Di chuyển từ API PaLM sang API Gemini

Hướng dẫn này cho biết cách di chuyển mã Python từ API PaLM sang API Gemini. Bạn có thể tạo cả tin nhắn văn bản và cuộc trò chuyện nhiều lượt (cuộc trò chuyện) với Gemini, nhưng hãy nhớ kiểm tra các câu trả lời của bạn vì chúng có thể khác với kết quả của PaLM.

Tóm tắt những điểm khác biệt về API

 1. Tên phương thức đã thay đổi. Thay vì có các phương thức riêng biệt để tạo văn bản và cuộc trò chuyện, chỉ có một phương thức generate_content có thể thực hiện cả hai.
 2. Chat có một phương thức trợ giúp start_chat giúp việc trò chuyện trở nên đơn giản hơn.
 3. Thay vì các hàm độc lập, API mới là phương thức của lớp GenerativeModel.
 4. Cấu trúc phản hồi đầu ra đã thay đổi.
 5. Đã thay đổi danh mục chế độ cài đặt an toàn. Tham khảo hướng dẫn về chế độ cài đặt an toàn để biết thông tin chi tiết.

Tạo văn bản: Cơ bản

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

response = palm.generate_text(
  prompt="The opposite of hot is")
print(response.result) # 'cold.'
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')

response = model.generate_content(
     'The opposite of hot is')
print(response.text)
  # The opposite of hot is cold.'
    

Tạo văn bản: Tham số không bắt buộc

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

prompt = """
You are an expert at solving word
problems.

Solve the following problem:

I have three houses, each with three
cats. Each cat owns 4 mittens, and a hat.
Each mitten was knit from 7m of yarn,
each hat from 4m. How much yarn was
needed to make all the items?

Think about it step by step, and show
your work.
"""

completion = palm.generate_text(
  model=model,
  prompt=prompt,
  temperature=0,
  # The maximum length of response
  max_output_tokens=800,
)

print(completion.result)
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')

prompt = """
You are an expert at solving word
problems.

Solve the following problem:

I have three houses, each with three
cats. Each cat owns 4 mittens, and a hat.
Each mitten was knit from 7m of yarn,
each hat from 4m. How much yarn was
needed to make all the items?

Think about it step by step, and show
your work.
"""

completion = model.generate_content(
  prompt,
  generation_config={
    'temperature': 0,
    'max_output_tokens': 800
  }
)

print(completion.text)
    

Trò chuyện: Cơ bản

PaLM Gemini
pip install google-generativeai

import google.generativeai as palm
import os

palm.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])

chat = palm.chat(
  messages=["Hello."])
print(chat.last)
  # 'Hello! What can I help you with?'
chat = chat.reply(
  "Just chillin'")
print(chat.last)
  # 'That's great! ...'
    
pip install google-generativeai

import google.generativeai as genai
import os

genai.configure(
  api_key=os.environ['API_KEY'])
model = genai.GenerativeModel(
  model_name='gemini-pro')
chat = model.start_chat()

response = chat.send_message(
     "Hello.")
print(response.text)
response = chat.send_message(
     "Just chillin'")
print(response.text)
    

Chat: Nhật ký trò chuyện

PaLM Gemini
chat.messages

[{'author': '0', 'content': 'Hello'},
 {'author': '1', 'content': 'Hello! How can I help you today?'},
 {'author': '0', 'content': "Just chillin'"},
 {'author': '1',
 'content': "That's great! I'm glad you're able to relax and
   take some time for yourself. What are you up to today?"}]
    
chat.history

[parts {
  text: "Hello."
 }
 role: "user",
 parts {
  text: "Greetings! How may I assist you today?"
 }
 role: "assistant",
 parts {
  text: "Just chillin\'"
 }
 role: "user",
 parts {
  text: "That\'s great! I\'m glad to hear
  you\'re having a relaxing time.
  May I offer you any virtual entertainment
  or assistance? I can provide
  you with music recommendations, play
  games with you, or engage in a
  friendly conversation.\n\nAdditionally,
  I\'m capable of generating
  creative content, such as poems, stories,
  or even song lyrics.
  If you\'d like, I can surprise you with
  something unique.\n\nJust
  let me know what you\'re in the mood for,
  and I\'ll be happy to oblige."
 }
 role: "assistant"]
    

Chat: Nhiệt độ

PaLM Gemini
# Setting temperature=1 usually produces more zany responses!
chat = palm.chat(messages="What should I eat for dinner tonight? List a few options", temperature=1)
chat.last

'Here are a few ideas ...
    
model = genai.GenerativeModel(model_name='gemini-pro')
chat = model.start_chat()

# Setting temperature=1 usually produces more zany responses!
response = chat.send_message(
    "What should I eat for dinner tonight? List a few options",
     generation_config={
     'temperature': 1.0
    })

print(response.text)

'1. Grilled Salmon with Roasted Vegetables: ...'
    

Các bước tiếp theo

 • Hãy xem bài viết Tổng quan về APIGemini để biết thêm thông tin chi tiết về các mô hình và tính năng mới nhất.