sports car, looked to be from the late 60s/
early 70s. It was called a Bricklin. The doors were really small. In addition,
the front bumper was separate from the rest of the body. This is 
all I know. If anyone can tellme a model name, engine specs, years
of production, where this car is made, history, or whatever info you
have on this funky looking car, please e-mail.

Thanks,

- IL
  ---- brought to you by your neighborhood Lerxst ----

Teraz zaczniesz wstępnie przetwarzać dane na potrzeby tego samouczka. Usuń wszelkie informacje poufne, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz zbędne części tekstu, np. "From: " czy "\nSubject: ". Uporządkuj informacje w ramce danych Pandas, aby były bardziej czytelne.

def preprocess_newsgroup_data(newsgroup_dataset):
 # Apply functions to remove names, emails, and extraneous words from data points in newsgroups.data
 newsgroup_dataset.data = [re.sub(r'[\w\.-]+@[\w\.-]+', '', d) for d in newsgroup_dataset.data] # Remove email
 newsgroup_dataset.data = [re.sub(r"\([^()]*\)", "", d) for d in newsgroup_dataset.data] # Remove names
 newsgroup_dataset.data = [d.replace("From: ", "") for d in newsgroup_dataset.data] # Remove "From: "
 newsgroup_dataset.data = [d.replace("\nSubject: ", "") for d in newsgroup_dataset.data] # Remove "\nSubject: "

 # Cut off each text entry after 5,000 characters
 newsgroup_dataset.data = [d[0:5000] if len(d) > 5000 else d for d in newsgroup_dataset.data]

 # Put data points into dataframe
 df_processed = pd.DataFrame(newsgroup_dataset.data, columns=['Text'])
 df_processed['Label'] = newsgroup_dataset.target
 # Match label to target name index
 df_processed['Class Name'] = ''
 for idx, row in df_processed.iterrows():
  df_processed.at[idx, 'Class Name'] = newsgroup_dataset.target_names[row['Label']]

 return df_processed
# Apply preprocessing function to training and test datasets
df_train = preprocess_newsgroup_data(newsgroups_train)
df_test = preprocess_newsgroup_data(newsgroups_test)

df_train.head()

Następnie wykorzystasz 100 punktów danych w zbiorze danych treningowych i upuść kilka kategorii, które zostaną opisane w tym samouczku. Wybierz kategorie nauki do porównania.

def sample_data(df, num_samples, classes_to_keep):
 df = df.groupby('Label', as_index = False).apply(lambda x: x.sample(num_samples)).reset_index(drop=True)

 df = df[df['Class Name'].str.contains(classes_to_keep)]

 # Reset the encoding of the labels after sampling and dropping certain categories
 df['Class Name'] = df['Class Name'].astype('category')
 df['Encoded Label'] = df['Class Name'].cat.codes

 return df
TRAIN_NUM_SAMPLES = 100
TEST_NUM_SAMPLES = 25
CLASSES_TO_KEEP = 'sci' # Class name should contain 'sci' in it to keep science categories
df_train = sample_data(df_train, TRAIN_NUM_SAMPLES, CLASSES_TO_KEEP)
df_test = sample_data(df_test, TEST_NUM_SAMPLES, CLASSES_TO_KEEP)
df_train.value_counts('Class Name')
Class Name
sci.crypt     100
sci.electronics  100
sci.med      100
sci.space     100
dtype: int64
df_test.value_counts('Class Name')
Class Name
sci.crypt     25
sci.electronics  25
sci.med      25
sci.space     25
dtype: int64

Tworzenie wektorów dystrybucyjnych

W tej sekcji dowiesz się, jak generować wektory dystrybucyjne dla fragmentu tekstu za pomocą reprezentacji właściwościowych z interfejsu Gemini API. Więcej informacji o umieszczaniu na stronie znajdziesz w przewodniku po umieszczaniu.

Zmiany interfejsu API dotyczące umieszczania elementu Embeddings-001

W nowym modelu reprezentacji właściwościowych dostępny jest nowy parametr typu zadania i opcjonalny tytuł (prawidłowy tylko z parametrem load_type=RETRIEVAL_DOCUMENT).

