Πρόσθετοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Gemini API

Έναρξη ισχύος στις 14 Μαΐου 2024

Για τη χρήση του Gemini API, του Google AI Studio και των άλλων υπηρεσιών της Google για προγραμματιστές που παραπέμπουν σε αυτούς τους όρους (συλλογικά, τα "API" ή οι "Υπηρεσίες"), πρέπει να αποδεχτείτε (1) τους Όρους Χρήσης Υπηρεσιών των API της Google (οι "Όροι API") και (2) τους παρόντες Πρόσθετους Όρους Υπηρεσιών για το Gemini API (οι "Πρόσθετοι Όροι"). Οι όροι που δεν προσδιορίζονται στους παρόντες Πρόσθετους Όρους έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στους Όρους API.

Απαιτήσεις ηλικίας

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τα API. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως μέρος ενός ιστοτόπου, μιας εφαρμογής ή μιας άλλης υπηρεσίας (συλλογικά, οι "Πελάτες API") που απευθύνονται σε ή είναι πιθανό να είναι προσβάσιμες από άτομα κάτω των 18 ετών.

Περιορισμοί χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Πελάτες API για παραγωγική χρήση, αλλά η Google έχει τη δυνατότητα επιβολής ορίων χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες προσδιορίζονται ως "Προεπισκόπηση" για παραγωγική χρήση.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες (ή να διαθέτετε τους Πελάτες API σε χρήστες) μόνο εντός μιας διαθέσιμης περιοχής. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο Υπηρεσίες επί πληρωμή όταν διαθέτετε τους Πελάτες API σε χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την ανάπτυξη μοντέλων που είναι ανταγωνιστικά προς τις Υπηρεσίες (π.χ. το Gemini API ή το Google AI Studio). Δεν επιτρέπεται επίσης να επιχειρήσετε την εξαγωγή ή την αναπαραγωγή των υποκείμενων μοντέλων (π.χ. σταθμίσεις παραμέτρων).

Εκτός από την ενότητα "Απαγορεύσεις API" στους Όρους API, πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική Απαγορευμένης Χρήσης, που παρέχει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την ορθή συμπεριφορά κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν λειτουργίες ασφάλειας που αποκλείουν το επιβλαβές περιεχόμενο, όπως το περιεχόμενο που παραβαίνει την Πολιτική Απαγορευμένης Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να παρακάμψετε αυτά τα μέτρα προστασίας ή να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που παραβαίνει τους Όρους API ή τους παρόντες Πρόσθετους Όρους. Θα χαμηλώνετε το επίπεδο των ρυθμίσεων ασφάλειας μόνο αν είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την δική σας περίπτωση χρήσης. Οι εφαρμογές με λιγότερο περιοριστικές ρυθμίσεις ασφάλειας μπορεί να τεθούν υπό αξιολόγηση και έγκριση από την Google.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών στην άσκηση κλινικού έργου, την παροχή ιατρικών συμβουλών ή με οποιονδήποτε τρόπο τελεί υπό την εποπτεία ή απαιτεί την άδεια ή έγκριση μιας ρυθμιστικής αρχής για ιατρικές συσκευές.

Χρήση δημιουργούμενου περιεχομένου

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να δημιουργείτε πρωτότυπο περιεχόμενο. H Google δεν πρόκειται να εγείρει αξιώσεις ιδιοκτησίας επί του εν λόγω περιεχομένου. Αναγνωρίζετε ότι η Google μπορεί να δημιουργήσει το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο για άλλους και ότι διατηρούμε κάθε δικαίωμα να πράξουμε αναλόγως.

Όπως απαιτείται από τους Όρους API, θα συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση του δημιουργούμενου περιεχομένου, γεγονός που μπορεί να απαιτεί την αναφορά στους χρήστες όταν το περιεχόμενο επιστρέφεται στο πλαίσιο μιας κλήσης API. Χρησιμοποιήστε την κρίση σας προτού βασιστείτε στο δημιουργούμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα. Έχετε την ευθύνη για την από μέρους σας χρήση του παραγόμενου περιεχομένου καθώς και για τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου από οποιονδήποτε το κοινοποιείτε.

