Aanvullende Servicevoorwaarden voor de Gemini API

Ingangsdatum: 14 mei 2024

Om gebruik te kunnen maken van de Gemini API, Google AI Studio en de andere Google-ontwikkelaarsservices waarin wordt verwezen naar deze voorwaarden (gezamenlijk, de 'API's' of 'Services'), moet u akkoord gaan met (1) de Servicevoorwaarden voor Google API's (de 'API-voorwaarden') en (2) deze Aanvullende Servicevoorwaarden voor de Gemini API (de 'Aanvullende Voorwaarden'). Termen die niet gedefinieerd zijn in deze Aanvullende Voorwaarden hebben de betekenis zoals vermeld in de API-voorwaarden.

Minimumleeftijd

U moet 18 jaar of ouder zijn om de API's te gebruiken. U mag ook geen gebruik maken van de Services als onderdeel van een website, app of andere service (gezamenlijk, 'API-clients') die gericht is op of waarschijnlijk toegankelijk is voor personen jonger dan 18 jaar.

Gebruiksbeperkingen

U mag API-clients gebruiken voor productietoepassingen, maar Google kan rate limiting afdwingen. U mag Services die aangemerkt zijn als 'Preview' niet gebruiken voor productietoepassingen.

U heeft alleen toegang tot de Services (of u mag API-clients alleen beschikbaar maken voor gebruikers) binnen een beschikbare regio. U mag Betaalde Services alleen gebruiken als u API-clients beschikbaar maakt voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

U mag de Services niet gebruiken voor de ontwikkeling van modellen die concurreren met de Services (bijv. de Gemini API of Google AI Studio). Het is evenmin toegestaan om de onderliggende modellen te extraheren of te reproduceren (bijv. parametergewicht).

In aanvulling op het artikel 'API-verboden' in de API-voorwaarden, moet u voldoen aan ons Beleid tegen verboden gebruik, dat meer details bevat over passend gedrag bij het gebruik van de Services.

De Services bevatten beveiligingsfuncties om schadelijke content te blokkeren. Dit is bijvoorbeeld content die in strijd is met ons Beleid tegen verboden gebruik. Het is niet toegestaan om deze beschermende maatregelen te omzeilen of om content te gebruiken die in strijd is met de API-voorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden. U mag de veiligheidsinstellingen alleen verlagen als dat noodzakelijk en passend is voor uw use case. Apps met minder beperkende veiligheidsinstellingen kunnen door Google worden beoordeeld en hebben mogelijk goedkeuring van Google nodig.

U mag de Services niet gebruiken in klinische toepassingen, om medisch advies te verstrekken of op enige wijze die valt onder het toezicht van of waarvoor de toestemming of goedkeuring nodig is van een regelgevende instantie voor medische apparaten.

Gebruik van gegenereerde content

Met sommige van onze Services kunt u originele content genereren. Google zal geen eigendomsrechten over deze content claimen. U erkent dat Google dezelfde of soortgelijke content kan genereren voor anderen en we behouden ons alle rechten voor om dat te doen.

Zoals wordt vereist in de API-voorwaarden, voldoet u aan alle toepasselijke wetgeving bij het gebruik van gegenereerde content, waarbij het nodig kan zijn om een toeschrijving te verstrekken aan uw gebruikers wanneer deze content wordt opgevraagd als onderdeel van een API-aanroep. Wees voorzichtig bij het vertrouwen op gegenereerde content, waaronder code. U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van gegenereerde content en voor het gebruik van die content door iedereen met wie u deze content deelt.

De termen in dit artikel 'Betaalde Services' zijn alleen van toepassing op uw gebruik van betaalde services ('Betaalde Services'), en niet op Services die kosteloos worden aangeboden, zoals rechtstreekse interacties met Google AI Studio of onbetaalde quota in de Gemini API ('Onbetaalde Services'). Wanneer hetzelfde aanbod zowel kosteloos als tegen betaling beschikbaar is (bijv. onbetaalde quota in de Gemini API, tenzij uw gekoppelde project gebruikmaakt van facturering overeenkomstig uw Cloud-factureringsaccount), wordt dit beschouwd als een Betaalde Service wanneer hiervoor kosten in rekening worden gebracht en als een Onbetaalde Service als er geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, zijn de voorwaarden die gelden voor Betaalde Services van toepassing op alle Services, en dus ook op AI Studio, ook al wordt dit kosteloos aangeboden. Voor wat betreft Betaalde Services heeft 'Google', zoals deze term wordt gebruikt in deze Voorwaarden, de betekenis zoals hier gegeven.

Betalingsvoorwaarden

De facturering van en betalingen voor Betaalde Services worden verwerkt door Cloud-facturering op het Google Cloud Platform.

