mp.tasks.vision.holistic_landmarker.base_vision_task_api.math.log10

Return the base 10 logarithm of x.