Te nowe parametry mają zastosowanie tylko do najnowszych modeli reprezentacji właściwościowych.Typy zadań to:

Typ zadania Opis
RETRIEVAL_QUERY Określa, że podany tekst jest zapytaniem w ustawieniu wyszukiwania/pobierania.
RETRIEVAL_DOCUMENT Określa, że podany tekst jest dokumentem w ustawieniu wyszukiwania/pobierania.
SEMANTIC_SIMILARITY Określa podany tekst, który będzie używany do semantycznego podobieństwa tekstu (STS).
KLASYFIKACJA Określa, że do klasyfikacji będą używane wektory dystrybucyjne.
KLASTRY Określa, że wektory dystrybucyjne będą używane do grupowania.
from tqdm.auto import tqdm
tqdm.pandas()

from google.api_core import retry

def make_embed_text_fn(model):

 @retry.Retry(timeout=300.0)
 def embed_fn(text: str) -> list[float]:
  # Set the task_type to CLASSIFICATION.
  embedding = genai.embed_content(model=model,
                  content=text,
                  task_type="classification")
  return embedding['embedding']

 return embed_fn

def create_embeddings(model, df):
 df['Embeddings'] = df['Text'].progress_apply(make_embed_text_fn(model))
 return df
model = 'models/embedding-001'
df_train = create_embeddings(model, df_train)
df_test = create_embeddings(model, df_test)
0%|     | 0/400 [00:00<?, ?it/s]
0%|     | 0/100 [00:00<?, ?it/s]
df_train.head()

Utwórz prosty model klasyfikacji

Tutaj zdefiniujesz prosty model z 1 ukrytą warstwą i jednym wynikiem prawdopodobieństwa klasy. Podpowiedź odpowiada prawdopodobieństwu, że dany fragment tekstu należy do konkretnej klasy wiadomości. Podczas tworzenia modelu Keras automatycznie losuje punkty danych.

def build_classification_model(input_size: int, num_classes: int) -> keras.Model:
 inputs = x = keras.Input(input_size)
 x = layers.Dense(input_size, activation='relu')(x)
 x = layers.Dense(num_classes, activation='sigmoid')(x)
 return keras.Model(inputs=[inputs], outputs=x)
# Derive the embedding size from the first training element.
embedding_size = len(df_train['Embeddings'].iloc[0])

# Give your model a different name, as you have already used the variable name 'model'
classifier = build_classification_model(embedding_size, len(df_train['Class Name'].unique()))
classifier.summary()

classifier.compile(loss = keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
          optimizer = keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.001),
          metrics=['accuracy'])
Model: "model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 input_1 (InputLayer)    [(None, 768)]       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 768)        590592  
                                 
 dense_1 (Dense)       (None, 4)         3076   
                                 
=================================================================
Total params: 593668 (2.26 MB)
Trainable params: 593668 (2.26 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 Byte)
_________________________________________________________________
embedding_size
768

Wytrenuj model do klasyfikowania grup dyskusyjnych

Na koniec możesz wytrenować prosty model. Użyj małej liczby okresów, aby uniknąć nadmiernego dopasowania. Pierwsza epoka zajmuje znacznie więcej czasu niż pozostałe, ponieważ reprezentacje właściwości trzeba obliczyć tylko raz.

NUM_EPOCHS = 20
BATCH_SIZE = 32

# Split the x and y components of the train and validation subsets.
y_train = df_train['Encoded Label']
x_train = np.stack(df_train['Embeddings'])
y_val = df_test['Encoded Label']
x_val = np.stack(df_test['Embeddings'])

# Train the model for the desired number of epochs.
callback = keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='accuracy', patience=3)