Οι όροι στην παρούσα ενότητα "Υπηρεσίες επί πληρωμή" ισχύουν αποκλειστικά για την από μέρους σας χρήση Υπηρεσιών επί πληρωμή (οι "Υπηρεσίες επί πληρωμή"), σε αντίθεση με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες προσφέρονται χωρίς χρέωση, όπως οι άμεσες αλληλεπιδράσεις με το Google AI Studio ή το όριο χωρίς πληρωμή στο Gemini API ("Υπηρεσίες χωρίς πληρωμή"). Στις περιπτώσεις όπου η ίδια προσφορά είναι διαθέσιμη τόσο έναντι αμοιβής όσο και χωρίς χρέωση (π.χ. το όριο χωρίς πληρωμή στο Gemini API, εκτός αν το σχετικό προς αυτό έργο σας έχει ενεργοποιημένη χρέωση βάσει του λογαριασμού σας στη Χρέωση cloud), η προσφορά θεωρείται ως Υπηρεσία επί πληρωμή όταν χρεώνεστε για αυτήν και ως Υπηρεσία χωρίς πληρωμή όταν δεν χρεώνεστε.

Αν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ισχύοντες όροι για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του AI Studio, παρόλο που προσφέρεται χωρίς κόστος. Για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή, η "Google", όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους, έχει τη σημασία που ορίζεται εδώ.

Όροι πληρωμής

Ο χειρισμός των χρεώσεων και των πληρωμών για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή γίνεται μέσω της Χρέωσης cloud στο Google Cloud Platform.

Ως εκ τούτου, η Ενότητα 2 (Όροι πληρωμής) και η Ενότητα 14 (Διάφορα) των Όρων Παροχής Υπηρεσιών του Google Cloud Platform διέπουν τις πληρωμές, την τιμολόγηση, τις χρεώσεις, τις αμφισβητήσεις πληρωμών και τα σχετικά ζητήματα, ενώ οι παρόντες Όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών επί πληρωμή. Οι παρόντες Όροι δεν διέπουν την από μέρους σας απευθείας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας Google Cloud Platform (συμπεριλαμβανομένων όσων περιλαμβάνονται στη Σύνοψη Υπηρεσιών Google Cloud Platform).

Οι "Αμοιβές" (όπως ο όρος χρησιμοποιείται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Cloud Platform) για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή είναι αυτές που ορίζονται στη σελίδα λίστας τιμών . Η Google μπορεί να κάνει περιστασιακά αλλαγές σε αυτή τη λίστα τιμών, οι οποίες τίθενται σε ισχύ 30 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (ή στην περίπτωση νέων Υπηρεσιών επί πληρωμή, οπότε οι τιμές ισχύουν άμεσα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά). Η συνέχιση από μέρους σας της χρήσης των Υπηρεσιών επί πληρωμή αποτελεί αποδοχή από μέρους σας των εν λόγω αλλαγών.

Χρήση δεδομένων για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες επί πληρωμή, η Google δεν χρησιμοποιεί τις οδηγίες σας (συμπεριλαμβανομένων των συσχετισμένων εντολών συστήματος, του αποθηκευμένου στην κρυφή μνήμη περιεχομένου και των αρχείων, όπως εικόνες, βίντεο ή έγγραφα) ή τις απαντήσεις για τη βελτίωση των προϊόντων μας, και θα επεξεργάζεται τις οδηγίες σας και τις απαντήσεις σύμφωνα με την Προσθήκη περί Επεξεργασίας Δεδομένων για Προϊόντα για τα οποία η Google είναι η Εκτελούσα την Επεξεργασία Δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη ή να αποθηκεύονται προσωρινά σε οποιαδήποτε χώρα η Google ή οι εκπρόσωποί της διατηρούν εγκαταστάσεις.

