mp.tasks.vision.holistic_landmarker.base_vision_task_api.math.log2

Return the base 2 logarithm of x.