Doplňkové smluvní podmínky pro Gemini API

Platné od 14. května 2024

Pokud chcete používat Gemini API, Google AI Studio a ostatní služby Google pro vývojáře, které odkazují na tyto smluvní podmínky (souhrnně označované jako API nebo služby), musíte potvrdit svůj souhlas (1) se smluvními podmínkami pro rozhraní Google API (označované jako podmínky API) i s (2) těmito doplňkovými podmínkami pro Gemini API (označované jako doplňkové podmínky). Pojmy, které nejsou definovány v těchto doplňkových podmínkách, jsou uvedeny v podmínkách API.

Požadavky na věk

Pokud chcete tato rozhraní API používat, musí vám být alespoň 18 let. Služby nelze používat ani v případě, že budou součástí webu, aplikace nebo jiné služby (souhrnně je označujeme jako klienti API), které jsou určeny pro osoby mladší 18 let nebo je pravděpodobné, že je budou osoby mladší 18 let používat.

Omezení využití

Klienty API můžete využívat k produkci, ale společnost Google může uplatnit limit sazeb. K produkci nelze využívat žádné služby označené jako „Náhled“.

Ke službám můžete přistupovat (a zpřístupňovat klienty API uživatelům) pouze v podporovaných regionech. Při zpřístupňování klientů API uživatelům v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku nebo Spojeném království můžete využívat pouze placené služby.

Služby nelze využívat k vývoji modelů, které jsou v konkurenčním vztahu ke službám (např. Gemini API nebo Google AI Studio). Není také povoleno pokoušet se extrahovat nebo replikovat modely, na kterých služby fungují (například důležitost parametrů).

Je nutné dodržovat jak zásady uvedené v sekci Zákazy API těchto podmínek API, tak i podmínky uvedené v dokumentu Zásady zakázaného používání, který uvádí podrobné informace o vhodném jednání při používání služeb.

Služby obsahují speciální bezpečnostní prvky, které blokují škodlivý obsah, například obsah, který porušuje Zásady zakázaného používání. Je zakázáno pokoušet se tyto ochranné prvky prolomit nebo obcházet nebo používat obsah, který porušuje podmínky API nebo tyto doplňkové podmínky. Úroveň bezpečnostních nastavení lze snížit pouze v případě, že je to pro váš případ použití nezbytné a vhodné. U aplikací s nižší úrovní nastavení bezpečnosti může být požadována kontrola a schválení ze strany společnosti Google.

Služby nelze využívat v klinické praxi, k poskytování zdravotních doporučení ani jiným způsobem, který vyžaduje dohled nebo schválení regulačním úřadem pro zdravotnické prostředky.

Používání generovaného obsahu

Některé z našich služeb umožňují vytvářet originální obsah. Společnost Google si vlastnictví takového obsahu nenárokuje. Berete na vědomí, že Google může vygenerovat stejný nebo podobný obsah i pro jiné uživatele a že si na to vyhrazuje všechna práva.

Jak je uvedeno v podmínkách API, při používání generovaného obsahu se zavazujete dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy, což může zahrnovat i povinnost uvedení zdroje pro uživatele, pokud je vráceno v rámci volání API. Pečlivě zvažujte, jestli se můžete na vygenerovaný obsah spolehnout, a kontrolujte i kód. Za to, jak generovaný obsah užíváte, nesete plnou odpovědnost, která se vztahuje i na to, jak bude tento obsah využívat každý, s kým ho budete sdílet.

Podmínky uvedené v této sekci Placené služby se vztahují výhradně na vaše používání zpoplatněných služeb (označované jako Placené služby). Nevztahují se na používání služeb, jejichž používání není zpoplatněno, jako jsou přímé interakce se službou Google AI Studio nebo neplacená kvóta v Gemini API (dále jako Neplacené služby). Pokud je stejná služba nabízena jak za poplatek, tak bez něj (například neplacená kvóta v Gemini API, pokud u daného přidruženého projektu nemáte v účtu fakturace služby Cloud zapnutou fakturaci), bude považována za placenou v případě, že vám za ni bude účtován poplatek. Jestliže vám poplatek účtován nebude, bude tato služba považována za neplacenou.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku nebo Spojeném království, podmínky pro Placené služby se vztahují na všechny služby, včetně AI Studia, i přesto, že je AI Studio poskytováno bez dalších poplatků. V rámci Placených služeb má pojem „Google“ uvedený v těchto podmínkách význam definovaný zde.

Platební podmínky

Fakturace a platby za placené služby probíhají prostřednictvím fakturace služby Cloud na platformě Google Cloud Platform.