Als zodanig zijn Artikel 2 (Betalingsvoorwaarden) en Artikel 14 (Overig) van de Servicevoorwaarden voor Google Cloud Platform van toepassing op betalingen, facturering, betalingsgeschillen en aanverwante kwesties, terwijl deze Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Betaalde Services. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op uw rechtstreekse gebruik van een Google Cloud Platform-service (waaronder de services zoals vermeld in het Servicesoverzicht van Google Cloud Platform).

De 'Tarieven' (zoals gebruikt in de Servicevoorwaarden voor Google Cloud Platform) voor Betaalde Services zijn te vinden op onze pagina met prijzen. Google kan deze prijzen van tijd tot tijd wijzigen, met ingang van 30 dagen na het publiceren ervan, tenzij anders is vermeld (of in geval van nieuwe Betaalde Services, waarbij de prijzen onmiddellijk van kracht worden, tenzij anders is vermeld). Als u de Betaalde Services blijft gebruiken, vormt dat uw toestemming voor deze wijzigingen.

Gebruik van gegevens voor Betaalde Services

Wanneer u gebruikmaakt van Betaalde Services, gebruikt Google uw prompts (waaronder bijbehorende systeeminstructies, gecachete content en bestanden, zoals afbeeldingen, video's of documenten) of reacties niet om onze producten te verbeteren, en wij verwerken uw prompts en reacties in overeenstemming met het Addendum inzake gegevensverwerking voor producten waarbij Google een gegevensverwerker is. Deze gegevens kunnen tijdelijk worden opgeslagen of gecachet in een land waarin Google of hun medewerkers faciliteiten onderhouden.

Op andere gegevens die we verzamelen bij het verstrekken van de Betaalde Services aan u, zoals accountgegevens en -instellingen, factureringsgeschiedenis, rechtstreekse communicatie en feedback, en gebruiksgegevens (zoals informatie over het gebruik, waaronder het aantal tokens per prompt en reactie, operationele status, triggers voor het beveiligingsfilter, softwarefouten en crashrapporten, verificatiegegevens, kwaliteits- en prestatiegegevens, en andere technische details die Google nodig heeft om de Services uit te voeren en te onderhouden, waaronder mogelijk ook apparaat-ID's, ID's van cookies of tokens en IP-adressen) blijven de Voorwaarden van Google voor de gegevensbescherming door verwerkingsverantwoordelijken en het Privacybeleid van Google van toepassing, zoals daarnaar wordt verwezen in de API-voorwaarden.

Gebruik van gegevens voor Onbetaalde Services

De voorwaarden in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van Onbetaalde Services.

De licentie die u aan Google verleent op grond van het artikel 'Indienen van Content' in de API-voorwaarden, is tevens van toepassing, voor zover dat is vereist op grond van de toepasselijke wetgeving voor ons gebruik, op content (zoals prompts, waaronder bijbehorende systeeminstructies, gecachete content en bestanden, zoals afbeeldingen, video's of documenten) die u indient bij de Services en op alle gegenereerde reacties. Google gebruikt deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid voor het aanbieden, verbeteren en ontwikkelen van Google-producten en -services en machinelearning-technologie, waaronder de Google Enterprise-functies, ‑producten en ‑services.

Reviewers kunnen uw API-input en -output lezen, registreren en verwerken om de kwaliteit en onze producten te verbeteren. Google neemt maatregelen om uw privacy te beschermen als onderdeel van dit proces. Dit omvat onder meer het loskoppelen van deze gegevens van uw Google-account, API-sleutel en Cloud-project voordat reviewers deze bekijken of annoteren. Dien geen gevoelige, vertrouwelijke of persoonlijke gegevens in bij de Onbetaalde Services.

Google gebruikt alleen content die u importeert in of uploadt naar de afstemfunctie voor modellen voor dat uitdrukkelijke doel. Content bedoeld voor afstemming kan worden bewaard in verband met uw afgestemde modellen om deze opnieuw af te stemmen als de ondersteunde modellen wijzigen. Als u een afgestemd model verwijdert, wordt de bijbehorende voor afstemming bedoelde content ook verwijderd.

Disclaimers

De Services omvatten onder meer experimentele technologie en kunnen soms onjuiste of aanstootgevende content verstrekken die niet de mening van Google vertegenwoordigt.

Wees voorzichtig bij het vertrouwen op, publiceren van of anderszins gebruiken van content die door de Services wordt gegenereerd.

Vertrouw niet op de Services voor medisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies. Content in verband met deze onderwerpen wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen vervanging van advies door gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. Uit de content kan geen medische behandeling of diagnose worden afgeleid.