Άλλα δεδομένα που συλλέγουμε κατά την παροχή των Υπηρεσιών επί πληρωμή σε εσάς, όπως οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις λογαριασμού, το ιστορικό χρεώσεων, οι άμεσες επικοινωνίες και τα σχόλια, και οι λεπτομέρειες χρήσης (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, συμπεριλαμβανομένων του πλήθους διακριτικών ανά οδηγία και απάντηση, της κατάστασης λειτουργίας, των εναυσμάτων φίλτρων ασφάλειας, των σφαλμάτων λογισμικού και των αναφορών σφαλμάτων, των λεπτομερειών ελέγχου ταυτότητας, των μετρήσεων ποιότητας και απόδοσης, και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των Υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν αναγνωριστικά συσκευών, αναγνωριστικά από cookie ή διακριτικά, και διευθύνσεις IP) συνεχίζουν να διέπονται από τους Όρους προστασίας δεδομένων για υπεύθυνο επεξεργασίας - υπεύθυνο επεξεργασίας Google και την Πολιτική απορρήτου της Google στην οποία παραπέμπουν οι Όροι API.

Χρήση δεδομένων για Υπηρεσίες χωρίς πληρωμή

Οι όροι στην παρούσα ενότητα ισχύουν αποκλειστικά για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών χωρίς πληρωμή.

Η άδεια που εκχωρείτε στην Google, σύμφωνα με την ενότητα "Υποβολή περιεχομένου" των Όρων API, επεκτείνεται επίσης, στον βαθμό που απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την από μέρους μας χρήση, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (π.χ. οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των συσχετισμένων εντολών συστήματος, του αποθηκευμένου στην κρυφή μνήμη περιεχομένου και των αρχείων, όπως εικόνες, βίντεο ή έγγραφα) υποβάλλετε στις Υπηρεσίες και σε οποιεσδήποτε δημιουργούμενες απαντήσεις. Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την [Πολιτική απορρήτου] μας (https://policies.google.com/privacy), προκειμένου να παρέχει, να βελτιώνει και να αναπτύσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καθώς και τις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης της Google, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών της Google.

Για την παροχή βοήθειας σε ζητήματα ποιότητας και τη βελτίωση των προϊόντων μας, αναθεωρητές μπορεί να διαβάζουν, να σχολιάζουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα εισόδου και εξόδου σας στο API. Η Google λαμβάνει μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται η αποσύνδεση των εν λόγω δεδομένων από τον Λογαριασμό σας Google, το κλειδί API και το έργο cloud, πριν οι αναθεωρητές δουν ή σχολιάσουν τα δεδομένα. Μην υποβάλλετε ευαίσθητα δεδομένα, εμπιστευτικές πληροφορίες ή προσωπικά στοιχεία στις Υπηρεσίες χωρίς πληρωμή.

Η Google χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που εισάγετε ή ανεβάζετε στη λειτουργία λεπτομερούς ρύθμισης μοντέλων μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Το περιεχόμενο λεπτομερούς ρύθμισης μπορεί να διατηρηθεί σε σχέση με τα λεπτομερώς ρυθμισμένα μοντέλα με σκοπό την επαναρρύθμιση σε περίπτωση αλλαγής των υποστηριζόμενων μοντέλων. Όταν διαγράψετε ένα λεπτομερώς ρυθμισμένο μοντέλο, διαγράφεται επίσης το σχετικό περιεχόμενο λεπτομερούς ρύθμισης.

Δηλώσεις αποποίησης

Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνολογίες σε πειραματικό στάδιο και μπορεί ορισμένες φορές να παρέχουν ανακριβές ή προσβλητικό περιεχόμενο που δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Google.

Χρησιμοποιήστε την κρίση σας πριν βασιστείτε, δημοσιεύσετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο που παρέχεται από τις Υπηρεσίες.

Μην βασίζεστε στις Υπηρεσίες για λήψη ιατρικών, νομικών, οικονομικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών. Οποιοδήποτε περιεχόμενο σε σχέση με τα εν λόγω θέματα παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης μόνο και δεν αποτελεί υποκατάστατο συμβουλών ενός πιστοποιημένου επαγγελματία. Το περιεχόμενο δεν αποτελεί ιατρική διάγνωση ή θεραπεία.