Sekce 2 (Platební podmínky) a sekce 14 (Různé) smluvních podmínek služby Google Cloud Platform se vztahují na platby, fakturaci, účtování, spory ohledně plateb a související problémy. Podmínky uvedené zde se pak vztahují na používání placených služeb. Tyto podmínky se nevztahují na vaše přímé používání služeb Google Cloud Platform (ani těch, které nejsou uvedeny v souhrnu služeb Google Cloud Platform).

Poplatky (podle definice ve smluvních podmínkách služby Google Cloud Platform) za placené služby jsou uvedeny na stránce ceny. Google může uvedené ceny průběžně měnit. Změna vstoupí v platnost 30 dní po zveřejnění, pokud není uvedeno jinak. V případě nové placené služby vstupuje cena v platnost okamžitě, pokud není uvedeno jinak. Jestliže pokračujete v používání placených služeb, vyjadřujete tím svůj souhlas s uvedenými změnami.

Využívání údajů u placených služeb

Pokud používáte placené služby, Google nepoužívá vaše pokyny (včetně souvisejících systémových pokynů, obsahu uloženého v mezipaměti a souborů, jako jsou obrázky, videa nebo dokumenty) ani odpovědi ke zlepšování našich produktů a vaše pokyny a odpovědi zpracovává v souladu s dodatkem ohledně zpracování údajů u služeb, kde je Google zpracovatelem údajů. Tyto údaje mohou být ukládané přechodně nebo do mezipaměti v libovolné zemi, kde Google nebo jeho zástupci provozují zařízení.

Další údaje, které při poskytování placených služeb shromažďujeme, například údaje a nastavení účtu, historii fakturace, přímou komunikaci a zpětnou vazbu a podrobnosti o využití (například informace o využití, jako je počet tokenů na pokyn a odpověď, provozní stav, aktivace bezpečnostních filtrů, chyby softwaru a zprávy o selhání, podrobnosti ověření, metriky kvality a výkonu a další technické informace nezbytné pro to, aby Google mohl provozovat a provádět údržbu služeb, což může zahrnovat například identifikátory zařízení, identifikátory ze souborů cookie a tokenů nebo IP adresy), se i nadále řídí podmínkami ochrany údajů mezi správci Google a zásadami ochrany soukromí Google, které jsou dostupné prostřednictvím odkazu v podmínkách API.

Využití údajů u neplacených služeb

Podmínky uvedené v této sekci se vztahují výhradně na vaše používání neplacených služeb.

Licence, kterou společnosti Google udělujete v souladu se sekcí Poskytování obsahu podmínek API, se vztahují (v rozsahu požadovaném právními předpisy vztahujícími se na naše využívání) na veškerý obsah (např. na pokyny včetně souvisejících systémových pokynů, obsah uložený v mezipaměti a soubory, jako jsou obrázky, videa nebo dokumenty), který do služeb poskytnete, a také na všechny vygenerované odpovědi. Google tyto údaje využívá (v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí) k poskytování, zlepšování a vývoji produktů a služeb Google a technologií strojového učení, včetně podnikových funkcí, produktů a služeb Google.

Za účelem zvyšování kvality a zdokonalování našich služeb mohou vaše vstupy a výstupy rozhraní API číst, opatřovat poznámkami a zpracovávat naši správci. V rámci tohoto procesu společnost Google chrání vaše soukromí. Uvedené údaje jsou například odpojena od vašeho účtu Google, klíče rozhraní API i cloudového projektu a teprve poté si je mohou správci zobrazit nebo je opatřit poznámkami. Do neplacených služeb neodesílejte citlivé, důvěrné ani osobní informace.

K uvedenému účelu Google využívá pouze obsah, který importujete nebo nahrajete do naší funkce ladění modelu. Obsah sloužící k vyladění může být uchováván v souvislosti s vašimi vyladěnými modely, aby bylo v případě úpravy podporovaných modelů možné provést opakované vyladění. Když vyladěný model smažete, smaže se i související obsah sloužící k vyladění.

Odmítnutí odpovědnosti

Služby zahrnují experimentální technologii a může se stát, že poskytnou i nepřesný nebo urážlivý obsah, který nereprezentuje názory společnosti Google.

Než se rozhodnete na obsah poskytovaný službami spoléhat, publikovat ho nebo ho jinak využívat, dobře si to rozmyslete.

V případě lékařských, právních, finančních ani jiných odborných rad na tyto služby nespoléhejte. Veškerý poskytnutý obsah na uvedená témata slouží pouze k informativním účelům a nemůže nahrazovat radu odborného profesionála. Poskytnutý obsah nemůže sloužit jako lékařská péče nebo diagnóza.