history = classifier.fit(x=x_train,
             y=y_train,
             validation_data=(x_val, y_val),
             callbacks=[callback],
             batch_size=BATCH_SIZE,
             epochs=NUM_EPOCHS,)
Epoch 1/20
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/keras/src/backend.py:5729: UserWarning: "`sparse_categorical_crossentropy` received `from_logits=True`, but the `output` argument was produced by a Softmax activation and thus does not represent logits. Was this intended?
 output, from_logits = _get_logits(
13/13 [==============================] - 1s 30ms/step - loss: 1.2141 - accuracy: 0.6675 - val_loss: 0.9801 - val_accuracy: 0.8800
Epoch 2/20
13/13 [==============================] - 0s 12ms/step - loss: 0.7580 - accuracy: 0.9400 - val_loss: 0.6061 - val_accuracy: 0.9300
Epoch 3/20
13/13 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.4249 - accuracy: 0.9525 - val_loss: 0.3902 - val_accuracy: 0.9200
Epoch 4/20
13/13 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.2561 - accuracy: 0.9625 - val_loss: 0.2597 - val_accuracy: 0.9400
Epoch 5/20
13/13 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.1693 - accuracy: 0.9700 - val_loss: 0.2145 - val_accuracy: 0.9300
Epoch 6/20
13/13 [==============================] - 0s 13ms/step - loss: 0.1240 - accuracy: 0.9850 - val_loss: 0.1801 - val_accuracy: 0.9600
Epoch 7/20
13/13 [==============================] - 0s 21ms/step - loss: 0.0931 - accuracy: 0.9875 - val_loss: 0.1623 - val_accuracy: 0.9400
Epoch 8/20
13/13 [==============================] - 0s 16ms/step - loss: 0.0736 - accuracy: 0.9925 - val_loss: 0.1418 - val_accuracy: 0.9600
Epoch 9/20
13/13 [==============================] - 0s 20ms/step - loss: 0.0613 - accuracy: 0.9925 - val_loss: 0.1315 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 10/20
13/13 [==============================] - 0s 20ms/step - loss: 0.0479 - accuracy: 0.9975 - val_loss: 0.1235 - val_accuracy: 0.9600
Epoch 11/20
13/13 [==============================] - 0s 19ms/step - loss: 0.0399 - accuracy: 0.9975 - val_loss: 0.1219 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 12/20
13/13 [==============================] - 0s 21ms/step - loss: 0.0326 - accuracy: 0.9975 - val_loss: 0.1158 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 13/20
13/13 [==============================] - 0s 19ms/step - loss: 0.0263 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1127 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 14/20
13/13 [==============================] - 0s 17ms/step - loss: 0.0229 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1123 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 15/20
13/13 [==============================] - 0s 20ms/step - loss: 0.0195 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1063 - val_accuracy: 0.9700
Epoch 16/20
13/13 [==============================] - 0s 17ms/step - loss: 0.0172 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1070 - val_accuracy: 0.9700

Ocena skuteczności modelu

Aby uzyskać informacje o utracie i dokładności testowego zbioru danych, użyj Keras Model.evaluate.

classifier.evaluate(x=x_val, y=y_val, return_dict=True)
4/4 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 0.1070 - accuracy: 0.9700
{'loss': 0.10700511932373047, 'accuracy': 0.9700000286102295}

Jednym ze sposobów oceny skuteczności modelu jest wizualizacja skuteczności jego klasyfikatora. Użyj usługi plot_history, aby zobaczyć straty i trendy dokładności w okresach.

def plot_history(history):
 """
  Plotting training and validation learning curves.

  Args:
   history: model history with all the metric measures
 """
 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1,2)
 fig.set_size_inches(20, 8)

 # Plot loss
 ax1.set_title('Loss')
 ax1.plot(history.history['loss'], label = 'train')
 ax1.plot(history.history['val_loss'], label = 'test')
 ax1.set_ylabel('Loss')

 ax1.set_xlabel('Epoch')
 ax1.legend(['Train', 'Validation'])

 # Plot accuracy
 ax2.set_title('Accuracy')
 ax2.plot(history.history['accuracy'], label = 'train')
 ax2.plot(history.history['val_accuracy'], label = 'test')
 ax2.set_ylabel('Accuracy')
 ax2.set_xlabel('Epoch')
 ax2.legend(['Train', 'Validation'])

 plt.show()

plot_history(history)

png

Innym sposobem sprawdzenia skuteczności modelu, oprócz pomiaru strat i dokładności, jest użycie tablicy pomyłek. Tablica pomyłek pozwala ocenić wydajność modelu klasyfikacji poza poziomem dokładności. Możesz sprawdzić, jak nieprawidłowo klasyfikowane są punkty. Aby utworzyć tablicę pomyłek w przypadku tego problemu z klasyfikacją wieloklasową, pobierz wartości rzeczywiste ze zbioru testowego i prognozowane wartości.

Zacznij od wygenerowania prognozowanej klasy dla każdego przykładu w zbiorze weryfikacji za pomocą funkcji Model.predict().

y_hat = classifier.predict(x=x_val)
y_hat = np.argmax(y_hat, axis=1)
4/4 [==============================] - 0s 4ms/step
labels_dict = dict(zip(df_test['Class Name'], df_test['Encoded Label']))
labels_dict
{'sci.crypt': 0, 'sci.electronics': 1, 'sci.med': 2, 'sci.space': 3}
cm = skmetrics.confusion_matrix(y_val, y_hat)
disp = skmetrics.ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm,
               display_labels=labels_dict.keys())
disp.plot(xticks_rotation='vertical')
plt.title('Confusion matrix for newsgroup test dataset');
plt.grid(False)

png

Dalsze kroki

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z reprezentacji właściwościowych, zobacz te samouczki: